Ironie als glaswand

Soms denk ik wel eens dat de hele wereld niet bestaat, maar dat zij niet meer is dan mijn fan­ta­sie. Op slech­te dagen denk ik dat ikzelf niet besta, maar dat ik slechts de fan­ta­sie van iemand anders ben. In het laat­ste geval is het erg belang­rijk dat die per­soon in wiens fan­ta­sie jij bestaatLees ver­der…Iro­nie als glaswand

Elevator pitch

Op de gang kom ik hem opeens tegen. Onver­wacht. Hij hoort hier niet te zijn. Zijn kan­toor is ergens anders. Ver weg. In een ander land. Toch zie ik hem nu recht op mij af komen lopen. Ik bedenk me dat ik wel eens over hem heb gedroomd. Zou hij ooit over mij heb­ben gedroomd?Lees ver­der…Ele­va­tor pitch

Pluisje

Het was me nog niet eer­der opge­val­len maar sinds een aan­tal weken heb ik stee­vast op het ein­de van de dag een pluis­je in mijn navel. Dit pluis­je heeft niet altijd dezelf­de kleur. Op som­mi­ge dagen is het don­ker­blauw, dan weer grijs of bruin. Maar wel altijd is de kleur van het pluis­je gelijk aanLees ver­der…Pluis­je

Ontlezing in vermomming

Op MustReads.nl las ik een arti­kel over een nieu­we trend: bin­­ge-rea­­ding, ofte­wel het in hoog tem­po ach­ter elkaar con­su­me­ren van boe­ken (net zoals dit al de gewoon­te is met alco­hol en tv-series). Een trend die te maken heeft met het groei­en­de onge­duld bij lezers om te weten te komen wat de ant­woor­den zijn op vra­genLees ver­der…Ont­le­zing in vermomming

Reset naar fabrieksinstellingen

Ooit. Heel lang gele­den. Was er een tijd dat ik blog­de zon­der dat er iemand was die hier­van notie nam. Ik schreef een ver­haal­tje. Of deel­de een over­pein­zing. Zeer onre­gel­ma­tig. Zoda­nig dat ik zelf nog wel eens ver­gat dat ik een web­si­te had. Waar ik de inlog­ge­ge­vens had gela­ten. En dan begon ik weer opnieuw.Lees ver­der…Reset naar fabrieksinstellingen

Ik tweet het niet meer

Gis­ter­avond heb ik mijn twit­ter account opge­zegd. Net voor­dat ik naar bed ging. Ik had mijn tan­den al gepoetst, een boek lag klaar op de trap om mee naar boven te nemen zodat ik nog wat kon lezen. Toch vond ik het nodig terug te gaan naar mijn stu­deer­ka­mer en de lap­top open te klap­pen.Lees ver­der…Ik tweet het niet meer

Duelleren rondom paard

De roman Duel met paard van Pau­li­ne Genee heeft een mooi mot­to. Zo mooi dat ik het hier in z’n geheel over­neem: Als wer­ke­lijk­heids­zin bestaat, en nie­mand zal eraan twij­fe­len dat die bestaans­recht heeft, dan moet er ook iets bestaan dat je ‘moge­lijk­heids­zin’ kunt noe­men. Wie die bezit zegt bij­voor­beeld niet: hier is dit ofLees ver­der…Duel­le­ren rond­om paard

Time’s Arrow — Martin Amis

Boe­ken waar ik een haat-lief­­de ver­hou­ding mee heb. Natuur­lijk heb ik die ook in mijn boe­ken­kast. De vraag is wat er met zo’n boek gaat gebeu­ren wan­neer ik het uit de kast pak en een keu­ze moet maken of het mag blij­ven of beter kan ver­trek­ken. Is de haat het sterkst of over­wint de lief­deLees ver­der…Time’s Arrow — Mar­tin Amis

Een gesloten boek

Het is zon­dag 9 febru­a­ri. Vol­gen­de week zater­dag de 15de wor­den we geacht een bespre­king te pos­ten van het boek Duel met paard geschre­ven door Pau­li­ne Genee. Gis­ter kreeg ik de roman Het leek stil­ler dan het was van Eva Kel­der via de post gele­verd. Blogda­tum 15 april. En van­daag lees ik in IJs­tijd doorLees ver­der…Een geslo­ten boek

Back to Top