Could not instantiate Mail Function

Vanocht­end liep ik naar mijn auto en dacht dat ik een lekke band had. Dat was gelukkig niet zo. Een­maal achter het stu­ur gezeten vroeg ik mij af wat ik zou moeten doen bij een lekke band. Er zit geen reservewiel in de kof­fer­bak. Dus het wiel ver­van­gen is geen optie. En om nu met een lekke band hele­maal naar de garage te rij­den lijkt me ook niet bevorder­lijk voor band en velg. Ik werd gesto­ord in deze mijmerin­gen door een vreemd gelu­id dat van buiten leek te komen. Toch maar even het vol­ume van de cd-spel­er wat lager. Het gelu­id was nu beter hoor­baar en klonk als ‘flap-flap-flap’. Zou het dan toch? Ik par­keerde de auto en stapte uit. Ja hoor, een lekke achter­band.

Terug naar huis dus waar ik mijn auto inruilde voor die van mijn Inge en met iet­sjes ver­trag­ing alsnog naar kan­toor vertrok. Zo kan het ook, dacht ik toen ik de straat voor een tweede keer uitreed. Lat­er die dag kwam ik erachter dat mijn Ford Gold Cer­tifi­cate vanzelf­sprek­end net een week ver­lopen was, maar ik had het geluk dat ik mezelf dubbel verzek­erd had al die tijd en via FBTO kon ik de pech­hulp naar de lekke band lat­en kijken. Die kwam er niet hele­maal uit en het advies aan mijn Inge was om toch maar naar de garage te rij­den nu de band nog wat lucht in zich had, en waar de schade uitein­delijk beperkt bleef tot twee nieuwe achter­ban­den omdat het profiel van alle­bei zowat verd­we­nen bleek te zijn.

Als tegen­presta­tie mocht ik van mijn Inge (die tenslotte een groot gedeelte van haar dag kwi­jt was van­wege mijn lekke band) bij thuiskomst meteen aan de bak om een prob­leem met het abon­neren op haar nieuws­brieven te ver­helpen. En snel alsje­blieft.

Iedereen (ja, jij!) die hier wat vak­er komt weet dat ik regel­matig aan de lay­out van mijn blogsite zit te klooien. Of aller­lei func­tion­aliteit toevoeg om dat lat­er weer net zo ent­hou­si­ast te ver­wi­jderen. Wel­nu, dat doe ik niet om jul­lie (ja, jou!) te irriteren. Waarom zou ik? Ik ben juist blij dat jul­lie (ja, jij!) mas­saal mijn blog bezoeken. Nee, ik doe het juist om aller­lei zak­en uit te proberen voor­dat ik ze (of niet) ga toepassen op de twee sites van mijn Inge die jul­lie (ja, jul­lie alle­maal!) echt eens moeten bezoeken:

www.ingeborglunenburg.nl — Inge­borg Lunen­burg Oplei­d­ing + Advies
en
www.uitvoeringwmo2015.nl — Uitvo­er­ing Wmo 2015

Zo had ik een tijd gele­den de gratis plu­g­in van MailPo­et geïn­stalleerd. Daarmee kun je onder andere nieuws­brieven maar ook updates bij nieuwe blog­posts ver­s­turen. Verder is het mogelijk om deze bericht­en te agen­deren en qua lay­out hele­maal naar je hand te zetten. Kor­tom, een uiterst flex­i­bel stuk­je soft­ware dat pre­cies aan al haar eisen vold­eed.

Tot van­daag toen ze plots van ver­schil­lende bezoek­ers op haar site(s) te horen kreeg dat die zich niet kon­den abon­neren op de blog updates. Omdat ik de plu­g­in zelf nog steeds gebruik leek het me slim om eerst eens bij mijn eigen site te kijken of die func­tie ook prob­le­men gaf. En inder­daad, na het intypen van het emailadres ver­scheen de vol­gende meld­ing:

Could not instan­ti­ate Mail Func­tion

Mijn eerste (te voor­barige) con­clusie was dat er iets mis was met de plu­g­in. Maar dat bleek niet zo. Na wat rond­zoeken in de FAQ-sec­tie bij de mak­ers van de plu­g­in werd al snel duidelijk dat ik het moest zoeken bij de provider waar zow­el de sites van mijn Inge als die van mezelf gehost wor­den (zie optie 7 wan­neer je link hebt aangek­likt bij de FAQ-sec­tie). Die heeft namelijk een lim­i­et staan op het aan­tal email­verzend­ing per dag indi­en je een emailadres gebruikt in het ‘Van’-veld dat anders is dan het domein van de site zelf. In mijn geval gebruik­te ik als afzen­der van de blogup­dates mijn eigen emailadres. En liep daarom tegen deze daglim­i­et aan. Dat zou tevens de verk­lar­ing zijn waarom ik regel­matig zag dat bij mijn blogup­dates er alti­jd een paar niet ver­stu­urd wer­den.

De oploss­ing was sim­pel:

 1. een nieuw emailadres info@petepel.nl bij het host­ingbedri­jf aan­mak­en;
 2. ver­vol­gens dit nieuwe emailadres ver­w­erken in de instellin­gen van de MailPo­et plu­g­in.

In totaal vijf minuten werk. Daar­na nog eens twee maal vijf minuten werk om het bij de twee sites van mijn Inge aan te passen. Plus de tijd om de accounts toe te voe­gen op haar iPhone. En op de mijne. Maar daarmee was het dan ook wel alle­maal geregeld en opgelost.

Ten­min­ste. Als aller­laat­ste stap nog snel een nieuwe blog­post geschreven om mor­gen te check­en of dit keer wel alle abon­nees een update in de inbox kri­j­gen. Bij deze.

~ ~ ~

[update 11 feb­ru­ari]

En natu­urlijk werk­te het vanocht­end goed, maar toch ook weer niet hele­maal. Op de een of andere manier wer­den niet alle emails in één keer ver­zon­den. Na con­tact met een uiterst behulpzame medew­erk­er van de one.com helpdesk zat de oploss­ing in de manier van ver­s­turen. Daar­voor zijn in deze plu­g­in drie mogelijkhe­den:

 • via de eigen web­site (dus via de serv­er van one.com)
 • via Gmail, maar dan moet je dus een Gmail account aan­mak­en
 • via een ‘third-par­ty’

Tot nu toe had ik de selec­tie staan op de eigen web­site. Want daar­voor had ik het info@petepel.nl mailac­count aange­maakt. De truc was om ‘third-par­ty’ te selecteren, maar ver­vol­gens de mail set­tings van one.com hand­matig vast te leggen zoals ze bij de optie van eigen web­site op de achter­grond gebruikt wor­den. De helpdeskmedew­erk­er was zo vrien­delijk om deze set­tings te ver­schaf­fen, en zo ziet het er dan uit:

Nu kan er echt niets meer mis gaan.

~ ~ ~

 • Ik kreeg al dagelijks een update, dus daar heb ik geen prob­le­men mee.

  Maar wat die achter­band betre­ft, dat is een bek­end prob­leem. Ik ben een kei in ban­den ver­wis­se­len en heb dat afgelopen 35 jaar regel­matig gedaan. Bin­nen 10 minuten kan ik verder, het enige prob­leem is dat ik met vieze han­den op mijn werk of bij een afspraak ver­schi­jn.
  Zoals je zegt hebben mod­erne auto’s geen reservewiel meer en ben je ver­plicht om een beroep te doen op pech­hulp­di­en­sten en garagebedri­jven. Daar gaat een halve dag aan tijd inzit­ten plus het brengt veel meer kosten met zich mee. Ik vind dit de meest klan­ton­vrien­delijke actie die de auto­branche de afgelopen 50 ‑of miss­chien wel 100- jaar heeft kun­nen verzin­nen. Dit vraagt om actie! 😉

  • Feed­ly. Miss­chien moet ik daar ook eens naar gaan kijken of dat iets voor mij is. Tot nu toe gebruik ik een plu­g­in die de laat­ste blogup­dates laat zien. Maar die pakt op de een of andere manier niet alles.

 • Niet geabon­neerd sor­ry 🙂 Wat niet wil zeggen dat ik je niet in een lijst heb staan, dat dan weer wel. Zo volg ik je ook min of meer op de voet zon­der dat ik daar­voor mijn mail­box hoef te ope­nen.
  Wat de ban­den­wis­sel betre­ft… ik rijd niet met de wagen zodus… 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets