Zaterdag, 1 februari 2014

Upda­te

Van­och­tend kreeg ik een mel­ding dat mijn blogtem­pla­te een upda­te had. Omdat ik een zoge­naamd ‘child the­me’ heb geïn­stal­leerd voel­de ik geen belem­me­ring om het upda­ten uit te stel­len. Toch zag ik ach­ter­af dat er een aan­tal klei­ne wij­zi­gin­gen die ik aan­ge­bracht had als­nog ver­dwe­nen waren. Nadat ik dit gecor­ri­geerd dacht te heb­ben in de code, bleek dit niet het gewens­te effect te heb­ben. Uit­ein­de­lijk leek het me beter het ‘child the­me’ dan maar geheel te ver­wij­de­ren en opnieuw te begin­nen. Dat bracht mijn blogsite terug in de ‘oor­spron­ke­lij­ke’ staat van voor de update.

Wie schetst mijn ver­ba­zing toen ik van­mid­dag zag dat er weer een nieu­we upda­te was. Weer nam ik de gok om de upda­te met­een te draai­en. En weer leid­de dit ertoe dat de lay­out niet meer de oude was. Gedul­dig ging ik aan de slag om alles aan te pas­sen. Maar dit­maal kwam ik er niet hele­maal uit. Zelfs nadat ik het ‘child the­me’ voor de twee­de keer had ver­wij­derd kreeg ik het niet meer pre­cies zoals ik dacht dat het was. Ik liet het maar voor wat het was en ging ande­re din­gen doen.

Deze avond zag ik dat er voor de der­de keer van­daag een upda­te beschik­baar was. Bij nade­re bestu­de­ring blijkt het ech­ter dat het tel­kens dezelf­de ver­sie is die aan­ge­bo­den wordt. Ik heb het ver­moe­den dat er iets niet in orde is aan de kant van de aan­bie­der van het the­ma. Mis­schien dat dit de ver­kla­ring is waar­door ik tel­kens niet in staat ben om mijn lay­out het­zelf­de te hou­den. En omdat ik niet zeker weet of er nog ande­re zaken in het the­ma niet vol­le­dig wer­ken, heb ik er voor geko­zen om (tij­de­lijk?) een ander the­ma te instal­le­ren. Nood breekt uit­da­ging. Ten­slot­te was met slechts iets meer dan 300 dagen te gaan mijn blog­lay­out toch al bij­na aan ver­van­ging toe.

Geef een antwoord