A history of the world in 10 1/2 chapters — Julian Barnes

Lilith schreef een mooie blog­post over het boek Alsof het voor­bij is door Julian Barnes. Naar aan­lei­d­ing van mijn reac­tie onder haar blog­post vroeg ze welke boeken ik van Barnes tot nu toe gelezen had. Een makke­lijke vraag, dacht ik en liep naar mijn boekenkast. Dat viel tegen. Slechts één boek blijk ik van Julian Barnes in bez­it te hebben. Ter­wi­jl ik toch veel meer van hem gelezen heb. Op wikipedia zoek ik naar een overzicht van zijn werken. Wat me meteen opvalt is dat ik alleen maar titels heb gelezen die gepub­liceerd zijn vóór 1993:

 • The Por­cu­pine (1992)
 • Talk­ing it Over (1991)
 • A His­to­ry of the World in 10½ Chap­ters (1989) — ver­haal over schep­en en schip­breuken, het ver­haal bevat ook ver­wi­jzin­gen naar Bij­belse ver­halen en gebeurtenis­sen uit de geschiede­nis
 • Star­ing at the Sun (1986) — ver­haal over het lev­en van een jonge vrouw in het naoor­logse Enge­land
 • Flaubert’s Par­rot (1984) — één van Barnes’ meester­w­erken, de oud­ere arts Geof­frey Braith­waite trekt na de dood van zijn echtgenote naar Frankrijk, waar hij op zoek gaat naar sporen van zijn idool, Gus­tave Flaubert
 • Before She Met Me (1982) — duis­ter ver­haal over een jalo­erse geschied­kundi­ge die com­pleet geob­sedeerd raakt door het verleden van zijn nieuwe vrouw
 • Metroland (1980) — semi-auto­bi­ografisch werk, de jonge Christo­pher ver­laat Enge­land voor het Par­i­js van 1968

Daar­na ben ik om een of andere mij onbek­ende reden afge­haakt. Tijd om dat gemis goed te mak­en? Miss­chien door eerst eens het enige boek dat ik van hem heb uit de kast te halen en opnieuw te gaan lezen.

Con­nect­ing themes of voy­age and dis­cov­ery, A His­to­ry of the World in 10½ Chap­ters has become one of Barnes’s most stud­ied and talked about nov­els. The mix­ture of fic­tion­al and his­tor­i­cal nar­ra­tives pro­vides Barnes the oppor­tu­ni­ty to ques­tion our ideas of his­to­ry, our inter­pre­ta­tion of facts, and our search for answers to explain our inter­ac­tion and place­ment with­in the grand scope of his­to­ry.

A his­to­ry in 10 1/2 chap­ters
Julian Barnes
Uit­gev­er­ij Pic­a­dor
ISBN 9780330309653

~ ~ ~

Van dit boek kan ik me eigen­lijk vooral herin­neren waar en wan­neer ik het heb gelezen. In de zomer van 1994 en voor­namelijk op een grasveld bij het natu­urzwem­bad Oost­ap­pen, ergens onder Asten. Zoals ik het me herin­ner was het een week van mooie warme dagen, en fiet­ste ik enkele dagen op rij naar die over­bevolk­te plek om toch nog iets van een vakantiegevoel te hebben omdat ik verder hele­maal niets gep­land had. Ik was alweer enkele maan­den vri­jgezel, gestopt met stud­eren aan de uni­ver­siteit en (opnieuw) begonnen met werken bij Philips. De paar dagen vakantie die ik opgenomen had bracht ik aldus lezend aan de waterkant door. Dit alles plus de bijbe­horende beelden daar in dat recre­atiege­bied kan ik zon­der al te veel moeite oproepen. Ook dat ik dit boek las. Maar waar het over ging? Dat is weg. Verd­we­nen. Ver­zonken naar de bodem van mijn  onpeil­baar diepe tevens troe­bele geheugen.

Le radeau de la Méduse (1818–1819) — Théodore Géri­cault

Wat me alleen nog bijs­taat is de cen­ter­fold van (het vlot van) Medusa en een hoofd­stuk over één van de astro­naut­en die beho­orde tot de pio­niers die voet op de maan had­den gezet. Hij is religieus gewor­den en gaat de berg Ararat bezoeken. Ten­min­ste, zo staat het mij bij. Ik zal er snel genoeg achter komen, want nadat ik zojuist door het boek heb gebladerd en her en der iets heb gelezen, kri­jg ik daad­w­erke­lijk zin om dit boek een nieuwe kans te geven. Ik ga er van­daag nog in begin­nen!

Eindoordeel: mag blijven

~ ~ ~

Ga naar mijn boekenkast om alle tot dusverre bespro­ken boeken te vin­den en wie weet zit er een­t­je tussen die weg mag en waar jij al tij­den naar op zoek bent.

~ ~ ~

  • Als ik al mijn boeken de komende tijd de revue wil lat­en passeren, dan zijn dit per­fecte inkop­pert­jes 😉
   Indi­en ‘A his­to­ry’ goed bevalt, ga ik proberen weer eens wat meer van Barnes te lezen. Miss­chien wordt de vol­gende dan ook wel ‘Flaubert’s Par­rot’. Maar ‘Before she met me’ maakt ook een goeie kans.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets