A history of the world in 10 1/2 chapters — Julian Barnes

Lilith schreef een mooie blog­post over het boek Als­of het voor­bij is door Juli­an Bar­nes. Naar aan­lei­ding van mijn reac­tie onder haar blog­post vroeg ze wel­ke boe­ken ik van Bar­nes tot nu toe gele­zen had. Een mak­ke­lij­ke vraag, dacht ik en liep naar mijn boe­ken­kast. Dat viel tegen. Slechts één boek blijk ik van Juli­an Bar­nes in bezit te heb­ben. Ter­wijl ik toch veel meer van hem gele­zen heb. Op wiki­pe­dia zoek ik naar een over­zicht van zijn wer­ken. Wat me met­een opvalt is dat ik alleen maar titels heb gele­zen die gepu­bli­ceerd zijn vóór 1993:

  • The Por­cu­pi­ne (1992)
  • Tal­king it Over (1991)
  • A His­to­ry of the World in 10½ Chap­ters (1989) — ver­haal over sche­pen en schip­breu­ken, het ver­haal bevat ook ver­wij­zin­gen naar Bij­bel­se ver­ha­len en gebeur­te­nis­sen uit de geschiedenis
  • Sta­ring at the Sun (1986) — ver­haal over het leven van een jon­ge vrouw in het naoor­log­se Engeland
  • Flaubert’s Par­rot (1984) — één van Bar­nes’ mees­ter­wer­ken, de oude­re arts Geof­frey Braith­wai­te trekt na de dood van zijn echt­ge­no­te naar Frank­rijk, waar hij op zoek gaat naar spo­ren van zijn idool, Gusta­ve Flaubert
  • Befo­re She Met Me (1982) — duis­ter ver­haal over een jaloer­se geschied­kun­di­ge die com­pleet geob­se­deerd raakt door het ver­le­den van zijn nieu­we vrouw
  • Metro­land (1980) — semi-auto­bi­o­gra­fisch werk, de jon­ge Chris­top­her ver­laat Enge­land voor het Parijs van 1968

Daar­na ben ik om een of ande­re mij onbe­ken­de reden afge­haakt. Tijd om dat gemis goed te maken? Mis­schien door eerst eens het eni­ge boek dat ik van hem heb uit de kast te halen en opnieuw te gaan lezen.

Con­nec­ting the­mes of voy­a­ge and dis­co­ve­ry, A His­to­ry of the World in 10½ Chap­ters has beco­me one of Barnes’s most stu­died and tal­ked about novels. The mix­tu­re of fic­ti­o­nal and his­to­ri­cal nar­ra­ti­ves pro­vi­des Bar­nes the oppor­tu­ni­ty to ques­ti­on our ide­as of his­to­ry, our inter­pre­ta­ti­on of facts, and our search for ans­wers to explain our inter­ac­ti­on and pla­ce­ment within the grand sco­pe of history.

A his­to­ry in 10 1/2 chapters
Juli­an Barnes
Uit­ge­ve­rij Pica­dor
ISBN 9780330309653

~ ~ ~

Van dit boek kan ik me eigen­lijk voor­al her­in­ne­ren waar en wan­neer ik het heb gele­zen. In de zomer van 1994 en voor­na­me­lijk op een gras­veld bij het natuur­zwem­bad Oostap­pen, ergens onder Asten. Zoals ik het me her­in­ner was het een week van mooie war­me dagen, en fiets­te ik enke­le dagen op rij naar die over­be­volk­te plek om toch nog iets van een vakan­tie­ge­voel te heb­ben omdat ik ver­der hele­maal niets gepland had. Ik was alweer enke­le maan­den vrij­ge­zel, gestopt met stu­de­ren aan de uni­ver­si­teit en (opnieuw) begon­nen met wer­ken bij Phi­lips. De paar dagen vakan­tie die ik opge­no­men had bracht ik aldus lezend aan de water­kant door. Dit alles plus de bij­be­ho­ren­de beel­den daar in dat recre­a­tie­ge­bied kan ik zon­der al te veel moei­te oproe­pen. Ook dat ik dit boek las. Maar waar het over ging? Dat is weg. Ver­dwe­nen. Ver­zon­ken naar de bodem van mijn  onpeil­baar die­pe tevens troe­be­le geheugen.

Le radeau de la Médu­se (1818–1819) — Théo­do­re Géricault

Wat me alleen nog bij­staat is de cen­ter­fold van (het vlot van) Medu­sa en een hoofd­stuk over één van de astro­nau­ten die behoor­de tot de pio­niers die voet op de maan had­den gezet. Hij is reli­gi­eus gewor­den en gaat de berg Ara­rat bezoe­ken. Ten­min­ste, zo staat het mij bij. Ik zal er snel genoeg ach­ter komen, want nadat ik zojuist door het boek heb gebla­derd en her en der iets heb gele­zen, krijg ik daad­wer­ke­lijk zin om dit boek een nieu­we kans te geven. Ik ga er van­daag nog in beginnen!

Eindoordeel: mag blijven

~ ~ ~

Ga naar mijn boe­ken­kast om alle tot dus­ver­re bespro­ken boe­ken te vin­den en wie weet zit er een­tje tus­sen die weg mag en waar jij al tij­den naar op zoek bent.

~ ~ ~