Icarus — Russell Andrews

Op het weblog van Wal­ter van den Berg las ik zijn lees­ver­slag (geen recen­sie zoals hij zelf bena­drukt) van Rab­bit, Run door John Updi­ke. Het is lang gele­den dat ik een boek van Updi­ke heb gele­zen (mis­schien wel voor het laatst op de mid­del­ba­re school) maar ik kreeg met­een de nei­ging om dit boek te bestel­len. Toch is dat niet de reden waar­om ik hier naar de blog­post ver­wijs. Mij gaat het van­daag om zijn afslui­ten­de alinea:

Ik kan me voor­stel­len dat het boek essen­ti­eel is geweest voor Den Lite­ra­tuur, dat Updi­ke in zijn tijd ver­nieu­wend is geweest, maar ik heb Rab­bit, Run niet op het essen­ti­ë­le plank­je gezet toen ik klaar was met lezen.

In fei­te ben ik iets ver­ge­lijk­baars aan het doen met mijn Boe­ken­kast pro­ject. De boe­ken die ik in mijn bezit heb laat ik de revue pas­se­ren met als doel een oor­deel te vel­len of ik ze wel of niet in mijn boe­ken­kast wil laten staan. Alleen was ik nog niet zo ver gegaan om de boe­ken die ik niet meer wil bewa­ren ook daad­wer­ke­lijk te ver­wij­de­ren in afwach­ting van een nieu­we bestem­ming. Dat ga ik van­af nu wel doen. Kan ik met­een de vrij­ge­ko­men ruim­te benut­ten voor nieu­we boeken.

Ica­rus. The boy who flew too clo­se to the sun. The boy who fell to his death. It is a sto­ry that cap­tu­red the ima­gi­na­ti­on of ten-year-old Jack Kel­ler, but one that is also eer­i­ly pres­cient. For a vicious assault resul­ted in the mur­der of Jack’s mother, sen­ding her plum­me­ting seven­teen sto­reys to her death — right in front of her son’s eyes.
Thirty years later, and his­to­ry is repe­a­ting itself in the same hor­ri­fi­ce man­ner. Kid Deme­ter, a phy­si­o­the­ra­pist Jack hel­ped rai­se as a teen­a­ger, has fal­len to his death. The poli­ce think it was an acci­dent, but Jack doesn’t belie­ve them. For Kid had con­fi­ded in Jack about his ongo­ing rela­ti­ons­hip with a string of women, women he gave a series of intri­guing nick­na­mes. The Mor­ti­ci­an. The Mista­ke. The Des­ti­na­ti­on. The Murderess.
As Jack del­ves into Kid’s world, and he rea­li­ses just how high the sta­kes real­ly are, he knows only one thing for cer­tain: he must find the kil­ler befo­re the kil­ler finds him, and makes him the final victim…

Ica­rus
Rus­sell Andrews
Uit­ge­ver War­ner Books
ISBN 9780751531541

~ ~ ~

Wat ik wel weet: dit boek heb ik in het­zelf­de jaar gekocht als dat ik een eer­der boek van Rus­sell Andrews had aan­ge­schaft, Gide­on. Ik had me pri­ma ver­maakt met Gide­on tij­dens de lan­ge ver­tra­ging die we had­den tij­dens onze terug­reis van­uit Por­tu­gal, en ik had zin in meer van Andrews.

Wat ik niet weet: hoe het ver­haal in elkaar steekt en wat ik ervan gevon­den heb. Zelfs nu ik door het boek bla­der en her en der wat stuk­ken lees is het geen feest van herkenning.

Dat zegt genoeg en een con­clu­sie is dan ook snel gemaakt.

Eindoordeel: mag weg

~ ~ ~

Ga naar mijn boe­ken­kast om alle tot dus­ver­re bespro­ken boe­ken te vin­den en wie weet zit er een­tje tus­sen die weg mag en waar jij al tij­den naar op zoek bent. 

~ ~ ~

2 reacties op “Icarus — Russell Andrews”

  1. Ha, mooi. Wat bij ons thuis het geval is: in de hui­di­ge woon­si­tu­a­tie is het niet moge­lijk al mijn boe­ken in huis te heb­ben, dus staan er een paar dozen in de opslag. Daar wordt die goeie ouwe Updi­ke stil­le­tjes heen ver­huisd, dus.

    1. Dank voor je reac­tie. Hier bij ons heb­ben we de laat­ste jaren meer ruim­te gekre­gen omdat de kin­de­ren hun eigen woon­ruim­te heb­ben gevon­den. Niet dat ik een gigan­ti­sche bibli­o­theek heb, maar nog steeds kreeg ik niet alles goed geplaatst. Daar­om ben ik nu begon­nen om al mijn boe­ken een voor een te bekij­ken om te zien of ik ze wel of niet wil hou­den. De boe­ken die ik niet meer wil en waar­voor iemand belang­stel­ling heeft, geef ik weg of ver­koop ik tegen een aan­vaard­ba­re prijs. Of anders gaan ze naar de bibli­o­theek of ande­re instel­ling die ze wil hebben.
      En het is ook nog eens een leu­ke manier om wat her­in­ne­rin­gen op te halen die je bij veel boe­ken hebt. Maar wel een megaklus…

Reacties zijn uitgeschakeld.