Woensdag, 1 januari 2014

Hal­lo lie­ve lezer! Fijn dat jij ook in het nieu­we jaar mijn site weer met een bezoek­je ver­eert. Bij deze wens ik oprecht dat het een jaar mag wor­den nog mooi­er dan je jezelf gewenst hebt toen je afge­lo­pen nacht om 12 uur de ogen heel even sloot en een kijk­je nam in het nieu­we jaar. Zelf zie ik mijn bij­dra­ge in het stre­ven naar een lief­de- en res­pect­vol­le omgang met alles wat leeft en bloeit. Daar kan ik mezelf nog heel wat in ver­be­te­ren en zal het ook niet nala­ten om dat te doen. Ver­der wil ik pro­be­ren min­der te kla­gen en te zeu­ren. Want om heel eer­lijk te zijn, ik heb wei­nig reden om te kla­gen en te zeu­ren. In die zin ben ik een geze­gend mens. Dus laat ik daar blij om zijn. Wat niet wil zeg­gen dat ik groot leed en per­soon­lij­ke drama’s bij ande­ren baga­tel­li­seer. Inte­gen­deel. Door mij­zelf wat beschei­de­ner op te stel­len hoop ik dat de aan­dacht gaat naar die­ge­nen die echt reden tot kla­gen heb­ben (en het vaak niet doen). Dan gaat mis­schien tevens de hulp hun kant op.

Kort­om, laten we er iets prach­tigs van maken dit jaar!

~ ~ ~

Op deze eer­ste dag van het nieu­we jaar wil ik van de gele­gen­heid gebruik maken om in te haken op een leu­ke enquê­te die ik op de site van Inge leest tegen­kwam. Het (meer gaan) lezen en ver­vol­gens een lees­er­va­ring plaat­sen is iets wat bij mij in 2013 vas­te­re vor­men heeft aan­ge­no­men door de deel­na­me aan Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur, en dit jaar ben ik van plan daar vro­lijk mee ver­der te gaan.

[Een over­zicht van de boe­ken die ik het afge­lo­pen jaar heb uit­ge­le­zen is hier te vinden.]

Terug­blik

1. Wat was het bes­te boek dat je het afge­lo­pen jaar hebt gele­zen? 
Natuur­lijk was daar de bij­zon­de­re erva­ring die ik had met het boek ‘Blog­gen als een pro’ door Elja Daae, maar de keus is geval­len op The Infor­ma­ti­on door James Gleick.

Ik geef hier de ‘infor­ma­tie’ op de ach­ter­flap die mij met­een deed over­ha­len dit boek aan te schaffen:

We live in the infor­ma­ti­on age. But eve­ry era of his­to­ry has had its own infor­ma­ti­on revo­lu­ti­on: the inven­ti­on of wri­ting, the com­po­si­ti­on of dic­ti­o­na­ries, the cre­a­ti­on of the charts that made navi­ga­ti­on pos­si­ble, the dis­co­ve­ry of the elec­tro­nic sig­nal, the crac­king of the gene­tic code.
In The Infor­ma­ti­on, best­sel­ling author of Cha­os, James Gleick, tells the sto­ry of how human beings use, trans­mit and keep what they know. From Afri­can tal­king drums to Wiki­pe­dia, from Mor­se code to the ‘bit’, it is a fas­ci­na­ting account of the modern age’s defi­ning idea and a bril­li­ant explo­ra­ti­on of how infor­ma­ti­on has repe­a­ted­ly revo­lu­ti­o­ni­sed our lives.

2. Welk boek heeft je het meest teleur­ge­steld het afge­lo­pen jaar?
Teleur­ge­steld is een te groot woord, maar ik had meer ver­wacht van The Ita­li­an Secre­ta­ry door Caleb Carr. Ik had net de tv-serie over Sher­lock Hol­mes van de BBC ont­dekt en in een kor­te tijd ach­ter elkaar geke­ken. Daar­na ‘viel ik een zwart gat’ en ging op zoek in mijn boe­ken­kast waar ik al snel op het boek van Carr stuit­te. Eer­der had ik van hem o.a. The Alie­nist gele­zen wat me goed beval­len was, daar­om ik dacht me geen buil te val­len aan zijn poging om een Sher­lock Hol­mes ‘in de oude stijl’ te schrij­ven. Dat viel dus wat tegen.

3. Door welk boek ben je het afge­lo­pen jaar aan­ge­naam ver­rast?
Een ver­ras­sing was voor mij The Namesa­ke door Jhum­pa Lahi­ri. Via de spon­ta­ne boe­ken­ruil die Juli en ik zijn begon­nen (en die we lek­ker in ons eigen tem­po doen) ben ik aan dit boek begon­nen zon­der enke­le ver­wach­ting voor­af. Ik had nog nooit van zowel boek als schrijf­ster gehoord en ik denk dat ik niet snel zelf voor dit boek geko­zen zou heb­ben. Daar­om is er dus zoiets moois als een boekenruil.

4. Als je van alle boe­ken die je het afge­lo­pen jaar hebt gele­zen slechts één titel aan mocht raden.., welk boek zou je dan kie­zen?
Sim­pel. Ara­bie­ren kij­ken door Has­s­nae Bou­az­za. Omdat het zo’n belang­rijk boek is.

5. Wat is de bes­te boe­ken­reeks die je het afge­lo­pen jaar hebt ont­dekt?
Of het als een reeks gezien wordt, weet ik niet. Maar de boe­ken van Karl Ove Knaus­gård gaan mij hope­lijk nog veel lees­ple­zier geven. Het eer­ste deel Vader is in ieder geval gran­di­oos. Lief­de ligt klaar.

6. Wel­ke nieu­we, veel­be­lo­ven­de auteur heb je het afge­lo­pen jaar ont­dekt?
Dat is toch wel de auteur wiens boek ik als laat­ste heb gele­zen in 2013. Het gaat hier om João Ricar­do Pedro die debu­teer­de met Jouw gezicht zal het laat­ste zijn:

[…] is van huis uit tech­nisch inge­ni­eur en werk­te meer dan tien jaar in de tele­com­mu­ni­ca­tie. In de len­te van 2009 werd hij ont­sla­gen en kon hij zijn lang­ge­koes­ter­de droom ver­vul­len: een roman schrij­ven. Hij ont­ving er prompt de lite­rai­re prijs LeYa voor, waar­mee een geld­be­drag is gemoeid van 100.000 euro.

7. Heb je dit jaar nog ande­re gen­res ver­kend?
Niet echt, of het moet zijn dat ik opnieuw een poging heb gewaagd tot het lezen van een dicht­bun­del (Waar we wonen door Tho­mas Möhl­mann). Wat mij betreft gaan dat er meer wor­den in 2014. En ik bedenk me nu ook dat het lezen van Zeven minu­ten na mid­der­nacht door Patrick Ness onder een nieuw gen­re valt voor mij, name­lijk die van de jeugdliteratuur.

8. Wat was het meest mee­sle­pen­de, niet-neer-te-leg­gen boek dat je het afge­lo­pen jaar hebt gele­zen?
In de vroe­ge zomer kreeg ik in het kader van een blogtour­nee het boek De vlin­der en de storm door Wal­ter Luci­us toe­ge­stuurd. De 450 pagina’s van deze super­span­nen­de Neder­land­se thril­ler had ik bin­nen de kort­ste keren weg­ge­le­zen. Er schij­nen meer delen te volgen.

9. Welk van de boe­ken die je dit jaar hebt gele­zen heeft de aller­mooi­ste cover?
Dat is voor mij zon­der twij­fel het al eer­der aan­ge­haal­de Zeven minu­ten na mid­der­nacht door Patrick Ness waar­van de fabel­ach­ti­ge illu­stra­ties ver­zorgd zijn door Jim Kay. Gewoon­weg gran­di­oos. Om uren in rond te dwalen.

10.Wie is je favo­rie­te per­so­na­ge uit alle boe­ken die je het afge­lo­pen jaar hebt gele­zen?
In heel zijn fout-zijn is dat toch wel het ik-per­so­na­ge uit Van dode man­nen win je niet door Wal­ter van den Berg. Deze char­meur met los­se hand­jes weet niet alleen ‘de vrouw­tjes’ in te pal­men, ook de lezers moe­ten in ster­ke schoe­nen staan wil­len ze niet een bepaald soort van sym­pa­thie voor deze uiterst onsym­pa­thie­ke man voe­len. Erg knap wat Wal­ter van den Berg hier voor elkaar heeft gekregen.

