Donderdag, 2 januari 2014

De goe­de dictator

Op mijn blog­plan­ning zag ik van­och­tend dat ik de don­der­dag had gere­ser­veerd voor ‘geschie­de­nis’. Het idee voor van­daag was om naar aan­lei­ding van het boek Jouw gezicht zal het laat­ste zijn (door João Ricar­do Pedro) die­per in te gaan op de Por­tu­ge­se geschie­de­nis. Ik merk­te name­lijk tij­dens het lezen van dit boek dat een hoop ver­wij­zin­gen naar bij­voor­beeld de dic­ta­tuur onder Sala­zar, de oor­log in Ango­la en de Anjer­re­vo­lu­tie aan mij voor­bij gingen.

Maar mijn Inge had een ande­re plan­ning voor mij in pet­to deze en vori­ge week, dus van eni­ge voor­be­rei­ding kon geen spra­ke zijn. Om eer­lijk te zijn, ik was het zelfs alweer ver­ge­ten. Zo goed zit die nieu­we blog­plan­ning nog niet in mijn sys­teem. Toen ik het dus van­och­tend zag staan haal­de ik mijn schou­ders op en ver­schoof het onder­werp naar vol­gen­de week don­der­dag. Eerst moest ik mijn stu­deer­ka­mer leef­baar maken na alle inter­ne werk­zaam­he­den die hier in huis heb­ben plaats­ge­von­den de afge­lo­pen maan­den en waar mijn stu­deer­ka­mer elke keer weer gebruikt werd als tij­de­lij­ke opslagruimte.

Nadat ik de groot­ste spul­len weg­ge­werkt had begon ik door de sta­pel tijd­schrif­ten te gaan die zich op een hoek van mijn bureau had­den ver­za­meld. Het eer­ste peri­o­diek wat ik pak­te was His­to­risch Nieuws­blad nr 12 Decem­ber 2013. Op de voor­pa­gi­na werd mel­ding gemaakt van een arti­kel over Anto­nio Sala­zar. En voor ik het wist zat ik als­nog ver­diept in een stuk­je geschie­de­nis van Por­tu­gal waar ik hoogst­waar­schijn­lijk vol­gen­de week wat meer over ga vertellen.

Anto­nio Sala­zar — omstreeks 1940 — foto­graaf onbekend