Geen commentaar

Eigen­lijk bezoek ik nooit de web­site van Copy­blog­ger. Vaak genoeg zie ik het blog ergens aange­haald wor­den of een artikel via een RT in mijn twit­ter tijdli­jn voor­bij komen. Echter nadat ik er een paar keer had rondgekeken kwam ik al snel tot de con­clusie dat ik niet hele­maal in hun doel­groep viel. Waar­bij gezegd moet wor­den dat die con­clusies bij mij soms nogal arbi­trair willekeurig tot stand komen. Hoe de wind waait, zullen we maar zeggen.

Deze avond waaide de wind zodanig dat ik toch weer eens op het blog terecht kwam, en wel hierom: Why we’re remov­ing com­ments on Copy­blog­ger. Oftewel, ik werd aangetrokken door de prikke­lende titel die mij miss­chien wat onder­bouwing kon geven om eventueel iets vergelijk­baars te doen. Met de nadruk op ‘eventueel’.

Nieuws­gierig begon ik te lezen:

If you’ve been run­ning your own blog for awhile, you prob­a­bly noticed that com­ments start­ed to become less fre­quent when Face­book and Twit­ter real­ly start­ed to come into their own.

Het is een bek­end fenomeen. Bij #blog­praat zie ik het ook regel­matig voor­bij komen. De vraag is dan steev­ast hoe je er voor kunt zor­gen dat je de reac­ties die ver­spreid over het inter­net betrekking hebben op je blog­post alsnog op je site kunt kri­j­gen. Maar waarom? Accepteer dat de dis­cussie niet noodza­ke­lijk onder je blog­post hoeft plaats te vin­den. Zie het juist als een ver­rijk­ing omdat op deze manier de kans bestaat dat een grotere groep mensen bek­end raakt met jouw blog­post en komt lezen. Aldus Sonia Simone.

En ze gaat nog een stap­je verder:

Some­thing I’ve often noticed over the years is that many of our read­ers put a lot of thought and care into their com­ments here on Copy­blog­ger.
[…]
And here’s the thing: This might not be the right place for that.
If you’re going to put the work in to artic­u­late your thoughts, to make an intel­li­gent argu­ment, and to bring some­thing fresh to the con­ver­sa­tion … you should be putting that work into your site, not ours.

De bood­schap is duidelijk. Schri­jf zelf een nieuwe blog­post op je eigen site in plaats van een uit­ge­breid com­men­taar. En link de twee aan elka­ar. Iets waar ik wel wat in zie. Althans voor de reageerders die een meer lan­gere reac­tie in gedacht­en had­den (en een eigen blogsite hebben).

Even een kort terz­i­jde: Wat ik me nu trouwens wel afvraag is het vol­gende: wan­neer je de mogelijkheid tot rea­geren uitzet en iemand schri­jft een nieuwe blog­post met een link naar die van mij, zie ik dan wel de ping­back? Of wordt dat ook beschouwd als een reac­tie, en dus uit­ges­loten? Wie het weet mag het hieron­der zeggen (zolang ik de mogelijkheid tot rea­geren ten­min­ste nog niet geblok­keerd heb).

Een laat­ste reden die genoemd wordt om het rea­geren uit te sluiten is de over­weldigende hoeveel­heid spam die op ons af komt. Hoe vergevorderd de tech­niek ook mag zijn door het meren­deel van deze niet-gewen­ste reac­ties af te van­gen, de spam­mers bli­jven alti­jd in het voordeel en weten geregeld nieuwe manieren te vin­den om de blog­ger lastig te vallen. Ik had er onlangs zelf weer eens mijn han­den vol aan. Zonde van de ver­loren tijd die beter aan bloggen besteed had kun­nen wor­den.

Reca­pit­ulerend. Zou het iets voor mij zijn?

Ik weet het niet. Zoveel reac­ties kri­jg ik niet (spam buiten beschouwing gelat­en). Ook geen negatieve trouwens (iets waar in het Copy­blog­ger artikel niet bij wordt stilges­taan, of zouden ze dat onder spam scharen?). En verder heb ik ook niet het idee dat ‘de dis­cussie’ zich ver­plaatst heeft naar andere plekken op het inter­net.

Als ik het al zou doen, dan zou het eerder uit gemakzucht zijn. Omdat ik me alti­jd ver­plicht voel om ook weer te rea­geren op de reac­ties. En miss­chien is het ook wel een ser­vice naar de lez­er. Hoeft die zich niet in te span­nen om een reac­tie te verzin­nen ter­wi­jl er gewoon­weg niet zo heel veel te rea­geren valt.

Wat denken jul­lie? Ver­di­ent het voor­beeld van Copy­blog­ger navol­ging? Laat het me weten door niet te rea­geren.

~ ~ ~

  • Om ergens anders com­mentaren te veroorza­k­en, moet je waarschi­jn­lijk al héél goed schri­jven. Ik zou het bij mijn eigen blog alleszins nooit doen. Dan gaat de inter­ac­tie dood en die inter­ac­tie is net zo mooi aan het medi­um.
    Ik zie trouwens niet in waarom het ene het andere hoeft uit te sluiten. Mag dis­cussie dan niet op meerdere plaat­sen gevo­erd wor­den?

    • Het enige waar ik zelf wel eens aan zit te denken is om onder fic­tieve ver­halen de reac­tiemogelijkheid uit te zetten. Omdat een fic­tief ver­haal niet echt tot inter­ac­tie oproept maar gewoon gelezen wil wor­den. Bij m’n andere blog­posts zal ik niet snel besluiten om de dialoog te blokkeren.

        • Bij de ver­halen waar ik nog naar de juiste vorm aan het zoeken ben, zou het natu­urlijk anders zijn. Dan is alle feed­back meegenomen. Bij afgeronde ver­halen wil je miss­chien ook wel feed­back, maar ik weet niet of dat alti­jd ‘passend’ is onder het ver­haal zelf. Dan is een andere plek wellicht beter. Soms vind ik het erg mooi overkomen wan­neer een ver­haal zon­der verdere poes­pas en aflei­dende com­mentaren in alle glo­rie kan schit­teren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets