Ontlezing in vermomming

Op MustReads.nl las ik een arti­kel over een nieu­we trend: bin­ge-rea­ding, ofte­wel het in hoog tem­po ach­ter elkaar con­su­me­ren van boe­ken (net zoals dit al de gewoon­te is met alco­hol en tv-series). Een trend die te maken heeft met het groei­en­de onge­duld bij lezers om te weten te komen wat de ant­woor­den zijn op vra­gen die pas inge­lost wor­den bij een vol­gend te ver­schij­nen deel van een serie of tri­lo­gie. Uit­ge­vers komen tege­moet aan deze wens van de con­su­ment door snel­ler de nieu­we delen op de markt te brengen.

Ik vind dat een slech­te zaak. Wat is er mis met enig onge­duld? Mijn erva­ring is dat ik bij een afge­dwon­gen pau­ze tus­sen twee delen van een serie in, het voor­gaan­de deel (of de delen) nog eens op mijn gemak over­nieuw ga lezen. Op zoek naar aan­wij­zin­gen. Of om te genie­ten van het vele dat ik de eer­ste keer over het hoofd had gezien omdat ook ik soms geneigd ben (te) snel naar het ein­de te jak­ke­ren om te lezen hoe een bepaal­de plot­lijn afloopt. En dan skip je af en toe een ali­nea die niet span­nend of rele­vant voor het ver­haal lijkt te zijn. Waar­door je ach­ter­af nog­al eens wat moois gemist blijkt te hebben.

Dat dit feno­meen van stuk­ken over­slaan bij het bin­ge-rea­ding wel heel ver kan gaan las ik in een ander arti­kel op The Huf­fing­ton Post. De auteur ver­telt hoe hij voor een bepaald onder­zoek bin­nen een peri­o­de van acht maan­den zo’n 300 boe­ken had gele­zen. Drie! Hon­derd! In acht maan­den! Dat zijn rond de 37 boe­ken per maand! Ofte­wel meer dan 1 boek per dag! En dan ben ik trots dat ik aan het eind van een jaar kan zeg­gen dat ik er 30 gele­zen heb. Der. Tig.

Wan­neer ik ver­der lees blijkt het geluk­kig alle­maal nog­al mee te val­len met die boven­men­se­lij­ke pres­ta­tie van 300 boe­ken in acht maanden:

What does it mean to bin­ge on a book? It means you feed yourself wit­hout regard for the crumbs you might lea­ve on the table. If you ask a Hou­se of Cards fan what hap­pe­ned in Sea­son 2, Epi­so­de 4, they’ll have no idea becau­se they gor­ged too quick­ly. Bin­ge-rea­ding is the same thing, but with books. Prac­ti­cally, it can mean eve­ry­thing from skim­ming ope­ning and clo­sing para­g­raphs to com­ple­te­ly skip­ping the stuff you don’t like. […] So when I bin­ge-read, I skip that part of the book. Occa­si­o­nal­ly, bin­geing means put­ting down the book com­ple­te­ly and moving right onto the next.
[Stop Bin­ge-Wat­ching and start Bing-Rea­ding, Phil Edwards]

Heb je het aan­dach­tig gele­zen? Ook die laat­ste zin? Of was je stie­kem bezig met bin­ge-blo­grea­ding en ben je onder­tus­sen al bij de laat­ste zin van deze blog­post? Kom dan terug. Dan zal ik de zin nog een keer  voor je herhalen:

Occa­si­o­nal­ly, bin­geing means put­ting down the book com­ple­te­ly and moving right onto the next.

Is je engels goed genoeg of moet ik het ook nog eens in het neder­lands ver­ta­len? Klei­ne moei­te hoor:

In som­mi­ge geval­len kan het voor­ko­men dat ‘bin­geing’ voor een boek bete­kent dat je het onge­le­zen weg­legt en met­een door­gaat naar het volgende.

Drie­hon­derd boe­ken weg­leg­gen in acht maan­den. Dat is iets meer dan 1 boek per dag niet lezen. Mak­kie. Zoals m’n jong­ste klein­zoon altijd placht te zeggen.

De ont­le­zing open­baart zich in vreem­de vormen.

~ ~ ~