Categorieën
Blogpost

20140220 — donderdag

Reset naar fabrieksinstellingen

Ooit. Heel lang gele­den. Was er een tijd dat ik blog­de zon­der dat er iemand was die hier­van notie nam. Ik schreef een ver­haal­tje. Of deel­de een over­pein­zing. Zeer onre­gel­ma­tig. Zoda­nig dat ik zelf nog wel eens ver­gat dat ik een web­si­te had. Waar ik de inlog­ge­ge­vens had gela­ten. En dan begon ik weer opnieuw. Nie­mand die er mee zat. Want er was niemand.

Tho­se were the days.

Van­daag de dag (ter­wijl ik regel­ma­tig roep dat het anders is) blog ik niet meer voor mezelf. Jul­lie zijn er. Ech­ter dat beperkt me soms in mijn oor­spron­ke­lij­ke cre­a­ti­vi­teit. Merk ik. Dus ga ik de komen­de tijd pro­be­ren wat min­der aan jul­lie te den­ken. Het afscheid van Twit­ter is onder­deel van die stra­te­gie. Zie het als een soort ‘reset­ten’ wat ik pro­beer te berei­ken. Een poging mezelf opnieuw uit te vin­den als blogger.

Vat het niet per­soon­lijk op. Het ligt niet aan jul­lie maar aan mij. Ik ben gewoon te vaak niet meer tevre­den met de blog­posts die ik hier publi­ceer. Dat moet anders. Vind ik. En wan­neer dat lukt dan pro­fi­te­ren jul­lie daar natuur­lijk ook van. Maar dat laat­ste heb ik niet gezegd.

10 reacties op “20140220 — donderdag”

De man die zich­zelf steeds opnieuw uit­vindt. Mooi vind ik dat.
Ik ben zelf ook opnieuw begonnen.
Mijn ‘oude’ blog is het blog waar ik mooie ver­ha­len op wil schrij­ven. Ver­ha­len waar­voor ik moei­te wil doen, die na de eer­ste schrijf gepo­lijst wor­den. Een lijst­je krij­gen om op te han­gen. Eeu­wig­heids­waar­de heb­ben. Nou ja, alle ambi­ties in een blog gepropt dus.
En toen mis­te ik de los­se flod­ders, en dus begin ik weer opnieuw, op mijn gra­tis account. Elke dag. Of niet. Soms via twit­ter delen. Soms niet. Meer voor mezelf, en soms niet.
Het bevalt me goed, tot nu toe.

Tij­dens het schrij­ven van een blog ver­an­der ik de titel zowat bij elke nieu­we zin. Daar­na kan het geluk­kig niet meer omdat ik het in mijn url ver­werkt heb, en de ver­wij­zi­gin­gen wer­ken dan niet meer goed zodat ik er van­af blijf. Maar het liefst zou ik de titel ook nog na pos­ten aan wil­len passen.

Daar trap ik mooi niet in. Jij bent hele­gaar niet in een fabriek gemaakt. Je bent op oud-ambach­te­lij­ke wij­ze gecre­ëerd, met alle voor- en nade­len die daar bij horen.

Ja, dit the­ma doet het bij mij ook goed. Tot nu toe heb ik ein­de­lijk het idee dat de func­ti­o­na­li­teit die ik zoek er ein­de­lijk alle­maal in zit. Alleen moet ik nog zoe­ken hoe ik de font van een citaat wat klei­ner krijg. Voor de rest ben ik erg mee in mijn nopjes.
Dat opnieuw uit­vin­den klinkt mis­schien was groots, eigen­lijk wil ik voor­al terug naar het onge­dwon­gen schrij­ven. Op de een of ande­re manier vind ik mijn blog­posts van een (hele) tijd gele­den beter dan het laat­ste jaar. Net als­of ik teveel aan het ‘plea­sen’ ben.
We zien wel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *