20140208 — zaterdag

Black Dub — Black Dub

Het viel eind vorig jaar nog niet mee om een top-10 van mijn favo­rie­te albums samen te stel­len. Ik kreeg mijn short­list niet kor­ter dan zes­tig albums. Met de belof­te om ze alle­maal een keer­tje wat uit­ge­brei­der voor­bij te laten komen maak­te ik begin janu­a­ri een val­se start, maar hier ein­de­lijk een nieu­we poging.

De cd’s zet ik inte­graal op mijn blogsite (hier is de over­zichts­pa­gi­na) zodat je de moge­lijk­heid hebt om zelf te luis­te­ren waar­om ik ze tot mijn favo­rie­ten reken. Indien beschik­baar zet ik er ook de lied­tek­sten bij. Als het goed is kun je de muziek niet down­lo­a­den en ik hoop dat wan­neer je het album weet te waar­de­ren dat je het dan op lega­le wij­ze aan­schaft.  Veel luisterplezier!

~ ~ ~

Van­daag aan­dacht voor het album Black Dub door de gelijk­na­mi­ge band. Het is een cd die ik met­een bij de relea­se in 2010 heb aan­ge­schaft nadat ik de band was gaan vol­gen van­we­ge enke­le You­Tu­be film­pjes met live opna­mes in de stu­dio van Daniel Lanois die ik had gevon­den en waar ik met­een hele­maal van onder de indruk was (niet in de laat­ste plaats van­we­ge band­lid Trixie Whit­ley). De band zelf heb ik live mogen zien op het North Sea Jazz fes­ti­val in 2011. Eigen­lijk stond het optre­den voor 2010 gepland, maar van­we­ge een zwaar motor­on­ge­luk van Daniel Lanois werd het met een jaar uitgesteld.

Veel van de albums in mijn top-60 koes­ter ik alweer vele jaren en heb er daar­om van­zelf­spre­kend een bepaal­de band mee opge­bouwd. Veel her­in­ne­rin­gen zijn ver­bon­den aan de muziek. Bij dit album van Black Dub en nog wat ande­re titels in mijn top-60 is dat logi­scher­wijs min­der. Waar­om dan toch op de lijst? Bij dit album voor­na­me­lijk van­we­ge de her­ken­ba­re sound van de eer­ste negen num­mers. Ondanks (of dank­zij?) dat het een gele­gen­heids­band is, vormt het een goed inge­speeld geheel waar­bij elk band­lid een vol­waar­di­ge bij­dra­ge levert. Ik word altijd vro­lijk van de muziek ondanks dat niet elk num­mer een vro­lijk onder­werp heeft. En de muziek heeft ook het effect op mij dat ik niet kan blij­ven stil­zit­ten. Het dwingt me tot mee­be­we­gen en mee­zin­gen. Daar­om zet ik het album dan ook pas op wan­neer er nie­mand in huis is.

Black Dub (2010)
Black Dub
Daniel Lanois, Trixie Whit­ley, Bri­an Bla­de, Daryl Johnson

 1. Love Lives
 2. I Belie­ve in You
 3. Ring the Alarm
 4. Last Time
 5. Sure­ly
 6. Nomad
 7. Slow Baby
 8. Sil­verado
 9. Can­aan
 10. Sing
 11. Sirens

~ ~ ~

1. Love Lives

De cd begint met een lek­ker vlot num­mer. De man­nen in de band trap­pen af met zach­te samen­zang en dan knalt Trixie van­af 00:38 uit de boxen. Voor­al de zwa­re bas­lijn in com­bi met de uit­ha­len van Trixie (“Don’t hurt the heart of the girl!”) werkt perfect.

