20140220 — donderdag

Reset naar fabrieksinstellingen

Ooit. Heel lang gele­den. Was er een tijd dat ik blog­de zon­der dat er iemand was die hier­van notie nam. Ik schreef een ver­haal­tje. Of deel­de een over­pein­zing. Zeer onre­gel­ma­tig. Zoda­nig dat ik zelf nog wel eens ver­gat dat ik een web­si­te had. Waar ik de inlog­ge­ge­vens had gela­ten. En dan begon ik weer opnieuw. Nie­mand die er mee zat. Want er was niemand.

Tho­se were the days.

Van­daag de dag (ter­wijl ik regel­ma­tig roep dat het anders is) blog ik niet meer voor mezelf. Jul­lie zijn er. Ech­ter dat beperkt me soms in mijn oor­spron­ke­lij­ke cre­a­ti­vi­teit. Merk ik. Dus ga ik de komen­de tijd pro­be­ren wat min­der aan jul­lie te den­ken. Het afscheid van Twit­ter is onder­deel van die stra­te­gie. Zie het als een soort ‘reset­ten’ wat ik pro­beer te berei­ken. Een poging mezelf opnieuw uit te vin­den als blogger.

Vat het niet per­soon­lijk op. Het ligt niet aan jul­lie maar aan mij. Ik ben gewoon te vaak niet meer tevre­den met de blog­posts die ik hier publi­ceer. Dat moet anders. Vind ik. En wan­neer dat lukt dan pro­fi­te­ren jul­lie daar natuur­lijk ook van. Maar dat laat­ste heb ik niet gezegd.