Vrijdag, 24 januari 2014

Cluj-Napo­ca

Weer terug van een week­je pro­ject­werk in Cluj-Napo­ca, Roe­me­nië. Aan­ge­ko­men op zon­dag­avond en daar­na voor­na­me­lijk op en neer gepen­deld tus­sen hotel en kan­toor. ’s Avonds de gebrui­ke­lij­ke uit­stap­jes naar de loka­le res­tau­rants en kroe­gen. Helaas vaak te wei­nig tijd, te don­ker of te regen­ach­tig om fat­soen­lij­ke foto’s te maken (van­uit veel­al de taxi). Geluk­kig lijkt het er op dat ik ergens eind maart of begin april opnieuw de kans krijg om af te rei­zen naar Cluj. Dan ga ik pro­be­ren wat lan­ger te blij­ven om veel meer te gaan bezich­ti­gen. Want ondanks het grij­ze regen­ach­ti­ge weer op de mees­te dagen is er heel veel te zien in Cluj, maar zeker ook in wij­de omge­ving. Daar­om twee foto’s als con­trast (veel meer heb ik er niet geno­men). Haak ik bij deze tevens nog een beet­je in op de #plog­gen hype van afge­lo­pen week die ik nu pas meekrijg.

De eer­ste van het stan­daard­beeld wat velen (inclu­sief ikzelf) van ons mee­dra­gen wan­neer we den­ken aan Roe­me­nië: grau­we depri­me­ren­de woon­bun­kers uit het com­mu­nis­ti­sche tijdperk.

En een twee­de foto met daar­op het stand­beeld van de Hon­gaar­se koning Mat­thi­as Cor­vi­nus als voor­beeld van de rij­ke his­to­rie die Cluj heeft en waar het voor een gro­te peri­o­de onder­deel was van het Hon­gaar­se rijk.

Meer volgt hope­lijk later dit voorjaar.