50books — overdracht

De laat­ste zondag van 2013. Geen laat­ste #50books vraag. Want die heb ik vorige week al gesteld. Spon­taan begonnen op 13 jan­u­ari en zon­der onder­brekin­gen vijftig weken op rij elke week een nieuwe vraag. En geen moment spi­jt van gehad! Wat een hoop feed­back is er op gekomen. Iedere week weer keek ik meer uit naar alle reac­ties dan naar de vraag die ik zelf nog moest verzin­nen. Wat een ongelooflijke diver­siteit in hoe er met boeken wordt omge­gaan, hoe we boeken aan­schaf­fen of hoe we boeken ervaren. Ik heb er ontzettend veel van geleerd.

Daarom ben ik ook zo blij dat het ini­ti­atief niet stopt omdat ik er toe­val­liger­wi­jze mee stop. Al heel snel was het Martha (@drspee) die aan­gaf om het stok­je over te nemen op haar blog. En ook Hen­drik-Jan (@hjwdewit) liet weten graag bij te sprin­gen of miss­chien zelfs wel na Martha het stok­je te willen overne­men. Het lijkt er dus op dat we de komende weken/jaren nog gewoon een weke­lijkse dosis #50books kun­nen verwacht­en.

Wie er alle­maal gaat mee­doen, dat weet ik niet. Zelf heb ik gezien dat het afgelopen jaar blog­gers zijn aange­haakt en afge­haakt. Wat geen enkel prob­leem is. Het is wat mij betre­ft alle­maal vri­jbli­jvend en de vra­gen bli­jven staan, dus iedereen kan een invulling geven wan­neer het hem/haar uitkomt. Natu­urlijk heeft Martha ook weer een geheel ander blog­ger­snetwerk dan ik zelf heb. En een aan­tal blog­gers hebben aangegeven dat ze het na dit jaar voor gezien houden. Ook geen enkel prob­leem.

Ik denk dat #50books bewezen heeft dat het bestaan­srecht heeft, dus ik ben niet bang dat het bij Martha niet zou gaan lukken.

Zelf ga ik in ieder geval ook mee­doen. Zoals in mijn blog­plan­nen voor 2014 te lezen valt, heb ik de dins­dag gere­serveerd om #50books blog­posts te plaat­sen. Ik kijk al uit naar zondag 5 jan­u­ari wan­neer Martha met haar eerste vraag komt, en ik hoop dat velen met mij mee bli­jven of gaan doen!

Bij deze wil ik jul­lie alle­maal nog­maals bedanken voor alle geweldige input het afgelopen jaar, en wens ik Martha heel veel suc­ces met een nieuwe serie #50books vra­gen in 2014!

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 50.
Alle 50 vra­gen die ik dit jaar gesteld heb zijn hier te vin­den.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­atief is bij mij ontstaan naar aan­lei­d­ing van de 30songschallenges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zondag zal ik een nieuwe boekvraag posten die door iedereen vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toeges­taan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lijke herin­ner­ing, enzovoorts. De beant­wo­ord­ing van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelfde dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betr­e­f­fende vraag, zodat iedereen het kan vol­gen en bij je komt kijken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij sturen, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen posten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natu­urlijk ook mee, en zal mijn eigen bij­drage als aparte blogs posten en ook hieron­der linken.
Voel je vrij om ideeën voor vra­gen naar me toe te sturen zodat ik er vol­doende op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel ent­hou­si­asme dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ontwer­pen dan zou dat ook heel erg gewaardeerd wor­den. 

Je kunt me bereiken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schri­jf­plezi­er.

~ ~ ~

 • Het begin van #50books heb ik gemist en had er geen idee van dat het zo spon­taan ontstaan was. Dat maakt het nog leuk­er.
  Het fijn­ste vind ik het niet-ver­plichte karak­ter bij het mee­doen. Hier­door kan het nooit huid­w­erk wor­den en ishet alti­jd leuk.
  Dank je, Peter voor dit jaar #50books en ik ben benieuwd wat jij antwo­ordt op de vra­gen van Martha.

 • Ik ben benieuwd wat je doet met de vra­gen van @drspee. Ik kijk mee vanaf de zijli­jn en zal zek­er inhak­en en mee­helpen dit mooie ini­ti­atief in lev­en te houden. En vergeet ook niet af en toe een vraag van jezelf te behan­de­len. Ik heb er ook nog een paar open staan.

 • De komende tijd ga ik zek­er mijn eigen vra­gen beant­wo­or­den. En die van Martha natu­urlijk. In welk tem­po is nog even de vraag. Miss­chien dat ik er af en toe een aan­tal com­bi­neer in 1 blog­post. Of dat ik er een aan­tal achter elka­ar doe. Anders bli­jf ik ‘op achter­stand’.

 • Ja, het moet gezegd… je hebt dat goed gedaan meer dan goed en ik vind het fijn dat er min­stens één iemand is die het van jou overneemt. Ik heb van in het begin aange­haakt, om ergens halfweg het jaar af te hak­en. Dat lag hoe­ge­naamd niet aan de vra­gen ofzo aangezien ik zo goed als hele­maal gestopt ben met bloggen. Ten­min­ste naar wat zicht­baar is, achter de scher­men even­wel 🙂

  • Dank je, en ik vind het ook mooi dat het stok­je overgenomen is.
   Verder vind ik het erg jam­mer dat je niet vri­juit kunt bloggen. Goed dat je wel door bli­jft gaan met schri­jven. Maar ja, als je daar een­maal de smaak van te pakken hebt is het moeil­ijk te stop­pen. Dat hoef ik jou niet te vertellen 🙂

 • Dank je wel voor het starten van het ini­ti­atief. Ik ben blij dat ik het over mag nemen en dat het zo bli­jft voortbestaan.
  Ik ben echt heel benieuwd naar jouw antwo­or­den :). Ga ze zek­er lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets