Geschiedvervalsing

You aren’t too good with the truth, either, your spe­cies. You keep for­get­ting things, or you pre­tend to. […] I can see the­re might be a posi­ti­ve side to this wil­ful aver­ting of the eye: igno­ring the bad things makes it easier for you to car­ry on. But igno­ring the bad things makes you end up belie­ving that bad things never hap­pen. You are always sur­pri­sed by them. It sur­pri­ses you that guns kill, that money cor­rupts, that snow falls in win­ter. Such naï­ve­ty can be char­ming; alas, it can also be perilous.

[p.29, A his­to­ry of the world in 10 1/2 chap­ters, Juli­an Barnes]

Een citaat uit het eer­ste hoofd­stuk van deze alter­na­tie­ve geschied­schrij­ving. De obser­va­tie is afkom­stig van een over­le­ven­de die als ver­ste­ke­ling was mee­ge­reisd op de ark van Noach. Van hem krij­gen we ook te horen dat deze ark niet uit één boot bestond, maar dat oor­spron­ke­lijk acht stuks ver­trok­ken voor een tocht van vele jaren. Helaas gaat de helft van de vloot in de gol­ven ten onder, voor­na­me­lijk door slech­te stuur­mans­kunst van Noah, zo gaan de geruch­ten. En dat is niet het eni­ge schok­ken­de feit dat de onver­moe­de obser­vant voor ons in pet­to heeft. Bin­nen het die­ren­rijk spre­ken ze nog steeds schan­de van deze geschiedvervalsing.

~ ~ ~