petepel has left the meeting

Tegen­wo­ordig zit­ten we voor belan­grijke ver­gaderin­gen in een ruimte waar we niet alleen de gebruike­lijke flip-over, white­board en beam­er hebben, maar ook twee grote tv scher­men. Op het ene scherm kun­nen we onze collega’s in bijvoor­beeld Boul­der, Cluj of Nan­jing zien, en op het andere wor­den de flow­charts, grafieken of slides getoond welke onder­w­erp van gesprek zijn. De bedi­en­ing via een touch-screen is kinder­lijk een­voudig, het beeld haarscherp en het gelu­id zodanig dat we zelfs collega’s achter in de ruimte aan de andere kant van de wereld prob­leem­loos kun­nen horen. Het zorgt ervoor dat we het gevoel hebben met elka­ar samen in één groot kan­toor te zit­ten.

In één keer voe­len de con­fer­ence calls waar­van ik voor mijn gevoel al eeuwen gebruik maak  hopeloos inef­fi­ciënt aan. Zek­er als het ook nog eens zo hilar­isch in beeld wordt gebracht als in onder­staand film­p­je:

~ ~ ~

  • Ik heb de link van t film­p­je naar een paar collega’s ges­tu­urd. Wij werken als tolken. Soms in dit soort meet­ings. Via beeld/geluid verbindin­gen ver­gaderen heeft zek­er zijn voorde­len.. maar het is ook wel eens goed om stil te staan bij de din­gen die mis kun­nen gaan…

    groet, Mar­i­anne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets