De goede dictator

Op mijn blog­plan­ning zag ik vanocht­end dat ik de don­derdag had gere­serveerd voor ‘geschiede­nis’. Het idee voor van­daag was om naar aan­lei­d­ing van het boek Jouw gezicht zal het laat­ste zijn (door João Ricar­do Pedro) dieper in te gaan op de Por­tugese geschiede­nis. Ik merk­te namelijk tij­dens het lezen van dit boek dat een hoop ver­wi­jzin­gen naar bijvoor­beeld de dic­tatu­ur onder Salazar, de oor­log in Ango­la en de Anjer­rev­o­lu­tie aan mij voor­bij gin­gen.

Maar mijn Inge had een andere plan­ning voor mij in pet­to deze en vorige week, dus van enige voor­berei­d­ing kon geen sprake zijn. Om eerlijk te zijn, ik was het zelfs alweer ver­geten. Zo goed zit die nieuwe blog­plan­ning nog niet in mijn sys­teem. Toen ik het dus vanocht­end zag staan haalde ik mijn schoud­ers op en ver­schoof het onder­w­erp naar vol­gende week don­derdag. Eerst moest ik mijn studeerkamer leef­baar mak­en na alle interne werkza­amhe­den die hier in huis hebben plaats­gevon­den de afgelopen maan­den en waar mijn studeerkamer elke keer weer gebruikt werd als tijdelijke opsla­gruimte.

Nadat ik de groot­ste spullen weggew­erkt had begon ik door de stapel tijd­schriften te gaan die zich op een hoek van mijn bureau had­den verza­meld. Het eerste peri­odiek wat ik pak­te was His­torisch Nieuws­blad nr 12 Decem­ber 2013. Op de voor­pag­i­na werd meld­ing gemaakt van een artikel over Anto­nio Salazar. En voor ik het wist zat ik alsnog verdiept in een stuk­je geschiede­nis van Por­tu­gal waar ik hoogst­waarschi­jn­lijk vol­gende week wat meer over ga vertellen.

Anto­nio Salazar — omstreeks 1940 — fotograaf onbek­end

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets