50books — overdracht

De laat­ste zon­dag van 2013. Geen laat­ste #50books vraag. Want die heb ik vori­ge week al gesteld. Spon­taan begon­nen op 13 janu­a­ri en zon­der onder­bre­kin­gen vijf­tig weken op rij elke week een nieu­we vraag. En geen moment spijt van gehad! Wat een hoop feed­back is er op geko­men. Iede­re week weer keek ik meer uit naar alle reac­ties dan naar de vraag die ik zelf nog moest ver­zin­nen. Wat een onge­loof­lij­ke diver­si­teit in hoe er met boe­ken wordt omge­gaan, hoe we boe­ken aan­schaf­fen of hoe we boe­ken erva­ren. Ik heb er ont­zet­tend veel van geleerd.

Daar­om ben ik ook zo blij dat het ini­ti­a­tief niet stopt omdat ik er toe­val­li­ger­wij­ze mee stop. Al heel snel was het Mart­ha (@drspee) die aan­gaf om het stok­je over te nemen op haar blog. En ook Hen­drik-Jan (@hjwdewit) liet weten graag bij te sprin­gen of mis­schien zelfs wel na Mart­ha het stok­je te wil­len over­ne­men. Het lijkt er dus op dat we de komen­de weken/jaren nog gewoon een weke­lijk­se dosis #50books kun­nen verwachten.

Wie er alle­maal gaat mee­doen, dat weet ik niet. Zelf heb ik gezien dat het afge­lo­pen jaar blog­gers zijn aan­ge­haakt en afge­haakt. Wat geen enkel pro­bleem is. Het is wat mij betreft alle­maal vrij­blij­vend en de vra­gen blij­ven staan, dus ieder­een kan een invul­ling geven wan­neer het hem/haar uit­komt. Natuur­lijk heeft Mart­ha ook weer een geheel ander blog­gers­net­werk dan ik zelf heb. En een aan­tal blog­gers heb­ben aan­ge­ge­ven dat ze het na dit jaar voor gezien hou­den. Ook geen enkel probleem.

Ik denk dat #50books bewe­zen heeft dat het bestaans­recht heeft, dus ik ben niet bang dat het bij Mart­ha niet zou gaan lukken.

Zelf ga ik in ieder geval ook mee­doen. Zoals in mijn blog­plan­nen voor 2014 te lezen valt, heb ik de dins­dag gere­ser­veerd om #50books blog­posts te plaat­sen. Ik kijk al uit naar zon­dag 5 janu­a­ri wan­neer Mart­ha met haar eer­ste vraag komt, en ik hoop dat velen met mij mee blij­ven of gaan doen!

Bij deze wil ik jul­lie alle­maal nog­maals bedan­ken voor alle gewel­di­ge input het afge­lo­pen jaar, en wens ik Mart­ha heel veel suc­ces met een nieu­we serie #50books vra­gen in 2014!

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 50.
Alle 50 vra­gen die ik dit jaar gesteld heb zijn hier te vinden.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30songschallenges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kijken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gastblog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der linken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd worden. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijfplezier.

~ ~ ~