Hannibal en Red Dragon — Thomas Harris

Van­avond ga ik dras­ti­sche maat­re­ge­len nemen. Er is ruim­te nodig in de boe­ken­kast, en wel bij de let­ter ‘H’. Waar­om? Daar­voor zul je tot mor­gen moe­ten wach­ten. Wat ik je in ieder geval nu al kan ver­klap­pen is dat er twee boe­ken in één klap uit­vlie­gen. Ze kun­nen bij jou lan­den, indien je inte­res­se hebt.

 

You remem­ber Han­ni­bal Lec­ter: gent­le­man, geni­us, can­ni­bal. Seven years have pas­sed sin­ce Dr. Lec­ter esca­ped from cus­to­dy. And for seven years he’s been at lar­ge, free to savor the scents, the essen­ces, of an ungu­ar­ded world. But intru­ders have ente­red Dr. Lecter’s sanc­tu­a­ry, pier­cing his new iden­ti­ty, sen­sing the evil that sur­rounds him. For the mul­ti­mil­li­o­nai­re Han­ni­bal left mai­med, for a cor­rupt Ita­li­an poli­ce­man, and for FBI agent Clari­ce Star­ling, who once stood befo­re Lec­ter and who has never been the same, the hunt for Han­ni­bal Lec­ter has begun. All of them, in their sepa­ra­te ways, want to find Dr. Lec­ter. And all three will get their wish. But only one will live long enough to savor the reward…

Han­ni­bal
Tho­mas Har­ris
Uit­ge­ver Dell Publis­hing
ISBN 9780440295815

 

Sexu­al hun­ger; demo­nic vio­len­ce; sinis­ter logic — the lethal com­po­nents of a dead­ly for­mu­la dri­ving a psy­cho­path in the grip of an unima­gi­na­ble delu­si­on; a boast­ful kil­ler who sends the poli­ce tor­men­ting notes; a tor­tu­red, tor­tu­ring mon­ster who finds ulti­ma­te plea­su­re in vicious­ly mur­de­ring hap­py fami­lies, and calls himself … The Red Dragon.

Red Dra­gon
Tho­mas Har­ris
Uit­ge­ver Arrow Books
ISBN 9780099111511

Lang voor­dat ik ergens rond 1995 de film Silen­ce of the Lambs (1991) voor de eer­ste keer te zien kreeg (geleend in de vide­o­theek), had ik al zo’n vijf jaar eer­der Man­hun­ter (1986) gezien (nage­syn­chro­ni­seerd op een duit­se tv-zen­der). Iets wat ik me tij­dens het kij­ken van Silen­ce of the Lambs niet rea­li­seer­de. Ik was best wel onder de indruk van de film met Jodie Fos­ter en Antho­ny Hopkins en toen ik later ‘ont­dek­te’ dat het een ver­fil­ming was van een thril­ler geschre­ven door Tho­mas Har­ris besloot ik die gaan te lezen (geleend in de bibliotheek).

Het boek viel me tegen.

In 2001 ver­scheen Han­ni­bal, de opvol­ger van Silen­ce of the Lambs. Zodra de film op dvd uit­kwam ben ik deze gaan lenen bij de vide­o­theek. Ik wist dat de ver­fil­ming ook weer naar aan­lei­ding van een gelijk­na­mig boek door Har­ris was, maar tot nu toe had ik de ver­lei­ding weer­staan om het boek mee te nemen uit de bibliotheek.

De film viel me tegen.

Niet veel later zag ik het boek staan in een boek­win­kel op het vlieg­veld van Min­ne­a­po­lis waar ik van­we­ge een over­stap wat tijd over had om wat rond te neu­zen. Omdat ik zin had in niet al te zwa­re lec­tuur voor de terug­reis naar NL kocht ik in een opwel­ling het boek. Ik was denk ik ver­ge­ten wat ik van de film gevon­den had. Mis­schien kan het ook zijn dat ik in de VS wat bevat­te­lij­ker ben voor al die wer­ven­de tek­sten voor­aan in het boek.

Het boek viel me tegen.

Hier­na had ik het wel gehad met Tho­mas Har­ris en Han­ni­bal Lec­ter. Dacht ik. De hele hei­sa met betrek­king tot de ver­fil­ming van zijn boek Red Dra­gon in 2002 ging langs me heen. Tot­dat ik een aan­kon­di­ging van Man­hun­ter zag in de tv-gids en in het bege­lei­den­de arti­kel te lezen kreeg dat dit een eer­ste, iet­wat vrij­e­re ver­fil­ming was van Red Dra­gon. Bleek dat dit boek al in 1981 ver­sche­nen was. Die­zelf­de week keek ik naar Man­hun­ter op tv.

De film vond ik (weder­om) goed (behal­ve de vele onder­bre­kin­gen voor reclame).

Opnieuw kreeg ik de krie­bels. Zou ik toch nog eens een boek van Tho­mas Har­ris moe­ten pro­be­ren waar­in Han­ni­bal Lec­ter een rol speelt? Ik nam me voor er niet naar op zoek te gaan, maar als ik het tegen het lijf zou lopen om het dan gewoon te kopen. Blijk­baar moest het zo zijn want al snel stuit­te ik op het boek bij de plaat­se­lijk boek­han­del (omdat ik er hoogst­waar­schijn­lijk onbe­wust naar op zoek was) en kocht het.

Het boek vond ik goed (hoe­wel ik de film Man­hun­ter beter vind).

De film Red Dra­gon heb ik trou­wens nog niet gezien.

Eindoordeel: mogen allebei weg

Wil je ze graag heb­ben? Dan is het mis­schien een idee dat je ze samen met de twee boe­ken van Rus­sell Andrews (Gide­on en Ica­rus) van mij over­neemt (tegen bestel­kos­ten of gra­tis af te halen).
Jij blij, ik blij. Wat denk je, deal?

Ga naar mijn boe­ken­kast om alle tot dus­ver­re bespro­ken boe­ken te vin­den en wie weet zit er een­tje tus­sen die weg mag en waar jij al tij­den naar op zoek bent.