Boekenfatsoen

De boe­ken­week is weer voor­bij en dit jaar heeft me dat vier nieu­we boe­ken opge­le­verd. Twee was ik er van plan aan te schaf­fen. Een der­de moest ik erbij kopen om in aan­mer­king te komen voor het gra­tis boe­ken­week­ge­schenk (wat dus tevens het vier­de nieu­we boek vorm­de). Thuis­ge­ko­men leg­de ik de nieu­we aan­win­sten net­jes als sta­pel op een ande­re sta­pel. Van een afstand­je keek ik er naar. Best veel boe­ken, zag ik. Mis­schien wel iets­jes teveel boe­ken, vond ik. Waar moest ik ze laten? Wan­neer kon ik ze lezen? Het zijn vra­gen die bij­na dage­lijks door mijn hoofd spo­ken. Met meer dan nor­ma­le belang­stel­ling las ik daar­om deze week op Foxx­blok hoe @fzwaan zich­zelf op boe­ken­rant­soen heeft gezet:

De vol­gen­de regels zijn van kracht:
— Een nieuw boek mag wor­den aan­ge­schaft als er min­stens 2 onge­le­zen boe­ken uit­ge­le­zen zijn. (Dit bete­kent dat het aan­tal onge­le­zen boe­ken zal afnemen.)
— Een nieuw aan te schaf­fen boek mag niet meer blad­zij­den heb­ben dan (in totaal) de onge­le­zen boe­ken die ik daar­voor heb uit­ge­le­zen. (Dit bete­kent dat de hoe­veel­heid onge­le­zen blad­zij­den zal afnemen.)

Het is dat je niet onder zijn blog­posts kunt rea­ge­ren (waar­om eigen­lijk niet?) maar anders had ik er vast ‘Her­ken­baar!’ onder gezet (aha, daar­om natuur­lijk). Ik besloot spon­taan om deze twee regels ook de mij­ne te maken.

Even een kort ter­zij­de: Van­daag moest ik naar de tand­arts. Voor de regu­lie­re con­tro­le. Ze vroeg hoe het met me ging. Ik had nog mijn jas aan, dus ik ver­on­der­stel­de dat ze infor­meer­de naar mijn alge­me­ne gemoeds- en gezond­heids­toe­stand en niet mijn gebit in het bij­zon­der. Goed, was mijn ant­woord. Met haar was het een stuk min­der gegaan zo begon ze spon­taan te ver­tel­len toen ik er ver­der niet veel aan toe wist te voe­gen. Veel buik­griep, over­ge­ven, diar­ree en ander onge­mak de afge­lo­pen weken. Maar nu voel­de ze zich weer stuk­ken beter. Ze straal­de erbij. Ik had geen gaatjes.

Daar­na moest ik in de stad zijn. Niet bij boek­han­del Pola­re, maar daar kwam ik toch terecht. Mid­den in de start van de leeg­ver­koop. Alles moest weg. En op alles werd 50% kor­ting gege­ven. Nou, dan kun je met goed fat­soen niet door­lo­pen. Zeker als je te horen krijgt dat komend week­ein­de de kor­tin­gen nog hoger wor­den. Dat kun je die boe­ken niet aan­doen. Dus heb ik de regels nu al met voe­ten getre­den. Met als gevolg een nieu­we sta­pel in mijn over­vol­le stu­deer­ka­mer. Waar moet ik ze laten? Wan­neer kan ik ze lezen?

~ ~ ~

8 reacties op “Boekenfatsoen”

  1. Ah, bin­nen­kort is het hier boe­ken­fes­tijn. Daar zijn alle boe­ken te koop voor prij­zen die vari­ë­ren tus­sen de 1 en de 12 euro. Ik heb geen boe­ken nodig, maar ‘k zal wel­licht toch met ’n mand­je thuiskomen…

  2. een heer­lijk gevoel, een sta­pel nog te lezen boe­ken, als­of er nieu­we vrien­den op je wachten!

  3. Boe­ken­week… mja, ik heb het zelf ook niet kun­nen laten ook al heb ik nog onge­le­zen boe­ken liggen 🙂

  4. Mag je wel boe­ken kopen die je ooit gele­zen hebt maar nog niet in je bezit hebt? Dat wil ik name­lijk nog wel eens doen. Wan­neer ik een fijn boek voor een klein prijs­je zie, kan ik het moei­lijk laten liggen…

    1. Zeker weten. Dat doe ik name­lijk ook regel­ma­tig. Ik heb altijd een (groei­en­de) lijst bij me van titels die ik per se nog eens wil aan­schaf­fen omdat ik ze ooit gele­zen heb en ze nog steeds in mijn her­in­ne­ring rondwaren.

Reacties zijn uitgeschakeld.