Vrijdag, 3 januari 2014

De kraai — Kader Abdolah

Tij­dens het oprui­men deze week heb ik met­een een ruwe schat­ting gemaakt van de boe­ken op mijn stu­deer­ka­mer. Het zijn er in ieder geval meer dan dui­zend, waar­van op z’n minst zeven­hon­derd romans. En dat begint een pro­bleem te wor­den want ik kan de nieu­we boe­ken die nog steeds blij­ven bin­nen­ko­men niet goed meer kwijt. Daar­om heb ik beslo­ten om eens gron­dig door mijn ver­za­me­ling te gaan en te zien of ik daad­wer­ke­lijk elk exem­plaar dat ik in mijn bezit heb ook echt tot in leng­te der tij­den wil bewaren.

Mijn idee is om heel sim­pel één voor één elk boek uit de kast te halen en me af te vra­gen wat het boek voor me bete­kent. Heb ik het al gele­zen? Wat vond ik ervan? Denk ik het ooit opnieuw te gaan lezen? Of indien ik het nog niet gele­zen heb, waar ligt dat dan aan? Zijn er spe­ci­a­le her­in­ne­rin­gen ver­bon­den aan het boek? En ga zo maar door.

Wan­neer ik elke week één boek door mijn han­den laat gaan, dan ben ik de komen­de twin­tig jaar wel zoet. Mits ik in de tus­sen­tijd geen nieu­we aan­schaf. We zul­len zien hoe me dit gaat beval­len en hoe lang ik het ga vol­hou­den. Het is in ieder geval een mooie manier om mijn ver­za­me­ling in kaart te bren­gen. Daar­om lijkt het me ook wel han­dig om er een apar­te pagi­na voor aan te maken.

Mocht ik een boek tegen­ko­men waar­van ik besluit het niet lan­ger meer te wil­len bewa­ren, dan zal ik dit natuur­lijk ver­mel­den en hoop ik onder ande­re via deze weg belang­stel­len­den te vin­den. En anders breng ik ze op een gege­ven moment naar de bibli­o­theek, Pola­re (voor­heen De Sleg­te) of de kringloop.

Van­daag begin ik voor het gemak links­bo­ven­aan in mijn kast. Bij de A. Daar tref ik De kraai aan. Geschre­ven door Kader Abdolah.

Lezer!
Ik ben make­laar in kof­fie, en woon op de Lau­rier­gracht, no. 37. Het was nooit mijn stre­ven om kof­fie te ver­ko­pen, maar het leven heeft het zo bepaald.

De kraai
Kader Abdo­lah
Stich­ting Col­lec­tie­ve Pro­pa­gan­da van het Neder­land­se Boek
ISBN 9789059651234

~ ~ ~

De kraai is het Boe­ken­week­ge­schenk uit het jaar 2011. Het is tevens het eni­ge boek(je) dat ik van Kader Abdo­lah in bezit heb. Ergens in novem­ber heb ik het gele­zen getui­ge de blog­post Oneer­baar voor­stel die ik toen schreef en waar­in ik refe­reer naar het boek. Ik kan me er wei­nig tot niets meer van her­in­ne­ren en ook de blog­post geeft wei­nig houvast.

Als ik door het boek­je bla­der om her en der wat te lezen gaat er geen enkel lamp­je bran­den. Het zegt me hele­maal niets. Slechts heel af en toe meen ik iets te her­ken­nen maar als ik dan ver­der lees blijk ik me toch ver­gist te hebben.

Alleen wan­neer ik op pagi­na 33 een gedicht van Ger­rit Ach­ter­berg zie staan en de ik-per­soon bekent dat hij ‘sterft van jaloe­zie’ bij het lezen van Smart, meen ik opnieuw met hem mee te voe­len net als toen ik het in 2011 las. Maar zeker weten doe ik het niet.

Smart, ik ont­zeg
de zon haar licht,
den zien­de zijn gezicht
en dit heel­al het even­wicht,
den dood het recht,
op elk gericht,
dat mij van haar onthecht.

Wat me weer wel hel­der voor ogen staat is dat ik tij­dens het lezen een soort geschenk­bon als boe­ken­leg­ger heb gebruikt. Met de voor­ge­druk­te code was het moge­lijk om De kraai als e‑book te down­lo­a­den. Dat heb ik niet gedaan en ga ik ook niet meer pro­be­ren. Wat me nu pas opvalt is dat er in klei­ne let­ter­tjes gedrukt staat dat het e‑book NIET gel­dig is in de trein als betaal­mid­del om gra­tis te rei­zen op zon­dag 20 maart. Dat kan alleen met de papie­ren ver­sie. Een zoveel­ste reden om voor­als­nog niet over te gaan op het digi­ta­le lezen. Ver­der staan nog op de ach­ter­kant van de bon met gro­te wit­te let­ters ‘De vrou­wen van Kader Abdo­lah’ ver­meld. Maar dat is mis­schien iets voor een ande­re keer.

Of ik dit boek­je nog eens opnieuw ga lezen is me niet dui­de­lijk gewor­den. De eer­ste lezing blijkt niet veel indruk op me gemaakt te heb­ben. De eni­ge reden dat ik De kraai voor­als­nog in mijn ver­za­me­ling laat staan is omdat het een Boe­ken­week­ge­schenk is. Ik heb die nooit obses­sief ‘gespaard’ maar ben nu toch wel benieuwd hoe­veel ik er inmid­dels in mijn bezit heb. En hoe­veel ervan ik heb gelezen.