11.Welk boek heeft de groot­ste indruk op je gemaakt in 2013?
Hier twij­fel ik tus­sen twee geschie­de­nis­boe­ken waar­in op ver­schil­len­de wij­ze getoond wordt hoe ach­te­loos macht­heb­bers met hun onder­ge­schik­ten omgaan. Het is ver­bijs­te­rend te lezen hoe ontel­baar veel men­sen­le­vens opge­of­ferd wor­den voor een zoge­naamd hoge­re zaak. Geschie­de­nis leert ons een hoop. Voor­al dat er geen wij­ze les­sen uit getrok­ken wor­den door nieu­we macht­heb­bers die zich aan­die­nen. Ik nomi­neer ze gewoon alle­bei: Mao’s mas­sa­moord door Frank Diköt­ter en 1812: Napo­le­ons fata­le veld­tocht naar Mos­kou door Adam Zamoyski.

12.Welk boek had een scè­ne die je zo enthou­si­ast maak­te, dat je niet kon wach­ten om er iemand over te ver­tel­len? (Pas op dat je geen spoi­lers gebruikt!)
Opnieuw een ver­mel­ding voor Karl Ove Knaus­gård. In Vader staat een gewel­di­ge scè­ne over hoe de ik-per­soon een eer­ste optre­den heeft met de band waar­in hij speelt. Op een herf­sti­ge dag in 1984 bui­ten bij een win­kel­cen­trum. Het zou zomaar mij­zelf over­ko­men kun­nen zijn. Lees het van­af pagi­na 100.

13.Wat is je favo­rie­te rela­tie (roman­tisch, vriend­schap­pe­lijk, fami­lie, enz) uit de boe­ken die je het afge­lo­pen jaar hebt gele­zen?
De rela­tie tus­sen Mari en Takahas­hi in After Dark door Haruki Mura­kami. Waar­om? Hierom:

Takahas­hi rea­ches out and takes Mari’s hand. She is momen­ta­ri­ly start­led but doesn’t pull her hand from his. Takahas­hi keeps his gent­le grip on her hand — her small, soft hand — for a very long time.
“I don’t real­ly want to go,” Mari says.
“To Chi­na?”
“Uh-huh.”
“Why not?”
“ ‘Cau­se I’m sca­red.”
“That’s only natu­ral,” he says. “You’­re going to a stran­ge, far-off pla­ce all by yourself.”
“I know.”
“You’ll be fine, though,” he says. “I know you. And I’ll be wai­ting for you here.“
Mari nods.
“You’­re very pret­ty,” he says. “Did you know that?“
Mari looks up at Takahas­hi. Then she wit­h­draws her hand from his and puts it into the poc­ket of her var­si­ty jac­ket. Her eyes drop to her feet. She is chec­king to make sure her yel­low snea­kers are still clean.
“Thanks. But I want to go home now.”
“I’ll wri­te to you,” he says. “A super-long let­ter, like in an old-fas­hi­o­ned novel.”
“Okay,” Mari says.

14.Wat is het bes­te boek dat je hebt gele­zen op basis van een recen­sie?
Een bespre­king van Afri­ka­ners. Een volk op drift door Fred de Vries hoor­de ik op de radio. Nog die­zelf­de avond heb ik het boek besteld en met­een begon­nen te lezen toen het enke­le dagen later bezorgd werd. Geen moment spijt van gehad.

15.Welk boek zou je het aller­liefst terug wil­len zien in de bios, en met wel­ke acteurs in de hoofd­rol­len?
Omdat ik weet dat The Namesa­ke door Jhum­pa Lahi­ri al ver­filmd is, zou ik die het liefst wil­len zien.

Boe­ken en Bloggen

16.Wat is je favo­rie­te boe­ken­blog van 2013?
Mak­kie (zou mijn jong­ste klein­zoon zeg­gen). Not just any book en de blogs die Cathe­lij­ne Esser op haar eigen site schrijft.

17.Welke review, die je het afge­lo­pen jaar hebt geschre­ven, is je favo­riet?
De fiet­ser en de Mer­ce­des. Over het boek Ara­bie­ren kij­ken door Has­s­nae Bouazza.

18.Wat is je favo­rie­te boek-gere­la­teer­de ont­dek­king van het afge­lo­pen jaar? (web­si­te, win­kel, wat dan ook zolang het maar met boe­ken te maken heeft.)
De Bel­gi­sche boe­ken­beurs in Antwerpen.

