Wie MI legt, moet MU leggen

Vanavond las ik verder op bladz­i­jde 40 van Gödel, Esch­er, Bach door Dou­glas Hof­s­tadter. Er werd van me verwacht dat ik een puzzel ging oplossen. Maar om heel eerlijk te zijn, puzze­len is zeg maar niet echt mijn ding. Hele­maal mijn ding niet eigen­lijk. Zek­er omdat ik vooraf al dacht te weten dat er hoogst­waarschi­jn­lijk een addert­je onder het gras zou zit­ten en deze puzzel ono­plos­baar zou blijken te zijn. Toch wilde ik geen spel­brek­er zijn en heb ik een aan­tal pogin­gen onder­nomen de puzzel op te lossen. Doen jul­lie ook mee? Suc­ces voor ons alle­maal!

Opdracht: pro­duceer MU vanu­it MI in een ges­loten sys­teem waar de vol­gende voor­waar­den tellen.

Alleen de M, de U en de I doen mee.

Regel I: Als je over een streng (aan­tal let­ters in vaste vol­go­rde) beschikt waar­van de laat­ste let­ter een I is, kun je een U aan het eind toevoe­gen.
Regel II: Stel je hebt Mx. Dan mag je Mxx aan je verza­mel­ing toevoe­gen.
Regel III: Als III voorkomt in een van de stren­gen in je col­lec­tie, mag je een nieuwe streng mak­en met U in plaats van III.
Regel IV: Als UU optreedt bin­nen een van je stren­gen, mag je ze wegstrepen.

Poging 1:
MI
regel II => MII
regel II => MIIII
regel I => MIIIIU
regel III => MIU
regel II => MIUIU
euh…

Poging 2:
MI
regel II => MII
regel II => MIIII
regel III => MUI
regel II => MUIUI
euh…

Poging 3:
MI
regel II => MII
regel I => MIIU
euh…

Poging 4:
MI
regel II => MII
regel II => MIIII
regel III => MUI
regel I => MUIU
regel II => MUIUUIU
regel II => MUIUUIUUIUUIU
regel IV => MUIIIIU
regel III => MUIU
euh…

OK, het punt is gemaakt. Ik bak er niets van. Jul­lie wel? Gelukkig is al door Dou­glas toegezegd dat de oploss­ing verderop in het boek vol­gt, dus ik ga weer verder met lezen. Indi­en iemand wil weten hoe de puzzel opgelost kan wor­den dan laat het maar weten hieron­der bij de reac­ties. Nog mooier zou het zijn wan­neer een van jul­lie het zelf heeft weten uit te dok­teren. Deel het dan met ons hoe je dat voor elka­ar hebt gekre­gen. Uit­er­aard zon­der dat je gespiekt hebt op inter­net. Bij voor­baat respect.

~ ~ ~

  • Zoals ik het begri­jp maak je een ver­giss­ing bij het de 2de keer toepassen van regel II. Het gaat dan niet van MII naar MIII, maar naar MIIII want de x staat voor de hele streng achter de M. En niet slechts voor een karak­ter. Als je begri­jpt wat ik bedoel.
   Inmid­dels heb ik al verder gelezen, maar ben nog niet bij de oploss­ing.
   Wat ik wel al gelezen heb, en waar ik zelf ook achter was gekomen, is dat (bij juiste toepass­ing van de regels) je uitein­delijk elke keer opnieuw bij dezelfde (hand­jevol) eind­si­t­u­aties uitkomt (maar geen daar­van is MU).
   M.a.w. het lijkt er sterk op dat bin­nen dit ges­loten sys­teem je door de gegeven regels er niet in gaat sla­gen om bij MU te eindi­gen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets