Wie MI legt, moet MU leggen

Van­avond las ik ver­der op blad­zij­de 40 van Gödel, Escher, Bach door Dou­g­las Hof­stad­ter. Er werd van me ver­wacht dat ik een puz­zel ging oplos­sen. Maar om heel eer­lijk te zijn, puz­ze­len is zeg maar niet echt mijn ding. Hele­maal mijn ding niet eigen­lijk. Zeker omdat ik voor­af al dacht te weten dat er hoogst­waar­schijn­lijk een adder­tje onder het gras zou zit­ten en deze puz­zel onop­los­baar zou blij­ken te zijn. Toch wil­de ik geen spel­bre­ker zijn en heb ik een aan­tal pogin­gen onder­no­men de puz­zel op te los­sen. Doen jul­lie ook mee? Suc­ces voor ons allemaal!

Opdracht: pro­du­ceer MU van­uit MI in een geslo­ten sys­teem waar de vol­gen­de voor­waar­den tellen.

Alleen de M, de U en de I doen mee.

Regel I: Als je over een streng (aan­tal let­ters in vas­te volg­or­de) beschikt waar­van de laat­ste let­ter een I is, kun je een U aan het eind toevoegen.
Regel II: Stel je hebt Mx. Dan mag je er Mxx van maken.
Regel III: Als III voor­komt in een van de stren­gen in je col­lec­tie, mag je III ver­van­gen door U.
Regel IV: Als UU optreedt bin­nen een van je stren­gen, mag je ze wegstrepen.

Poging 1:
MI
regel II => MII
regel II => MIIII
regel I => MIIIIU
regel III => MIU
regel II => MIUIU
euh…

Poging 2:
MI
regel II => MII
regel II => MIIII
regel III => MUI
regel II => MUIUI
euh…

Poging 3:
MI
regel II => MII
regel I => MIIU
euh…

Poging 4:
MI
regel II => MII
regel II => MIIII
regel III => MUI
regel I => MUIU
regel II => MUIUUIU
regel II => MUIUUIUUIUUIU
regel IV => MUIIIIU
regel III => MUIU
euh…

OK, het punt is gemaakt. Ik bak er niets van. Jul­lie wel? Geluk­kig is al door Dou­g­las toe­ge­zegd dat de oplos­sing ver­der­op in het boek volgt, dus ik ga weer ver­der met lezen. Indien iemand wil weten hoe de puz­zel opge­lost kan wor­den dan laat het maar weten hier­on­der bij de reac­ties. Nog mooi­er zou het zijn wan­neer een van jul­lie het zelf heeft weten uit te dok­te­ren. Deel het dan met ons hoe je dat voor elkaar hebt gekre­gen. Uiter­aard zon­der dat je gespiekt hebt op inter­net. Bij voor­baat respect.

~ ~ ~


Reacties

 1. Martha

  MI
  Regel II MII
  Regel II MIII
  Regel III MU
  Denk ik. Maar als je de oplos­sing tegen­komt hoor ik het graag.

  1. Peter Pellenaars

   Zoals ik het begrijp maak je een ver­gis­sing bij het de 2de keer toe­pas­sen van regel II. Het gaat dan niet van MII naar MIII, maar naar MIIII want de x staat voor de hele streng ach­ter de M. En niet slechts voor een karak­ter. Als je begrijpt wat ik bedoel.
   Inmid­dels heb ik al ver­der gele­zen, maar ben nog niet bij de oplossing.
   Wat ik wel al gele­zen heb, en waar ik zelf ook ach­ter was geko­men, is dat (bij juis­te toe­pas­sing van de regels) je uit­ein­de­lijk elke keer opnieuw bij dezelf­de (hand­je­vol) eind­si­tu­a­ties uit­komt (maar geen daar­van is MU).
   M.a.w. het lijkt er sterk op dat bin­nen dit geslo­ten sys­teem je door de gege­ven regels er niet in gaat sla­gen om bij MU te eindigen.

 2. carel

  ik hou het maar bij mijn cryptogram

  1. Peter Pellenaars

   Ook zoiets waar­van ik inci­den­teel een stuk­je pro­beer in te vul­len. Maar hele­maal! Pfff, veel te veel werk.