Tot volgend jaar!

Over een klein half uur­tje zak­ken we af naar het zui­den (van Neder­land) om daar Oud­jaars­dag door te bren­gen. Hope­lijk zijn we tegen dat het vuur­werk van­nacht los­barst weer terug in Arn­hem om lek­ker thuis het nieu­we jaar in te lui­den. Voor nu wens ik ieder­een een gezel­li­ge jaar­wis­se­ling en hoop dat 2015 brengt watLees ver­der…Tot vol­gend jaar!

Na de val

In sei­zoen 3 van de serie Hom­e­land komt een afle­ve­ring voor waar­in twee hoge func­ti­o­na­ris­sen van elkaar bestrij­den­de inlich­tin­gen­dien­sten een ont­moe­ting heb­ben. Al hun hele leven lang zijn ze bezig met het opzet­ten en onder­hou­den van uiterst inge­wik­kel­de (contra)spionage net­wer­ken. Dat de waar­heid daar­bij geweld moet wor­den aan­ge­daan besef­fen ze alle­bei ter­de­ge. Het doel hei­ligt de mid­de­len. WatLees ver­der…Na de val

Met de pen in de hand

Afge­lo­pen week­end las ik een boek met de pen in de hand. De bedoe­ling was dat ik streep­jes zou zet­ten bij belang­wek­ken­de pas­sa­ges of dat ik met­een mijn gedach­ten op kon schrij­ven wan­neer de tekst daar aan­lei­ding toe gaf. Dat heb ik gedaan. Maar ik kon het niet laten om tevens druk- of zet­fou­ten te mar­ke­ren. Dit is de oogst:Lees ver­der…Met de pen in de hand

50booksboomerang

Op deze laat­ste zon­dag van 2014 heeft Mart­ha (aka DrsPee) de 52ste vraag onli­ne gezet in het kader van #50books. Om het in stijl af te ron­den heeft ze zelfs twee vra­gen in deze blog­post ver­werkt.  Geen gerin­ge pres­ta­tie want ik weet uit erva­ring hoe las­tig het soms kan zijn om iede­re week opnieuw een boek­ge­re­la­teer­de vraag teLees ver­der…50booksboomerang

Derde kerstdag

[Het is zater­dag­och­tend. Suzan en Lau­rens zit­ten aan de keu­ken­ta­fel.] Waar­om begon je gis­te­ren toch weer over poli­tiek? … Nou? [Iemand staat op.] Wil je nog wat kof­fie? Ja begin maar over iets anders. Negeer me maar. Kof­fie? Nee ik hoef geen kof­fie. [Iemand gaat weer zit­ten.] Nou? Wat nou? Nou als in ga ik nog ant­woordLees ver­der…Der­de kerstdag

Mijn Moment 2014

Iemand zei ooit tegen me dat ik eerst dat ene boek moest schrij­ven voor­dat ik aan het vol­gen­de kon begin­nen. Of iets in die trant. Ik was het er niet mee eens en daar­om weet ik niet meer pre­cies hoe het werd gezegd. Het kan ook zijn dat ik het niet wil­de horen omdat ikLees ver­der…Mijn Moment 2014

De voorlezer

Gis­ter­avond The King’s Speech geke­ken. Opnieuw van geno­ten net als toen ik ‘m de eer­ste keer zag een jaar of wat gele­den. Na afloop bedacht ik me dat deze film toe­val­li­ger­wijs mooi aan­sloot bij mijn 30 days chal­len­ge om meer te weten te komen over het feno­meen ‘lezen’. Had ik er onbe­wust reke­ning mee gehou­den toen we een lijst­je van titelsLees ver­der…De voor­le­zer

Doe mee

We zijn inmid­dels een week­je ver­der nadat ik op deze plaats mel­ding had gemaakt dat rond­om de kerst­da­gen er waar­schijn­lijk een blogma­ra­thon of ‑esta­fet­te zou wor­den gehou­den. Sinds­dien is er niet veel meer dui­de­lijk gewor­den hoe we dit pre­cies en met wie gaan invul­len. Dus ga ik er op deze kerst­avond zelf maar een draaiLees ver­der…Doe mee

Wat weet ik over lezen?

Ergens las ik de ver­zuch­ting, ‘en dan moet ik ook nog tig boe­ken lezen’. Dit om aan te geven dat de kerst­va­kan­tie, hoe wel­kom ook, veel te kort is om alles af te krij­gen wat we voor­uit­ge­scho­ven heb­ben. Kwes­tie van rea­lis­tisch lijst­je maken, denk ik dan. Zelf heb ik ook nog tig onge­le­zen boe­ken lig­gen,Lees ver­der…Wat weet ik over lezen?

What do I know about reading?

Some­whe­re I read the lament, ‘and then I also have to read numerous books’. This to indi­ca­te that the Christ­mas holi­days, whi­le wel­co­me, are much too short to get eve­ry­thing done we have post­po­ned to the end of the year. Just a mat­ter of making a rea­lis­tic list. I myself have also a pile of  unread books wai­ting forLees ver­der…What do I know about reading?

Back to Top