Donderdag, 26 december 2013

Blog­plan­nen

Het schiet al op:

Nog iets meer dan 345 dagen te gaan en ik kan alweer aan de slag met een nieu­we lay­out op mijn blog. Stie­kem ben ik al rond aan het kij­ken naar een geschikt nieuw the­ma dat het hui­di­ge kan ver­van­gen. Want je moet natuur­lijk wel mee­gaan met de tijd.

Tot het zover is moet ik wel wat omhan­den heb­ben nu ik niet de hele dag aan de bui­ten­kant van mijn blog kan sleu­te­len. Daar­om gaat 2014 niet alleen het jaar wor­den van de onver­an­der­lij­ke lay­out, maar gaat ook de gehe­le opzet eens flink op de schop. Een jaar lang zon­der eni­ge ver­an­de­ring is natuur­lijk iets teveel van het goede.

Dus?

Aller­eerst geen #50books meer op de zon­dag­och­tend. Komen­de zon­dag schrijf ik een afslui­ten­de blog­post over dit mijn inziens geslaag­de ini­ti­a­tief en draag ik het stok­je for­meel over aan @drspee (Mart­ha Pelk­man) die zo aar­dig is om op haar blog iede­re week een nieu­we vraag te gaan pos­ten. Dat bete­kent niet dat #50books voor mijn site een geda­ne zaak is gewor­den. Mijn plan is om vol­gend jaar mee te doen aan de vra­gen die Mart­ha ver­zint. Ook zijn er nog veel van mijn eigen opge­wor­pen vra­gen waar ik zelf een ant­woord op wil geven. Het idee is om de dins­dag te reser­ve­ren voor het #50books thema.

Maar die zon­dag dan?

Heb geduld. Eerst iets over de maan­dag. Een aan­tal weken gele­den zag ik een oproep van @ruudketelaar voor­bij komen. Nog­al schok­kend. Als fer­vent lijst­jes­ha­ter (waar­in hij mij als bond­ge­noot mag bestem­pe­len) stap­te hij plots over zijn scha­duw (ja, Ruud kan dat) en riep zijn lezers en vol­gers op om met een lijst­je te komen. Een top-10 van muziek­al­bums die je hoog hebt zit­ten. Onzin! dacht ik. Om een week later uiterst gecon­cen­treerd mijn muziek­ver­za­me­ling door te spit­ten op zoek naar mijn 10 favo­rie­ten. De eer­ste schif­ting lever­de 60 albums op die alle in aan­mer­king kwa­men om in de top-10 opge­no­men te wor­den. Dat gaat dus niet. En daar­om ga ik daar­voor de maan­dag gebrui­ken. Elke week een blog­post over één van die albums of over een ander aspect van muziek.

Mooi. Nog meer nieu­we rubrie­ken door­de­weeks of ga je nu ver­tel­len wat er op de zon­dag­och­tend gaat komen?

Wel. Ik zit aan de don­der­dag te den­ken. Om daar een onder­werp van­uit een geschied­kun­di­ge hoek te bena­de­ren. Doe ik toch nog iets nut­tigs met die nooit afge­maak­te uni­ver­si­tai­re stu­die van me. Ver­der heb ik me voor­ge­no­men om eens kri­tisch door mijn boek­ver­za­me­ling te gaan. Mis­schien pro­be­ren eens voor­zich­tig wat afstand te doen van enke­le exem­pla­ren die ik toch nooit meer ga (her)lezen en waar ik niet echt een bin­ding heb. Wat is er mooi­er om dat te doen door zul­ke boe­ken net­jes in de eta­la­ge te zet­ten zodat een poten­ti­eel geïn­te­res­seer­de er zijn/haar belang­stel­ling voor kan laten blij­ken. Ik zit aan de vrij­dag te den­ken. Want de woens­dag wil ik vrij hou­den. Voor een vrije invul­ling. Fic­tie bijvoorbeeld.

Ambi­ti­eus. Dat is een blog­post op elke door­de­week­se dag. Dan zul je de zater­dag zeker wel over­slaan zodat je kunt wer­ken aan een blog­post voor op zon­dag. Voor de opvol­ger van #50books

Nou… Eigen­lijk had ik het plan opge­vat om de zater­dag te gebrui­ken om een zelf­ge­maak­te foto te plaat­sen en toe te lich­ten. Ten­slot­te heb ik het afge­lo­pen jaar niet voor niets die cur­sus bij Else Kamer gevolgd. Daar wil ik nog steeds meer mee doen nu ik de basis een klein beet­je onder de knie heb. Zou zon­de zijn het daar bij te laten.

Euh? Bete­kent dit alles dat we moe­ten vre­zen dat je de zon­dag gaat gebrui­ken voor de brood­no­di­ge rust? Het is niet niks wat je alle­maal van plan bent.

Nee hoor. Nog steeds lijkt het er op dat ik de zon­dag­och­tend wil gebrui­ken om een blog­post te schrij­ven onder het genot van de weke­lijk­se #pop­me­di­ta­tie door @stevengort. Alleen is de vorm me nog niet geheel dui­de­lijk. Ik zit de den­ken om een stel­ling te pone­ren. Cul­tuur­ge­re­la­teerd. In de mees­te bre­de zin van de defi­ni­tie van cul­tuur. Een stel­ling waar ik het zelf niet nood­za­ke­lij­ker­wijs mee eens hoef te zijn. Maar die bedoeld is om te prik­ke­len. Om op te rea­ge­ren. Wat ove­ri­gens weer niet ver­plicht is. Of via een blog­post hoeft. Zoiets.

Klinkt goed. Vol­le agen­da ook. 

Zeker. En dan heb ik het nog niet gehad over de boek­be­spre­kin­gen voor Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur. Of de boe­ken­ruil (waar ik te wei­nig aan­dacht aan geef) met @JuL1ta. Laat staan onze schrijf­scher­mut­se­lin­gen via Schrij­ven, dur­ven en pos­ten. Ik ben bang dat er ook in 2014 nog wel ande­re ini­ti­a­tie­ven in een opwel­ling zul­len ver­schij­nen en net zo mak­ke­lijk weer uit­do­ven. Zo gaat dat bij mij. Som­mi­ge zaken ver­an­de­ren dan weer nooit.

Dat was het?

Bij­na. Als laat­ste wil ik hier nog een oproep doen. Wie wil er een keer een gast­blog schrij­ven voor mijn site? Bij­voor­beeld als aan­vul­ling op een bepaal­de rubriek. Zodat ik een dag­je kan over­slaan. Of om een ver­haal kwijt te kun­nen wat niet toe­pas­se­lijk is op je eigen site, als je al een eigen site hebt ten­min­ste. Schroom niet, laat het mij weten en we spre­ken af hoe je de tekst het bes­te kunt aan­le­ve­ren en wan­neer ik het zal plaat­sen. Het lijkt mij een mooie uit­brei­ding van mijn blog!

Dat was het!