Na de val

In sei­zoen 3 van de serie Hom­e­land komt een afle­ve­ring voor waar­in twee hoge func­ti­o­na­ris­sen van elkaar bestrij­den­de inlich­tin­gen­dien­sten een ont­moe­ting heb­ben. Al hun hele leven lang zijn ze bezig met het opzet­ten en onder­hou­den van uiterst inge­wik­kel­de (contra)spionage net­wer­ken. Dat de waar­heid daar­bij geweld moet wor­den aan­ge­daan besef­fen ze alle­bei ter­de­ge. Het…

50booksboomerang

Op deze laat­ste zon­dag van 2014 heeft Mart­ha (aka DrsPee) de 52ste vraag onli­ne gezet in het kader van #50books. Om het in stijl af te ron­den heeft ze zelfs twee vra­gen in deze blog­post ver­werkt.  Geen gerin­ge pres­ta­tie want ik weet uit erva­ring hoe las­tig het soms kan zijn om iede­re week…

Onbegrijpelijk

Van veel begrijp ik wei­nig, maar waar ik hoe­ge­naamd hele­maal niets van begrijp dat zijn vrou­wen. Het is daar­om met de groot­ste omzich­tig­heid dat ik wil stel­len dat de Zweed­se schrij­ver Sig­ge Eklund wel iets van vrou­wen begrijpt. Al blijft dat voor mij natuur­lijk gis­sen of dat ook echt zo is. In…

Terug naar de kust

Etta leeft al heel erg lang samen met Otto. Zo lang, dat zij gaan­de­weg Otto’s dro­men droomt. Die gaan voor­al over vroe­ger. Hoe Otto in de oce­aan ver­zeild raakt. En dat er aller­lei vre­se­lij­ke din­gen plaats­vin­den. Ze werd hele­maal opge­slokt en stond dan in het water, in een lan­ge broek, op een grijs…

Het Swiebertje-effect

Gebo­ren in 1963 heb ik in mijn jeugd veel mee­ge­kre­gen van de tv-serie Swie­ber­tje die toen razend popu­lair was. In mijn her­in­ne­ring zaten wij elke zater­dag­avond trouw voor de buis om maar niets van de nieuw­ste lot­ge­val­len van deze sym­pa­thie­ke zwer­ver te hoe­ven mis­sen. Ik heb het zojuist nog even…