“Nou, dan gaan we dat regelen.”

Wat bij mij maar blijft door­et­te­ren is het zin­ne­tje dat haast ach­te­loos volg­de na het zes­tien maal uit vol­le borst gescan­deer­de “Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der!“. Zo’n zin­ne­tje in de cate­go­rie “Wen d’r maar aan” waar Wil­ders zo goed in is. Een dood­doe­ner van jewel­ste waar­mee hij elke dis­cus­sie kan afkap­pen. Wil je Wil­ders aan­spre­ken op gedrag, uit­la­tin­gen of acties, dan is hij snel klaar. Wen d’r maar aan. Nee, we gaan niet over tot dia­loog. Daar doet hij niet aan. Ten­min­ste, niet met andersdenkenden.

En zo heeft hij wel meer van die zin­ne­tjes. Sim­pel in al hun een­voud maar altijd met ver­strek­ken­de gevolgen.

Woens­dag­avond heeft hij er weer een­tje aan toe­ge­voegd. “Nou, dan gaan we dat rege­len.” Ook hier over­heerst de een­voud. Maar de drei­gen­de impact zit natuur­lijk beslo­ten in de com­bi­na­tie van eer­der gestel­de vraag “Wil­len jul­lie, in deze stad en in Neder­land, meer of min­der Marok­ka­nen?” en het ant­woord daar­op wat uit de mon­den van zijn vol­ge­lin­gen geen ver­ba­zing mocht wekken.

Even een kort ter­zij­de: Indien deze vraag voor­ge­legd zou wor­den aan de Neder­land­se bevol­king in zijn geheel, zou het ant­woord dan posi­tie­ver uit­val­len? Lees het boek Dut­ch Racism voor het juis­te antwoord.

Terug naar Wil­ders. De Fixer. We (als je met ‘we’ moei­te hebt, dan ver­vang het maar door ‘ze’) wil­len min­der Marok­ka­nen. En hij gaat dat rege­len. Reeds in 2009 riep Wil­ders al dat er een mil­joe­nen­over­schot aan mos­lims in Euro­pa was. Nati­o­na­li­teit ont­ne­men en uit­zet­ten, was de oplos­sing. Nu gaat hij dat rege­len. Aldus beloof­de hij zijn eufo­ri­sche ‘Minder’-scandeerders. Het is nog­al wat. Niet nieuw. Hope­lijk ont­neemt de onver­wach­te ero­sie van zijn par­tij die zich plots­klaps heeft inge­zet hem de machts­ba­sis om zijn sim­pe­le woor­den in drei­gen­de daden om te zet­ten. Hele­maal gerust­ge­steld ben ik ech­ter nog lang niet nadat ik al enke­le tref­ze­ke­re doch con­fron­te­ren­de ana­ly­ses her en der gele­zen heb.

The­re is some­thing rot­ten in the sta­te of the Nether­lands, en ik ben bang dat wij het zelf zijn.

~ ~ ~

13 reacties op ““Nou, dan gaan we dat regelen.””

 1. en inmid­dels gaat het lij­ken op het ver­haal van de tien klei­ne nik­ker­tjes, ik ben bang inclu­sief die laat­ste ( en dat ene klei­ne nik­ker­tje was aar­dig om te zien, hij trouw­de met een nege­rin en toen waren er zo weer tien). Nu een fout lied­je maar we ken­nen het alle­maal. De vol­ge­lin­gen van Geert haken een voor een af maar hun ideeen ver­an­de­ren niet, dus het wach­ten is op een nieu­we leider.

  1. Ik schreef het zojuist onder jouw blog­post: “De mee­lo­pers kie­zen eie­ren voor hun geld en gaan snel op zoek naar een ande­re lei­der waar­ach­ter ze zich kun­nen ver­schui­len om weer mee te kun­nen hui­len met de wol­ven in het bos.”

 2. “Min­der , min­der , min­der deed mij den­ken aan de pro­feet Moham­med. die juist zei “Meer , meer , meer. Meer onge­lo­vi­gen ont­hoof­den, meer joden ont­hoof­den, meer Chris­te­nen onthoofden.

  1. Ok. Ga ik zo lezen.
   Vol­gens mij is er trou­wens ook geen streep. Hoog­uit een over­gangs­ge­bied net zo veel­om­vat­tend als de mens­heid zelf.

 3. ik hoop nog steeds dat de jeugd de toe­komst heeft, samen naar school gaan, samen spe­len, geen wit­te scho­len, geen zwar­te scho­len, geen onderscheid.

  maar ergens ben ik bang dat het ook daar­voor al te laat is, ten­zij men het school­sys­teem dras­tisch gaat veranderen……..hopen kan men altijd!

Reacties zijn uitgeschakeld.