Voorbeeld

Als een fazant in het open veld. Zo voel­de ik me deze avond. Ik ren­de mijn inmid­dels gebrui­ke­lij­ke rond­je over de wegen onder de rook van Arn­hem-zuid. De regen viel gestaag uit de almaar grij­zer wor­den­de hemel. Met gro­te teu­gen adem­de ik de zuur­stof­rij­ke lucht in. Regen­drup­pels vie­len op mijn uit­ge­sto­ken tong. Ik at en […]

Read More

Trucjes

Waar­om zou dit geen truc­je zijn? Is truc­je het juis­te woord (het ziet er zo vreemd uit nu ik het opschrijf) of gebruik ik het ter aflei­ding? Van wat. Any­way, het was nacht. Al mijn hele leven had ik een onbe­stemd gevoel in mijn maag. Zo’n knoop. Die nacht besloot ik dat het over moest zijn. En het heeft geholpen. […]

Read More

Klatergoud

Van­och­tend zat ik te dub­ben of ik mijn nieu­we TOEN-OP-pro­­beer­­sel ook onder de #50books vraag zou zet­ten. Uit­ein­de­lijk niet gedaan. Zon­der pre­cies te weten waar­om. Zie ik die #50books blogs als iets anders dan de ‘gewo­ne’ blogs? Vori­ge week zon­dag heb ik het onbe­wust(?) ook niet gedaan. Maar toen ik wat ver­der keek, bleek ik […]

Read More

50books — vraag 13

Vraag 13: In hoe­ver­re mag je reke­ning hou­den met de per­soon van de auteur bij het lezen van zijn/haar fic­tie? In een ver ver­le­den schreef ik op hyves mee aan een serie ver­ha­len rond­om een reü­nie die nooit had plaats­ge­von­den. Ieder kreeg een eigen per­so­na­ge (in mijn geval was dat Hans) toe­ge­we­zen en al schrijvende […]

Read More

Poll #50books

De voor­bije maan­den, sinds ik met het #50books ini­ti­a­tief ben begon­nen, heb ik een hoop reac­ties gekre­gen met daar­in sug­ges­ties voor nieu­we vra­gen. Omdat het moei­lijk kie­zen is, heb ik er een poll van gemaakt zodat jul­lie zelf kun­nen kie­zen. Kan het nog inter­ac­tie­ver? De vraag die de mees­te stem­men haalt wordt van­zelf­spre­kend de vraag […]

Read More

Solitaire

Van­daag las ik weer ver­der in ‘The Infor­ma­ti­on’ tot­dat ik plots op blz 112 een plaat­je van een bord­spel zag. Ik her­ken­de het met­een als een spel waar­mee ik gedu­ren­de regen­ach­ti­ge voor- en/of najaars­va­kan­ties uren zoet was, toen we die dagen nog op de cam­ping door­brach­ten. Mijn ouders had­den in die tijd een sta­ca­ra­van waar we […]

Read More