19.Wat is jouw mooi­ste boe­ken­blog moment van 2013?
Dat vond toe­val­li­ger­wijs ook plaats tij­dens die hier­bo­ven genoem­de boe­ken­beurs in Ant­wer­pen. En wel de ont­moe­ting die we had­den met Patrick Ness, schrij­ver van Zeven minu­ten na mid­der­nacht. Via Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur waren we door uit­ge­ve­rij De Geus uit­ge­no­digd voor een inter­view met Patrick. Het was een ple­zie­ri­ge en leer­za­me bij­een­komst met deze uiterst vrien­de­lij­ke man die ook nog zo aar­dig was om een exem­plaar van zijn boek te sig­ne­ren voor mijn kleinkinderen.

20.Heb je mee­ge­daan aan chal­len­ges dit jaar? Zo ja; hoe is dat voor je uit­ge­pakt?
De eni­ge uit­da­ging die ik mezelf had opge­legd was om 30 boe­ken of anders mini­maal 6.000 pagina’s te lezen. De tel­ler is uit­ein­de­lijk blij­ven stil­staan bij 29 boe­ken, maar de 6.000 pagina’s ben ik ruim­schoots gepasseerd.

Voor­uit­blik

21.Aan welk boek ben je dit jaar niet toe­ge­ko­men en staat nu boven aan je nog-te-lezen-lijst­je voor vol­gend jaar?
Marie van Chris­top­he Vekeman.

22.Naar welk boek, wat uit­komt in 2014, kijk je het meest uit?
Heel eer­lijk gezegd zou ik niet weten wat er alle­maal uit­komt in 2014. Ik laat me maar weer gewoon verrassen.

23.Wat hoop je in 2014 te berei­ken met lezen/bloggen?
Meer vol­doe­ning te halen uit het lezen omdat het blog­gen over boe­ken je dwingt wat lan­ger na te den­ken over wat je gele­zen hebt. Dat ver­diept de lees­er­va­ring. Het gele­ze­ne blijft ook veel lan­ger han­gen is mijn erva­ring. Er is dus niets mis met mijn geheu­gen zoals ik eer­der wel dacht.

24.Naar wel­ke boe­ken-eve­ne­men­ten van 2014 kijk je het meest uit?
Het Cros­sing Bor­der fes­ti­val in Den Haag. Ik ben er nog nooit geweest hoe­wel ik de kans had om er in 2013 via Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur naar toe te kun­nen. Helaas viel het samen met een hard­loop­wed­strijd in Nij­me­gen waar ik me voor had inge­schre­ven. Dit jaar is het op 13 t/m 15 novem­ber. Nieu­we ron­den nieu­we kansen.

25.Doe je dit jaar mee aan een lees-chal­len­ge? Zo ja; wel­ke?
Yep. Dit jaar ga ik pro­be­ren 35 boe­ken of anders mini­maal 7.000 pagina’s te lezen!


Reacties

 1. Inge

  Met ple­zier heb ik jouw ant­woor­den gelezen!

  De enquê­te is ove­ri­gens gemaakt door Joany, van http://www.cravingpages.nl.

  En mocht je benieuwd zijn naar wat er dit voor­jaar zoal aan boe­ken ver­schijnt, in dit arti­kel heb ik de lin­kjes ver­za­meld naar de onli­ne cata­lo­gi van de gro­te lite­rai­re uitgeverijen:

  http://www.ingeleest.nl/persoonlijk/lees-update-boekenvoorraad-december-2013/

  1. Peter Pellenaars

   Pfff, dat zijn heel wat nieu­we boe­ken die we tege­moet kun­nen zien. Waar te beginnen.…?

 2. Monique (@weerzinwekkend)

  Ik wens jou ook een heel mooi nieuw jaar. Dat al je voor­ne­mens maar waar­heid mogen worden. 😉

  1. Peter Pellenaars

   Dank je. En hele­maal insgelijks!
   Mijn voor­ne­mens zul­len bij het intre­den van de len­te wel als sneeuw voor de zon ver­dwij­nen. Maar ach, daar zijn het goe­de voor­ne­mens voor.
   De din­gen die ik echt wil ver­an­de­ren pak ik wel op op het moment dat het nodig is. Daar heb ik geen Nieuw jaar voor nodig.