Categorieën
Blogpost

Kaartje uit Dublin

Bij de voor­deur in onze hal staat een klein keu­ken­trap­je. Zo’n hou­ten geval­le­tje met twee tre­den. Van de Ikea denk ik. Boven heb­ben we er nog een­tje staan. Op mijn stu­deer­ka­mer. Omdat ik zon­der dit hulp­mid­del niet over­al bij kan in mijn boe­ken­kas­ten. Dat is logisch.

Waar­om er een trap­je in de hal staat is mij niet geheel dui­de­lijk. Hoog­uit omdat we dan iets van de boven­ste plank in de voor­raad­kast kun­nen pak­ken. Dat is ech­ter zel­den het geval. Om daar nu altijd een trap­je voor paraat te heb­ben is wat mij betreft over­dre­ven. Maar inmid­dels is het een ver­trouwd ver­schijn­sel gewor­den. Onze kat­ten vin­den het wel han­dig want die kun­nen van­af de boven­ste tree pre­cies over het mid­den­ge­deel­te van de voor­deur naar bui­ten kij­ken. Om alles in de gaten te houden.

Wan­neer de post­bo­de komt dan maken ze tij­de­lijk even plaats. Ten­slot­te zit­ten ze niet te wach­ten om een pak papier op hun hoofd gede­po­neerd te krij­gen. Slim­me bees­ten, die kat­ten. Aldus valt de post op het trap­je. Niet op een mat. En dat vind ik ergens wel jam­mer. Want dan had ik nu kun­nen schrij­ven dat er van­daag een kaart uit Dublin op de deur­mat lag.

Hoe dan ook. Deze ansicht­kaart deed me weer eens besef­fen hoe leuk het is om ‘ech­te post’ te ont­van­gen in plaats van de digi­ta­le tegen­han­ger. Dat wil­de ik met jul­lie delen door hem hier te plaat­sen. Digi­taal. Hoe­wel dat natuur­lijk weer ner­gens op slaat bedacht ik me toen.

Wat er op de ach­ter­kant staat wil je weten? Dat blijft van­zelf­spre­kend tus­sen @JuL1ta en mij!

~ ~ ~

2 reacties op “Kaartje uit Dublin”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *