Dinsdag, 11 maart 2014

Bezoe­kers

Zon­dag­mid­dag zei ik voor de gein tegen mijn Inge dat het mis­schien zo maar eens zou kun­nen dat de blog­post die ik over de Boe­ken­week geschre­ven had, al mijn sta­tis­tie­ken zou gaan bre­ken. Nu heb ik wel­is­waar geen plu­gin of iets der­ge­lijks geïn­stal­leerd die mijn bezoe­kers­aan­tal­len regi­streert, maar het was ook eer­der een reac­tie op de email-mel­din­gen die ik bin­nen­kreeg met daar­in com­men­taar van lezers. Nor­maal krijg ik die spo­ra­disch. Ook al omdat ik alleen de eer­ste keer bij een nieu­we bezoe­ker die een reac­tie ach­ter­laat zo’n mel­ding krijg.

Ik zeg wel vaker iets voor de gein waar­van ik hoop dat het seri­eus is.

Later die zon­dag begon ik een en ander te wan­trou­wen. Het waren wel heel veel mel­din­gen die ik kreeg van nieu­we bezoe­kers die op de blog­post had­den gere­a­geerd. Nu had ik natuur­lijk voor de ver­an­de­ring eens een prik­ke­len­de titel gebruikt: In Neder­land lezen we Neder­lands. En op twit­ter had ik gezien dat de blog­post al ver­schil­len­de keren was gedeeld door tweeps met een gro­te scha­re vol­gers. Het zou dus zomaar kun­nen dat ik een schot in de roos had geschreven.

Toch maar eens die mel­din­gen geo­pend en gele­zen, want daar had ik nog geen zin in gehad (mooi weer, dus lek­ker bui­ten zit­ten lezen in plaats van ach­ter de lap­top). Con­clu­sie: Spam! Alle­maal fake-facebook-accounts. En het wer­den er in de loop van de zon­dag­avond steeds meer.

Op maan­dag­och­tend puil­de mijn inbox uit.

Omdat ik voor de ver­an­de­ring wel nieuws­gie­rig werd naar de bezoe­kers­aan­tal­len (nor­maal kun­nen me die niet sche­len) besloot ik een plu­gin te zoe­ken zon­der al te veel toe­ters en bel­len om te zien wat er gaan­de was. Het werd Dai­ly stat. Nadat ik ‘m geïn­stal­leerd had ging ik naar kan­toor. Toen ik ’s avonds bij thuis­komst de sta­tis­tie­ken ging bekij­ken (nadat ik eerst een onge­loof­lij­ke hoe­veel­heid nieu­we mel­din­gen had moe­ten ver­wij­de­ren) kon ik mijn ogen niet gelo­ven. Meer dan 600 unie­ke bezoe­kers en meer dan 30.000 page­views! En het ging maar door.

Nu, op dins­dag­avond, nemen de mel­din­gen ein­de­lijk af. Ook het aan­tal page­views is over het hoog­te­punt heen. De Akis­met plu­gin die gewoon­lijk spam voor­tref­fe­lijk afvangt, begint deze nieu­we vorm van ver­vui­ling te her­ken­nen. De Dai­ly Stat plu­gin kan ik mor­gen hoogst­waar­schijn­lijk weer de-instal­le­ren. Want deze aan­tal­len over­tref­fen zal me wel nooit meer lukken.

Het waren twee mooie dagen. Maar ik had toch lie­ver gezien dat zich ech­te bezoe­kers voor mijn blog­post had­den geïnteresseerd.

4 reacties

Anna 12 maart 2014 Reageer

Mja, niet leuk natuurlijk…

Weerzinwekkend 12 maart 2014 Reageer

Gek­ke din­gen, zeg.

Inge 16 maart 2014 Reageer

Het toe­val wil dat ik afge­lo­pen dagen ook ont­zet­tend veel ‘com­ments’ kreeg via rare facebook-accounts (geluk­kig kwa­men ze wel in m’n spam­fol­der terecht).

Peter Pellenaars 16 maart 2014 Reageer

Vreem­de zaak. Fijn voor je dat ze met­een in de spam­fol­der kwa­men. Momen­teel zie ik nog steeds (heb de plu­gin toch nog niet ver­wij­derd) hoge bezoe­kers­aan­tal­len en veel reac­ties, maar geluk­kig nu voort­aan ook recht­streeks de spam­fol­der in.

Geef een antwoord