There’s a bird in my heart
And it wants to learn to fly
There’s a word and if it’s silenced
It will sure­ly die

I want to live whe­re love lives
I can’t take if I can’t give
Love lives in the sound they make
In the tears of a thou­sand rains

Though the long road make you sweat
But the short road make you bleed
There’s a pri­ce you’­re going to get
You take just what you need

I want to live whe­re love lives
Whe­re I feel that I can work in
That’s whe­re I’ll find my hou­se to sleep in
Don’t hurt the heart of the girl
Trying to find my pla­ce in this world

What lies beyond the horizon
I know some­thing is arising
I want to live, I want to live
I want to live whe­re love lives

I want to live whe­re love lives
I can’t wait, is this my time?
I want to live, I want to live
I want to live whe­re love lives
Whe­re love lives

2. I Belie­ve In You

Opnieuw is er een hoofd­rol voor de bas­gi­taar weg­ge­legd, maar tel­kens wan­neer ik het num­mer beluis­ter gaat mijn aan­dacht meer uit naar het drum­werk. Strak. Droog. Sub­tiel. In de tekst vind ik “And now you’­re run­ning down my spi­ne; Like a water­f­all, like a water­f­all” goed gevon­den. En iede­re keer opnieuw krijg ik hart­klop­pin­gen bij de manier waar­op Trixie ‘a litt­le boat’ zingt.

From whe­re I was standing
It was hard to see, hard to see
But what has always been
Will fore­ver be, fore­ver be

And now you’­re run­ning down my spine
Like a water­f­all, like a waterfall
I want to wri­te your name
On eve­ry wall, on eve­ry wall

I belie­ve in you
I belie­ve in you
I belie­ve in you, yes, I do
I belie­ve in you

Up and down the river
In a litt­le boat, a litt­le boat
All I need is you and a castle
All made of hope, all made of hope

I can walk through the doors of time
Sca­le any wall and cross any line
I can send any thought to the end of the finger
And burn any knot with a kiss

I belie­ve in you
I belie­ve in you
I belie­ve in you, yes, I do
And I belie­ve in you

From the bottom of the root
To the top of the leaf, the top of the leaf
I can drink map­le water
Any time I belie­ve, any time I believe

I was fro­zen, I was blowing
In a bla­de of grass
Of run­ning out of honey
Of living in the past

I belie­ve in you
‘Cau­se I belie­ve in you
I belie­ve in you, yes, I do
I belie­ve in you, yes, I do
I belie­ve in you
‘Cau­se I belie­ve in you
I belie­ve in, I belie­ve in, I belie­ve in you, yeah
I belie­ve in you
Yeah, I belie­ve in you

3. Ring The Alarm

Een gro­ten­deels instru­men­taal num­mer waar alle band­le­den zich kun­nen uit­le­ven op hun instru­ment. Regel­ma­tig kun je op de ach­ter­grond horen hoe ze elkaar enthou­si­ast toe­schreeu­wen en zeker bij 5:25 is dat goed duidelijk.

Ring the alarm, ano­ther sound is dying, oh yeah
Ring the alarm, ano­ther sound is dying, oh yeah
Ring the alarm, ano­ther sound is dying, oh yeah
Ring the alarm, ano­ther sound is dying, oh yeah
Ano­ther sound is dying, oh yeah
Ano­ther sound is dying, oh yeah
Ano­ther sound is dying, oh yeah
Ring the alarm, ano­ther sound is dying, oh yeah

Ring the alarm, ano­ther sound is dying, oh yeah
Ring the alarm, ano­ther sound is dying, oh yeah
Ring the alarm, ano­ther sound is dying, oh yeah
Ring the alarm, ano­ther sound is dying, oh yeah
Ano­ther sound is dying, oh yeah
Ano­ther sound is dying, oh yeah
Ano­ther sound is dying, oh yeah
Ring the alarm, ano­ther sound is dying, oh yeah

4. Last Time

Oh, it may be the last time you hear me moan

This may be my last time
This may be my last time
This may be my last time
It may be the last time I don’t know

I’ve been asking what it is
To have faith in what will come

It may be the last time you hear me moan
It may be the last time, I don’t know

This may be my last time
This may be my last time
This may be my last time
It may be the last time, I don’t know

It may be the last time you hear me moan

This may be my last time
This may be my last time
This may be my last time
It may be the last time, I don’t know

I’ve been wal­king the secret
But now it’s time to unfold

Oh, it may be the last time you hear me cry
It may be the last time I don’t know

This may be my last time
This may be my last time
This may be my last time
It may be the last time, I don’t know

5. Sure­ly

Dit is een van de num­mers waar ik al snel tegen­aan liep toen ik op zoek ging naar meer muziek met Trixie Whit­ley toen ik haar bij toe­val had ‘ont­dekt’. Samen met ‘I belie­ve in you’, ‘Nomad’ en ‘Sil­verado’ vind ik het de mooi­ste num­mers op deze cd waar het de zang van Trixie betreft.

If he refu­ses I still go on
Till the hea­ven and earth are gone
Time may rage but rage in vain
My designs unchan­ged remain

Night is my shep­herd, moon­light is my guide
You were clo­se by, now the dis­tan­ce is so wide
You found me blind, you taught me how to see
Now it’s so hard to have you away from me

Sure­ly you were meant to be mine
Sure­ly you were meant to be mine

You com­mand my hand to write
In the dark hours of deep midnight
Your love is a love, a love like no other
Wings of joy fore­ver flutter

Sure­ly you were meant to be mine
Sure­ly you were meant to be mine
Sure­ly you were meant to be mine
Sure­ly you were meant to be mine

For­tu­ne favours the bra­ve they say
My bra­ve­ry could not con­vin­ce me to stay

If he refu­ses I still go on
Till the hea­ven and earth are gone

For­tu­ne favours the bra­ve they say
My bra­ve­ry could not con­vin­ce me to stay

Sure­ly
Sure­ly you were meant to be mine
Sure­ly you were meant to be mine
Sure­ly you were meant to be mine
Sure­ly you were meant to be mine
Sure­ly, sure­ly, surely
Sure­ly you were meant to be mine

6. Nomad

Een num­mer waar ik hele­maal ver­liefd op ben. Tekst, muziek en zang zijn hier wat mij betreft hele­maal in even­wicht. Ik kan het nooit laten om juist dit num­mer mini­maal 1x op de repeat-stand te zetten.

Open up your transmission
I’m sit­ting on the out­si­de of evolution
No need to feel sad, I got to be glad
I got to know the pri­ce of the path I chose

The way the nomad knows

Sha­king and ratt­ling the­se chains
I got so much hard work to sustain
I got to burn to feel the heat, I got to walk to know my street
I got to move to what goes

The way the nomad knows
The way the nomad knows

I put on my old coat, I wear my bro­ken arrow
Something’s got to flow, through this death and sorrow
I may fall from the tra­pe­ze, but I will land down on my knees
I got to sing with prai­se, and roll the dai­ly blows

The way the nomad knows
The way the nomad knows

Spi­rit rising from the ground, it never lets me sleep
I’ve got to go down the­re, it’s going to be deep
I got to learn to love my sen­der, my job is here as a receiver
Till my bones come to some repose

The way the nomad knows
The way the nomad knows

Skin is fee­ling, fee­ling the ghost
I got to move to some other coast
I feel I want to dan­ce, tear away my clothes
The way the nomad knows
The way the nomad knows
The way the nomad knows

Well, I feel good, yeah, just like I knew I would
Well, I feel good, yeah, just like I knew I would
Well, I feel good, yeah, just like I knew I would
Well, I feel good, yeah, just like I knew I would

7. Slow Baby

8. Sil­verado

Het hese rand­je aan de zang van Trixie komt hier af en toe ver­lei­de­lijk naar de oppervlakte.

Black ice was everywhere
At eve­ry cor­ner but we didn’t care
Sil­ver riding, sil­ver nights, Silverado
The laugh­ter would not quit
It real­ly felt like it was it
Sil­ver riding, sil­ver nights, Silverado

The depth of the dream we fell in
Not for any ton­gue to speak in
Ah, yes, it’s all right to see
The light to eter­nal land
Sil­ver riding, sil­ver nights, Silverado

Sweet empi­re time
Befo­re the bombs bur­ned out the rye
Sil­ver riding, sil­ver nights, Silverado
The fever was so strong
And the nights were never wrong
Sil­ver riding, sil­ver nights, Silverado

No wor­ries came to mind
We bla­zed it, knew no time
Drunk on a sil­ver moon
Sin­ging out their own tune
Sil­ver riding, sil­ver nights with you, Silverado

The room was hell on fire
As the engi­nes rode desire
Oh, the nights of the sil­ver need­le, Silverado
It final­ly daw­ned on me
Like the poun­ding of the sea
Tho­se sil­ver nights had slow­ly faded on Silverado

Don’t stand in the cold for too long
We want you staying strong
Don’t walk the plank for your song
Going to miss you when you’­re gone

Sil­ver riding, sil­ver nights, with you Silverado
Sil­ver riding, sil­ver nights, my Silverado
Sil­ver riding, sil­ver nights, on Silverado

9. Can­aan

Gos­pel­ach­tig nie­men­dal­le­tje, niet hele­maal pas­send bij het voor­gaan­de. Wel goed te verteren.

Yeah, yeah, I went walking
On the avenue
Lis­ten to the riders who may
Yeah, lis­ten to you

And my foot­steps tangle
With perfume
And the sound of lovemaking
Coming out of some room
And the indians sing

How far am I from Canaan?
How far am I from joy, from joy?
How far am I from Canaan?
How far am I from joy, from joy?

There’s a woman lea­ning on the corner
She waits for her gambler
Yeah, dres­sing babies up in cotton
On the front seat of her rambler

Low down
Whi­le she says that she remembers
Yeah, of a prayer
That mama used to sing
Yeah, and the bat­te­red wife sing

How far am I from Canaan?
How far am I from joy, from joy?
How far am I from joy, from joy?

How far am I from Canaan?
How far am I from joy, from joy?
How far am I from Canaan?
How far am I from joy, from joy?

How far am I from Canaan?
How far am I from joy, from joy?
How far am I from Canaan?
How far am I from joy, from joy?

How far am I from Canaan?
How far am I from joy, from joy, from joy?

10. Sing

Opnieuw een wei­nig bij­zon­der num­mer waar wel ple­zier in het samen­spel voel­baar is, maar samen met het vori­ge num­mer niet staat voor de ‘ech­te’ Black Dub sound.

Sing, sing, sing for the night
Sing for your sup­per, sing for what’s right
Sing for the holy ghost, sing for yourself
Sing for the blue sky above

I’m stan­ding deep in the fire
Loo­king for truth in desire
On a night like this all is forgiven
From all that’s hiding deep within, you got to sing

Sing, sing, sing for the night
Sing for your sup­per, sing for what’s right
Sing for the holy ghost, sing for yourself
Sing for the blue sky above

Let’s turn a cand­le into a volcano
Dust in the wind will be fee­ding the silo
Sing to the sky and break this chain
Bring a lad­der to the unat­tai­ned, yeah, yeah, and I

Sing, sing, sing for the night
Sing for your sup­per, sing for what’s right
Sing for the holy ghost, sing for yourself
Sing for the blue sky above

I belie­ve that win­ter comes
For the rise of spring and sun
A patient mind, a noi­se or fable
We’ll wait for har­vest to reach the table
You got to

Sing, sing, sing for the night
Sing for your sup­per, sing for what’s right
Sing for the holy ghost, sing for yourself
Sing for the blue sky above
Sing for the blue sky above
Sing for the blue sky above

You got to sing
You got to sing
Oh, you got to sing, yeah, yeah
You got to
You got to
You got to sing
You got to sing
Sing
You got to sing

11. Sirens

Een ver­vreem­den­de instru­men­te­le afslui­ter die alles goed maakt na de twee min­de­re num­mers die eraan voor­af­gin­gen, behal­ve dat het veel te snel is afge­lo­pen. Wat trou­wens voor de gehe­le cd geldt.

Foto: bin­nen­zij­de cd hoesje