Reacties 3

petepel has left the meeting

Tegen­woor­dig zit­ten we voor belang­rij­ke ver­ga­de­rin­gen in een ruim­te waar we niet alleen de gebrui­ke­lij­ke flip-over, whi­te­board en bea­mer heb­ben, maar ook twee gro­te tv scher­men. Op het ene scherm kun­nen we onze collega’s in bij­voor­beeld Boul­der, Cluj of Nan­jing zien, en op het ande­re wor­den de flow­charts, gra­fie­ken of sli­des getoond wel­ke onder­werp van gesprek zijn. De bedie­ning via een touch-screen is kin­der­lijk een­vou­dig, het beeld haar­scherp en het geluid zoda­nig dat we zelfs collega’s ach­ter in de ruim­te aan de ande­re kant van de wereld pro­bleem­loos kun­nen horen. Het zorgt ervoor dat we het gevoel heb­ben met elkaar samen in één groot kan­toor te zit­ten.

In één keer voe­len de con­fe­ren­ce calls waar­van ik voor mijn gevoel al eeu­wen gebruik maak  hope­loos inef­fi­ci­ënt aan. Zeker als het ook nog eens zo hila­risch in beeld wordt gebracht als in onder­staand film­pje:

~ ~ ~

0

3 reacties

  1. marianne

    Ik heb de link van t film­pje naar een paar collega’s gestuurd. Wij wer­ken als tol­ken. Soms in dit soort mee­tings. Via beeld/geluid ver­bin­din­gen ver­ga­de­ren heeft zeker zijn voor­de­len.. maar het is ook wel eens goed om stil te staan bij de din­gen die mis kun­nen gaan…

    groet, Mari­an­ne

Schrijf een reactie