20140210 — maandag

Could not instan­ti­a­te Mail Function

Van­och­tend liep ik naar mijn auto en dacht dat ik een lek­ke band had. Dat was geluk­kig niet zo. Een­maal ach­ter het stuur geze­ten vroeg ik mij af wat ik zou moe­ten doen bij een lek­ke band. Er zit geen reser­ve­wiel in de kof­fer­bak. Dus het wiel ver­van­gen is geen optie. En om nu met een lek­ke band hele­maal naar de gara­ge te rij­den lijkt me ook niet bevor­der­lijk voor band en velg. Ik werd gestoord in deze mij­me­rin­gen door een vreemd geluid dat van bui­ten leek te komen. Toch maar even het volu­me van de cd-spe­ler wat lager. Het geluid was nu beter hoor­baar en klonk als ‘flap-flap-flap’. Zou het dan toch? Ik par­keer­de de auto en stap­te uit. Ja hoor, een lek­ke achterband.

Terug naar huis dus waar ik mijn auto inruil­de voor die van mijn Inge en met iets­jes ver­tra­ging als­nog naar kan­toor ver­trok. Zo kan het ook, dacht ik toen ik de straat voor een twee­de keer uit­reed. Later die dag kwam ik erach­ter dat mijn Ford Gold Cer­ti­fi­ca­te van­zelf­spre­kend net een week ver­lo­pen was, maar ik had het geluk dat ik mezelf dub­bel ver­ze­kerd had al die tijd en via FBTO kon ik de pech­hulp naar de lek­ke band laten kij­ken. Die kwam er niet hele­maal uit en het advies aan mijn Inge was om toch maar naar de gara­ge te rij­den nu de band nog wat lucht in zich had, en waar de scha­de uit­ein­de­lijk beperkt bleef tot twee nieu­we ach­ter­ban­den omdat het pro­fiel van alle­bei zowat ver­dwe­nen bleek te zijn.

Als tegen­pres­ta­tie mocht ik van mijn Inge (die ten­slot­te een groot gedeel­te van haar dag kwijt was van­we­ge mijn lek­ke band) bij thuis­komst met­een aan de bak om een pro­bleem met het abon­ne­ren op haar nieuws­brie­ven te ver­hel­pen. En snel alsjeblieft.

Ieder­een (ja, jij!) die hier wat vaker komt weet dat ik regel­ma­tig aan de lay­out van mijn blogsite zit te klooi­en. Of aller­lei func­ti­o­na­li­teit toe­voeg om dat later weer net zo enthou­si­ast te ver­wij­de­ren. Wel­nu, dat doe ik niet om jul­lie (ja, jou!) te irri­te­ren. Waar­om zou ik? Ik ben juist blij dat jul­lie (ja, jij!) mas­saal mijn blog bezoe­ken. Nee, ik doe het juist om aller­lei zaken uit te pro­be­ren voor­dat ik ze (of niet) ga toe­pas­sen op de twee sites van mijn Inge die jul­lie (ja, jul­lie alle­maal!) echt eens moe­ten bezoeken:

www.ingeborglunenburg.nl — Inge­borg Lunen­burg Oplei­ding + Advies
en
www.uitvoeringwmo2015.nl — Uit­voe­ring Wmo 2015

Zo had ik een tijd gele­den de gra­tis plu­gin van Mail­Poet geïn­stal­leerd. Daar­mee kun je onder ande­re nieuws­brie­ven maar ook upda­tes bij nieu­we blog­posts ver­stu­ren. Ver­der is het moge­lijk om deze berich­ten te agen­de­ren en qua lay­out hele­maal naar je hand te zet­ten. Kort­om, een uiterst flexi­bel stuk­je soft­wa­re dat pre­cies aan al haar eisen voldeed.

Tot van­daag toen ze plots van ver­schil­len­de bezoe­kers op haar site(s) te horen kreeg dat die zich niet kon­den abon­ne­ren op de blog upda­tes. Omdat ik de plu­gin zelf nog steeds gebruik leek het me slim om eerst eens bij mijn eigen site te kij­ken of die func­tie ook pro­ble­men gaf. En inder­daad, na het inty­pen van het email­adres ver­scheen de vol­gen­de melding:

Could not instan­ti­a­te Mail Function

Mijn eer­ste (te voor­ba­ri­ge) con­clu­sie was dat er iets mis was met de plu­gin. Maar dat bleek niet zo. Na wat rond­zoe­ken in de FAQ-sec­tie bij de makers van de plu­gin werd al snel dui­de­lijk dat ik het moest zoe­ken bij de pro­vi­der waar zowel de sites van mijn Inge als die van mezelf gehost wor­den (zie optie 7 wan­neer je link hebt aan­ge­klikt bij de FAQ-sec­tie). Die heeft name­lijk een limiet staan op het aan­tal email­ver­zen­ding per dag indien je een email­adres gebruikt in het ‘Van’-veld dat anders is dan het domein van de site zelf. In mijn geval gebruik­te ik als afzen­der van de blo­gup­da­tes mijn eigen email­adres. En liep daar­om tegen deze dagli­miet aan. Dat zou tevens de ver­kla­ring zijn waar­om ik regel­ma­tig zag dat bij mijn blo­gup­da­tes er altijd een paar niet ver­stuurd werden.

De oplos­sing was simpel:

  1. een nieuw email­adres info@petepel.nl bij het hos­ting­be­drijf aanmaken;
  2. ver­vol­gens dit nieu­we email­adres ver­wer­ken in de instel­lin­gen van de Mail­Poet plugin.

In totaal vijf minu­ten werk. Daar­na nog eens twee maal vijf minu­ten werk om het bij de twee sites van mijn Inge aan te pas­sen. Plus de tijd om de accounts toe te voe­gen op haar iPho­ne. En op de mij­ne. Maar daar­mee was het dan ook wel alle­maal gere­geld en opgelost.

Ten­min­ste. Als aller­laat­ste stap nog snel een nieu­we blog­post geschre­ven om mor­gen te chec­ken of dit keer wel alle abon­nees een upda­te in de inbox krij­gen. Bij deze.

~ ~ ~

[upda­te 11 februari]

En natuur­lijk werk­te het van­och­tend goed, maar toch ook weer niet hele­maal. Op de een of ande­re manier wer­den niet alle emails in één keer ver­zon­den. Na con­tact met een uiterst behulp­za­me mede­wer­ker van de one.com help­desk zat de oplos­sing in de manier van ver­stu­ren. Daar­voor zijn in deze plu­gin drie mogelijkheden:

  • via de eigen web­si­te (dus via de ser­ver van one.com)
  • via Gmail, maar dan moet je dus een Gmail account aanmaken
  • via een ’third-par­ty’

Tot nu toe had ik de selec­tie staan op de eigen web­si­te. Want daar­voor had ik het info@petepel.nl mail­ac­count aan­ge­maakt. De truc was om ’third-par­ty’ te selec­te­ren, maar ver­vol­gens de mail set­tings van one.com hand­ma­tig vast te leg­gen zoals ze bij de optie van eigen web­si­te op de ach­ter­grond gebruikt wor­den. De help­deskme­de­wer­ker was zo vrien­de­lijk om deze set­tings te ver­schaf­fen, en zo ziet het er dan uit:

Nu kan er echt niets meer mis gaan.