Koningin van de nacht — Yvonne Keuls

Een primeur. Zoals je miss­chien wel hebt gezien ben ik begonnen om mijn totale boeken­verza­mel­ing in kaart te bren­gen door elk boek in een blog­post aan bod te lat­en komen. Tij­dens dit meer­jaren­pro­ject neem ik tevens de gele­gen­heid te baat om iedere keer serieus te over­we­gen of ik het bewuste boek wel of niet in mijn boekenkast wil lat­en staan. Ik begin namelijk plaats­ge­brek te kri­j­gen, en niet elk boek dat ik in de loop der jaren heb verkre­gen is er een­t­je dat ik nu nog zou aan­schaf­fen zou zich opnieuw de kans aan­di­enen. Tot nu toe heb ik drie boeken de revue lat­en passeren en daar­van heeft er een­t­je al een nieuwe eige­naar gevon­den. Het con­cept werkt.

Maar nu dus een primeur. Van­daag aan­dacht voor een boek dat mijn boekenkast zelfs niet heeft weten te halen.

Den Haag, 1940. De zeven­jarige fan­tasier­ijke Daan Maandag komt uit een muzikaal gezin. Zijn overleden moed­er was een groot vio­liste, zijn joodse vad­er Daniël is een begaafd pianist en zijn viool­spe­lende zus gaat zelfs door voor een won­derkind. Ook voor Daan ligt een toekomst in de muziek in het ver­schi­et. Maar dat is niet wat hij wil.
Als de oor­log uit­breekt vlucht zijn vad­er in zijn muziek. Hij vertrouwt erop dat de Duit­sers hem met rust zullen lat­en, omdat hij valse doc­u­menten heeft gekocht en boven­di­en getrouwd was met een niet-joodse vrouw – een ‘gemengd huwelijk’ – waar­door hij zich veilig waant.
Op 21 novem­ber 1944 vin­dt in Den Haag de grote razz­ia plaats – code­naam ‘Schneeflocke’ – en wor­den Daniël en zijn gezin op wrange wijze uit de droom geholpen.

Koningin van de nacht
Yvonne Keuls
Uit­gev­er­ij Ambo | Anthos
ISBN 9789041424891

~ ~ ~

Het zal geen ver­rass­ing zijn voor degene die mijn besprek­ing gelezen heeft van Koningin van de nacht door Yvonne Keuls. Ik kreeg er geen klik mee. Zelfs nadat ik naar aan­lei­d­ing van de vele reviews die mijn mede boek­blog­gers van ‘Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur’ schreven nog eens her en der een pas­sage overnieuw las, kon het me niet beko­ren. Ja, het ver­haal en de per­son­ages in het gezin Maandag zijn bij­zon­der. Nee, Yvonne Keuls lukt het niet mij voor hen te inter­esseren. Het is als bij een lez­ing waar de sprek­er mono­toon een ver­haal afs­teekt waar je al na korte tijd moeite moet doen niet in slaap te vallen of je aan­dacht te richt­en op je mobielt­je. Hoe inter­es­sant het ver­haal ook is wat de sprek­er te vertellen heeft. Zo verg­ing het mij althans.

Maar dat wil niet zeggen dat iedereen dit boek op een zelfde wijze zal ervaren. Alleen al een door mij aange­haalde pas­sage die voor mij teke­nend was voor het uit­leg­gerige in de schri­jf­sti­jl van Keuls, was voor @Weerzinwekkend juist aan­lei­d­ing om miss­chien het boek wel te gaan lezen:

Aangezien ik het boek gratis en voor niets toeges­tu­urd heb gekre­gen, leek het mij niet meer dan nor­maal om het boek door te sturen naar een nieuwe eige­naar die het miss­chien meer op waarde weet te schat­ten. Want daar heeft ieder boek in mijn ogen recht op. Het con­tact was snel gelegd en van­mid­dag gaat de Koningin op reis.

Oh, ja. Beste @Weerzinwekkend, mocht je na lez­ing van het boek je leeser­var­ing in een blog ver­w­erken, laat dan svp een linkje hieron­der achter bij de com­ments. Dat zou ik zeer op pri­js stellen. En voor nu alvast veel leesplezi­er gewenst!

Eindoordeel: mag weg en is weg

~ ~ ~

Ga naar mijn boekenkast om alle tot dusverre bespro­ken boeken te vin­den en wie weet zit er een­t­je tussen die weg mag en waar jij al tij­den naar op zoek bent.

~ ~ ~

7 Comments

Ik laat het weten wan­neer ik het boek gelezen heb. De com­mu­ni­catie erover was in ieder geval al grap­pig, ver­wi­jzend naar het boek met ‘de koningin’. En ik bedacht me — al reke­nend — dat Yvonne Keuls nu een vrouw van 83 is (!). Dan stel ik me dus ook een schri­jf­ster van 83 voor ter­wi­jl ik ga lezen. Weird thing in my mind, maar die leefti­jd maakt alles zachter. Dat maakt indruk op mij. Ik zal me op het ver­haal richt­en ;-).

Geef een reactie