Eens in de vier jaar zijn er vier speciale weken

Sor­ry, maar heel af en toe wil ik hier ook een keert­je mijn gal spu­gen. Graag zou ik het op deze plek gezel­lig houden, maar toen ik afgelopen week een com­mer­cial van Coca Cola voor­bij zag komen kreeg ik spon­taan jeuk over heel mijn lijf. Het is de arro­gantie ten top. Hypocrisie in het kwadraat.

Je weet niet waar ik op doel? Dan moet je eerst maar het film­p­je bek­ijken zodat je miss­chien iets begri­jpt van mijn irri­tatie.

Zou de wereld miss­chien iets meer zoals de World Cup moeten zijn…?”

Tja, het ligt eraan wie je dit vraagt. Natu­urlijk zullen er een hoop mensen zijn die graag meer dan vier weken per jaar van ‘ontel­bare omhelzin­gen en miljoe­nen intense emoties’ zouden willen geni­eten. Ook in Brazil­ië. Maar als dat betekent dat ze daar­voor door regeringstroepen vee­lal hard­handig en zon­der vol­doende com­pen­satie ver­wi­jderd moeten wor­den uit de woon­wijken waar ze al hun hele lev­en hebben doorge­bracht om plaats te mak­en voor de voet­bal­sup­port­ers, dan brengt dat toch heel andere emoties en omhelzin­gen met zich mee.

Zie hier een willekeurige reportage over hoe er wordt omge­gaan met de arm­ste bevolk­ing in die Brazil­i­aanse ste­den welke het geluk hebben in het mid­delpunt te staan tij­dens deze vier spe­ciale weken waarin ons glas halfvol is en we voor even één zijn. De protesten tegen deze oneer­lijke behan­del­ing nemen de laat­ste maan­den in omvang en heftigheid toe. Men vraagt zich waarom al die mil­jar­den die nu naar het voet­baleven­e­ment gaan, niet gebruikt wor­den om de woon­si­t­u­atie van veel Brazil­ia­nen te ver­beteren.

Gelukkig is daar dan nog alti­jd een organ­isatie als Amnesty Inter­na­tion­al die het opneemt voor deze onder­druk­ten en mid­dels een ludieke actie de Brazil­i­aanse over­heid een gele kaart geeft. Hier een gedeelte uit de verk­lar­ing waarom dit geen onzin­nige actie is:

PROTEST IS NOT A CRIME

The lead up to the World Cup has prompt­ed large scale demon­stra­tions and pub­lic protests to which the police have respond­ed with use of force, and in some cas­es “less lethal” weapons such as tear gas and rub­ber bul­lets.

Protests are like­ly to con­tin­ue in com­ing weeks and the Brazil­ian Con­gress is con­sid­er­ing new laws that could be used to crack down on pro­test­ers. Addi­tion­al­ly, inad­e­quate reg­u­la­tions and train­ing for polic­ing demon­stra­tions pose a risk of more injuries to pro­test­ers due to exces­sive use of force by police.

Every­one has the right to peace­ful protest – to exer­cise their human rights to free­dom of expres­sion and peace­ful assem­bly — and the Brazil­ian Gov­ern­ment has a duty to ensure that they can. That’s why we are giv­ing the Brazil­ian Gov­ern­ment a yel­low card!

Togeth­er we can use our free­dom of expres­sion to send them a warn­ing.
Join us and take action now.

Com­plete the form on the right and we will sub­mit your name along with thou­sands of oth­ers from around the globe.

Volg hun voor­beeld om te lat­en zien dat ‘The world is ours’ geen zin­loze kreet is.

Als afs­luit­ing een film­p­je hoe het dagelijks lev­en in een van de groot­ste favela’s er uit ziet. Je moet wel over gren­zeloos opti­misme beschikken om de overige 52 minus 4 weken met een zon­nig toekom­st­beeld te over­leven ter­wi­jl je glas dan weer halfleeg (als je geluk hebt) is. Je zou bij­na willen ruilen. Toch?

~ ~ ~

 • Wil je echt het ver­schil mak­en dan moet iedereen mas­saal iets anders dan het WK gaan bek­ijken. Dan wor­den er niet meer van dit soort grootschalige bouw­pro­jecten gedaan, dat kan alleen maar uit door de verkoop van de tele­visierecht­en.

  • Da’s makke­lijk voor mij. Ik was toch al niet van plan om te kijken. Net zoals met de voor­gaande WK’s en EK’s. Het hele com­mer­ciele cir­cus erom heen gaat me steeds meer tegen­staan.

 • Tja. Ik stel vast dat de lokale poli­tieke werke­lijkheid in ons postzegel­land­je min­stens zo ern­stig de mede­mens teko­rt doet als — in dit geval — de Brazil­i­aanse over­heid (of lees: FIFA). Geld is de kogel die het lev­en doo­dt. Over­al.
  Goed blog. Goede bewust­word­ing. Zek­er en vooral voor mij. Dank je wel.

  • Ik kan een heel eind met je mee­gaan dat het hier ook alle­maal verre van fraai is wat de poli­tiek laat zien. Maar de impact op onze bevolk­ing is voor mijn gevoel toch van een ander niveau dan in Brazil­ië. Waar­bij ik mijn ogen echt niet sluit voor alle schri­j­nende gevallen in NL.

 • Mijn inziens is dit echt een geval­let­je inter­pre­tatie.. Ik vond dit namelijk een hele mooie reclame van Coca Cola die inspeelt op de Ned­er­landse prob­lematiek van gebrek aan tol­er­antie en ver­draagza­amheid. Het ‘samen achter Oran­je’ staan wat voor een verbind­ing zorgt, is denk ik een heel actueel the­ma in Ned­er­land wat o.a. door acties van poli­tiek Ned­er­land in de ver­drukking komt. Ik maak me wel eens zor­gen wat er met de Ned­er­landse samen­lev­ing gebeurt en dus ben ik blij met een film­p­je wat daar (wat mij betre­ft) mooi op inspeelt.
  Desal­ni­et­temin begri­jp ik jouw stand­punt ook, ik kende dat ver­haal overi­gens niet hele­maal.

  • Zou het echt zo zijn dat Coca Cola inspeelt op de Ned­er­landse prob­lematiek? Het zou natu­urlijk kun­nen, maar dan nemen ze best wel een risi­co door impli­ci­et te bew­eren dat wij geen tol­er­ant en ver­draagza­am volk­je zijn.
   Voor mijn gevoel likt het me eerder dat Coca Cola een beeld wil oproepen van geza­men­lijk mon­di­aal geni­eten ron­dom een sterk gek­leurd beeld van eens­gezind­heid bij het voet­bal­spel­let­je.
   En dan natu­urlijk wel met een lekker drankje erbij. