Blogplannen

Het schi­et al op:

Nog iets meer dan 345 dagen te gaan en ik kan alweer aan de slag met een nieuwe lay­out op mijn blog. Stiekem ben ik al rond aan het kijken naar een geschikt nieuw the­ma dat het huidi­ge kan ver­van­gen. Want je moet natu­urlijk wel mee­gaan met de tijd.

Tot het zover is moet ik wel wat omhan­den hebben nu ik niet de hele dag aan de buitenkant van mijn blog kan sleute­len. Daarom gaat 2014 niet alleen het jaar wor­den van de onveran­der­lijke lay­out, maar gaat ook de gehele opzet eens flink op de schop. Een jaar lang zon­der enige veran­der­ing is natu­urlijk iets teveel van het goede.

Dus?

Allereerst geen #50books meer op de zondagocht­end. Komende zondag schri­jf ik een afs­lui­tende blog­post over dit mijn inziens ges­laagde ini­ti­atief en draag ik het stok­je formeel over aan @drspee (Martha Pelk­man) die zo aardig is om op haar blog iedere week een nieuwe vraag te gaan posten. Dat betekent niet dat #50books voor mijn site een gedane zaak is gewor­den. Mijn plan is om vol­gend jaar mee te doen aan de vra­gen die Martha verzint. Ook zijn er nog veel van mijn eigen opge­wor­pen vra­gen waar ik zelf een antwo­ord op wil geven. Het idee is om de dins­dag te reserveren voor het #50books the­ma.

Maar die zondag dan?

Heb geduld. Eerst iets over de maandag. Een aan­tal weken gele­den zag ik een oproep van @ruudketelaar voor­bij komen. Nogal schokkend. Als fer­vent lijst­je­shater (waarin hij mij als bondgenoot mag bestem­pe­len) stapte hij plots over zijn schaduw (ja, Ruud kan dat) en riep zijn lez­ers en vol­gers op om met een lijst­je te komen. Een top-10 van muziekalbums die je hoog hebt zit­ten. Onzin! dacht ik. Om een week lat­er uiterst gecon­cen­treerd mijn muziekverza­mel­ing door te spit­ten op zoek naar mijn 10 favori­eten. De eerste schift­ing leverde 60 albums op die alle in aan­merk­ing kwa­men om in de top-10 opgenomen te wor­den. Dat gaat dus niet. En daarom ga ik daar­voor de maandag gebruiken. Elke week een blog­post over één van die albums of over een ander aspect van muziek.

Mooi. Nog meer nieuwe rubrieken doorde­weeks of ga je nu vertellen wat er op de zondagocht­end gaat komen?

Wel. Ik zit aan de don­derdag te denken. Om daar een onder­w­erp vanu­it een geschied­kundi­ge hoek te benaderen. Doe ik toch nog iets nut­tigs met die nooit afge­maak­te uni­ver­si­taire studie van me. Verder heb ik me voorgenomen om eens kri­tisch door mijn boekverza­mel­ing te gaan. Miss­chien proberen eens voorzichtig wat afs­tand te doen van enkele exem­plaren die ik toch nooit meer ga (her)lezen en waar ik niet echt een bind­ing heb. Wat is er mooier om dat te doen door zulke boeken net­jes in de eta­lage te zetten zodat een poten­tieel geïn­ter­esseerde er zijn/haar belang­stelling voor kan lat­en blijken. Ik zit aan de vri­jdag te denken. Want de woens­dag wil ik vrij houden. Voor een vri­je invulling. Fic­tie bijvoor­beeld.

Ambitieus. Dat is een blog­post op elke doorde­weekse dag. Dan zul je de zater­dag zek­er wel over­slaan zodat je kunt werken aan een blog­post voor op zondag. Voor de opvol­ger van #50books

Nou… Eigen­lijk had ik het plan opgevat om de zater­dag te gebruiken om een zelfge­maak­te foto te plaat­sen en toe te licht­en. Tenslotte heb ik het afgelopen jaar niet voor niets die cur­sus bij Else Kamer gevol­gd. Daar wil ik nog steeds meer mee doen nu ik de basis een klein beet­je onder de knie heb. Zou zonde zijn het daar bij te lat­en.

Euh? Betekent dit alles dat we moeten vrezen dat je de zondag gaat gebruiken voor de broodnodi­ge rust? Het is niet niks wat je alle­maal van plan bent.

Nee hoor. Nog steeds lijkt het er op dat ik de zondagocht­end wil gebruiken om een blog­post te schri­jven onder het genot van de weke­lijkse #popmed­i­tatie door @stevengort. Alleen is de vorm me nog niet geheel duidelijk. Ik zit de denken om een stelling te poneren. Cul­tu­urg­ere­la­teerd. In de meeste brede zin van de defin­i­tie van cul­tu­ur. Een stelling waar ik het zelf niet noodza­ke­lijk­er­wi­js mee eens hoef te zijn. Maar die bedoeld is om te prikke­len. Om op te rea­geren. Wat overi­gens weer niet ver­plicht is. Of via een blog­post hoeft. Zoi­ets.

Klinkt goed. Volle agen­da ook. 

Zek­er. En dan heb ik het nog niet gehad over de boekbe­sprekin­gen voor Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur. Of de boeken­ruil (waar ik te weinig aan­dacht aan geef) met @JuL1ta. Laat staan onze schri­jf­scher­mut­selin­gen via Schri­jven, dur­ven en posten. Ik ben bang dat er ook in 2014 nog wel andere ini­ti­atieven in een opwelling zullen ver­schi­j­nen en net zo makke­lijk weer uit­doven. Zo gaat dat bij mij. Som­mige zak­en veran­deren dan weer nooit.

Dat was het?

Bij­na. Als laat­ste wil ik hier nog een oproep doen. Wie wil er een keer een gast­blog schri­jven voor mijn site? Bijvoor­beeld als aan­vulling op een bepaalde rubriek. Zodat ik een dag­je kan over­slaan. Of om een ver­haal kwi­jt te kun­nen wat niet toepas­selijk is op je eigen site, als je al een eigen site hebt ten­min­ste. Schroom niet, laat het mij weten en we spreken af hoe je de tekst het beste kunt aan­lev­eren en wan­neer ik het zal plaat­sen. Het lijkt mij een mooie uit­brei­d­ing van mijn blog!

Dat was het!

~ ~ ~

 • Inter­es­sante over­weg­in­gen. Doet me deugd dat het (voor­lop­ig) achter­wege lat­en van aan­dacht voor sleute­len aan de buitenkant nu meer ruimte gaat bieden voor de inhoud. Gelukkig voel je je vrij om af te wijken van alles wat je hier­boven beschri­jft. Suc­ces!

  • Dank je. Ik heb het idee dat iets meer struc­tu­ur me wat meer ruimte geeft. Hoe para­dox­aal dit miss­chien ook mag klinken. Verder klopt het dat ik mezelf niet de ver­plicht­ing ga opleggen om elke dag of elke week over een the­ma te bloggen. Eerder dat de thema’s vast­staan voor een bepaalde dag in de week.

 • Heel mooi dat je je op de inhoud gaat richt­en. Sleute­len aan de vorm betekent vaak het ver­doeze­len van de inhoud. Nu wordt de lez­er niet afgeleid door een nieuwe lay-out, maar kan zich hele­maal op de inhoud richt­en. Fan­tastisch!
  Pas wel op dat je niet teveel in de mal van je voorne­mens laat meen­e­men. Het kan cre­ativiteit bevorderen, maar ook in de weg zit­ten. Laat het gezond ver­stand tri­om­fer­en!

  • Dank je voor de wijze woor­den! Mijn idee is dat de struc­tu­ur van een aan­tal vaste thema’s een soort kap­stok zal vor­men waar ik wat makke­lijk­er tussen­ti­jdse inspi­ratie aan kan ophangen ter­wi­jl ik met iets anders bezig ben.
   Maar, zoals Steven hier­boven ook al terecht opmerkt, ik kan daar alti­jd van afwijken wan­neer het mij alsnog niet blijkt te passen. Het moet inder­daad niet belem­merend gaan werken want dan schi­et het zijn doel voor­bij.

  • Dat is niet waarom ik het alle­maal doe, natu­urlijk. Ik ga er zek­er geen keursli­jf van mak­en wat ver­lam­mend zal werken. Het idee is nu juist om er ruimte door te kri­j­gen. Miss­chien dat het voor de bezoek­ers ook wat fijn­er is wan­neer ze weten wat ze op welke dagen (eventueel) kun­nen verwacht­en. En pakt het niet zo uit zoals ik voor ogen heb, dan proberen we weer iets anders uit.

 • Ik kri­jg het al benauwd als ik het lees, wat jij jezelf alle­maal ‘oplegt’. Maar als het voor jou werkt, ik vind het knap! Man man, waar haal je tijd van­daan.
  Hulde overi­gens voor het niet sleute­len aan de lay-out. Wél wéér een uitdag­ing.

  Ik lees. 🙂

  • Of het voor mij gaat werken is nog maar de vraag. Ik wil alleen wat omhan­den hebben nu ik niet meer aan mijn lay­out kan sleute­len 😉
   Werkt het niet, dan kap ik ermee en ga ik weer iets anders verzin­nen.

 • je ont­neemt jezelf de nodi­ge vri­jheid. Het lijkt me een te strak plan, althans voor mij. Maar als jij je er thuis in voelt wens ik je alle suc­ces. En vanzelf­sprek­end kom ik van tijd tot tijd even langs.

  • Wees welkom 😉
   Niet voor al die onder­w­er­pen ligt de fre­quen­tie vast. Wel de dag waarop ik over het onder­w­erp ga bloggen. En zoals ik bij iedereen hier boven heb aangegeven: bevalt het me niet dan ga ik weer wat anders proberen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets