Jouw moment

Mor­gen (twee­de kerst­dag) begint een nieu­we serie ver­ha­len rond­om het the­ma #mijn­mo­ment. Het is een bij­zon­der ini­ti­a­tief opge­zet door @Punkmedia (Henk-Jan Win­kel­der­maat) en dit jaar doen er zoals het er nu naar uit­ziet 201 blog­gers aan mee. Wat het voor mij zo bij­zon­der maakt is dat ik van een aan­dach­tig vol­ger ineens een par­ti­ci­pe­rend lid […]

Read More

Waar was ik gebleven?

Het voelt vreemd. Elke week lang heb ik op de zon­dag­och­tend een boek­ge­re­la­teer­de vraag gesteld. Zomaar, van­uit het niets (of beter, naar aan­lei­ding van het 30songs ini­ti­a­tief wat ik voor­bij zag komen) kreeg ik de behoef­te om dit te gaan doen. En zon­der dat het me echt moei­te heeft gekost, is het alweer voor­bij. Een […]

Read More

Uitdaging

Het was geen grap gis­ter. Ik ga het echt pro­be­ren: Mijn vol­gen­de pro­ject is #50weeks, ofte­wel mijn stre­ven om een word­press the­ma 50 wkn onaan­ge­roerd te laten staan. (u kunt nu geld inzet­ten) — Peter Pel­le­naars (@petepel) 22 decem­ber 2013 Dit week­end heb ik het Mini­mi­ze the­ma van Slo­cum Stu­dio op mijn site geïn­stal­leerd. De komende […]

Read More

50books — Vraag 50

Het is me gelukt! Wat nie­mand (nou voor­uit, ikzelf dan toch) voor moge­lijk had gehou­den heb ik vol­bracht. Een jaar lang elke week een boek-gere­la­­teer­­de vraag pos­ten. Als inspi­ra­tie voor ande­re blog­gers om er een mooie blog­post over te schrij­ven. Voor mezelf om rus­tig alle inge­zon­den ant­woor­den door te nemen en af te zet­ten tegen […]

Read More

Meet me in Montauk

Sinds ik een abon­ne­ment op Net­flix heb geno­men ben ik al ver­der geraakt met Lost dan me voor­dien was gelukt met de dvd-boxen die we in huis heb­ben. Sei­zoen 3 is bij­na uit­ge­ke­ken. Nu de kerst­va­kan­tie half is begon­nen (tus­sen­door nog wat tes­ten en op som­mi­ge dagen bereik­baar­heids­dienst) ga ik pro­be­ren om ook sei­zoen 4 […]

Read More

Hardlooppraat

Uit­zon­de­rin­gen daar­ge­la­ten ren ik altijd in mijn een­tje. Heer­lijk vind ik dat. Zeker door­de­weeks na het werk. Geen gezeur aan mijn hoofd. Maar ook op de zon­dag­och­tend is het ver­fris­send om de hard­loop­schoe­nen aan te trek­ken en een uur door het bui­ten­ge­bied te ren­nen. Tijd voor jezelf. Om je gedach­ten eens op een rij­tje te […]

Read More

Werkvakantie — 2

Nu ik enke­le maan­den de gele­gen­heid heb gehad om te wen­nen aan de ijze­ren regel­maat om twee boe­ken per maand te lezen en te bespre­ken voor de blog­ger­slees­club Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur merk ik dat het goed te doen is. Natuur­lijk kost het tijd. Maar wel tijd die ik er voor over heb en […]

Read More