Maandag, 13 januari 2014

Niets dan de waar­heid — David Baldacci

Twee afle­ve­rin­gen is het goed gegaan. Twee blog­posts waar­in ik heb gepro­beerd mijn lief­de voor het boek te delen door je aan de hand mee te nemen door mijn ver­za­me­ling boe­ken zodat je mis­schien gaat begrij­pen waar­om het mij zo zwaar valt om van som­mi­ge exem­pla­ren afstand te doen. Het had zo mooi kun­nen zijn. Maar de jacht­hon­den heb­ben al bloed gero­ken. Jan­kend staan ze aan de zij­lijn te wach­ten op de eer­ste uit­val­lers. Men wil sen­sa­tie. Acti­eeeeee! Discussie!

Voor­uit dan. Actie kun­nen ze krij­gen. Maar dan wel op mijn manier. Want ten­slot­te ben ik het hier die ‘in con­trol’ is. Indach­tig de wij­ze woor­den van bloggoe­roe Elja Daae:

Din­gen kwijt raken geeft een gevoel van geen con­tro­le hebben.

Maar din­gen oprui­men geeft het gevoel van WEL con­tro­le heb­ben. Afstand nemen van fysie­ke din­gen, voelt krach­tig en geeft kracht.

Van­daag geef ik gehoor aan de roep om actie. Van­daag ga ik een eer­ste boek van de hand doen. Van­daag is het uur van de waar­heid aan­ge­bro­ken. Van­daag gaat het actie­boek Niets dan de waar­heid, geschre­ven door David Bald­ac­ci in de ramsj!

Ach­ter de scher­men van de inter­na­ti­o­na­le poli­tiek spe­len zich zaken af die het publiek nooit ofte nim­mer te weten mag komen. Het is een wereld waar­in macht en mis­daad naad­loos in elkaar over­gaan, waar­in oor­lo­gen wor­den ont­ke­tend om geld te verdienen.

Niets dan de waar­heid
David Bald­ac­ci
Uit­ge­ve­rij A.W. Bru­na
ISBN 9789022994276

~ ~ ~

Het boek Niets dan de waar­heid heb ik een aan­tal jaar gele­den (het is een twee­de druk uit 2008) gewon­nen op de boe­ken­si­te Diz­zie (Neder­land­se vari­ant van good­reads) waar ik toen een account had. Waar­om of waar­mee staat me niet meer bij. Of ik er blij mee was ook niet. In ieder geval was mijn enthou­si­as­me zoda­nig dat ik het boek op een plek­je heb neer­ge­legd waar het na al die jaren nog steeds lag: boven­op een aan­tal boe­ken die ik wèl net­jes op alfa­bet had gerangschikt.

Zojuist heb ik er even­tjes door­heen gebla­derd. Her en der wat gele­zen. De foto van de auteur beke­ken. De titels Van dezelf­de auteur door­ge­no­men. Me afge­vraagd hoe­veel zijn Neder­land­se uit­ge­ver ont­van­gen heeft (‘Niet voor niets plaatst zijn Neder­land­se uit­ge­ver hem naast John Gris­ham.’ — Alge­meen Dag­blad). Nog eens de ach­ter­flap bestu­deerd: ‘Dick, ik heb een oor­log nodig.’

Maar het deed me alle­maal niets. Er sprong geen vonk over. Ik heb nog nooit iets van David Bald­ac­ci gele­zen. Ik ga dat bin­nen­kort ook niet doen. En wie daar op tegen is enzo die mag zich mel­den. Acti­eeeeeeee in de tent! Discussie!

Je kunt ook vrien­de­lijk vra­gen of je het boek mag heb­ben. Stuur ik het tegen ver­goe­ding van de ver­zend­kos­ten naar je op. Bel ik daar­na Dick ook even op: ‘Dick, make pea­ce! Not war!’

Eindoordeel: mag weg

[Upda­te 18 janu­a­ri]
Het boek gaat weg, en wel naar Lin­da. Veel leesplezier!

~ ~ ~

Ga naar mijn boe­ken­kast om alle tot dus­ver­re bespro­ken boe­ken te vin­den en wie weet zit er een­tje tus­sen die weg mag en waar jij al tij­den naar op zoek bent. 


Reacties

 1. Linda Kwakernaat

  Okee here, we go!!
  Ik kan er toch niet op tegen zijn dat jij een boek weg­doet? ieder zijn eigen smaak en voorkeuren.
  Wel kan ik je een boek van David Bald­ac­ci aan­ra­den, en wel *Abso­lu­te Power* in het Neder­lands *Het recht van de macht*.. Het is ver­filmd met Clint East­wood in de hoofdrol.
  Ik vind het een mega-span­nend verhaal.
  Ow en jou boek ken en heb ik nog niet :0

  1. Peter Pellenaars

   Die film heb ik wel een keer voor­bij zien komen. Was er niet zo kapot van.
   Wan­neer je inte­res­se hebt in het boek en het niet opziet om de ver­zend­kos­ten te beta­len, dan wil ik je het boek wel toe­stu­ren. Laat maar weten. Zoals je hebt kun­nen lezen is het nog zo goed als nieuw.

   1. Linda Kwakernaat

    Pri­ma, strak plan, ben jij er van af.
    Zeg aar wat en hoe­veel en waar 😉

    1. Peter Pellenaars

     Als je jouw adres­ge­ge­vens aan mij door­geeft via DM op twit­ter of via mail aan peterpellenaars@me.com dan stuur ik je het boek toe. Dan weet ik ook wat de ver­zend­kos­ten zijn.

 2. Anna

  🙂

 3. Herman

  Deze ken ik niet
  *Abso­lu­te Power* ga ik wel eens bekijken
  Lord of War lijkt erop vol­gens mij
  Benieuwd waar ie heen gaat? Pola­re kan niet meer las ik vandaag

  MvG Her­man
  @filobeet

  1. Peter Pellenaars

   Een gra­tis boek aan­le­ve­ren bij Pola­re moet nog wel kun­nen, denk ik…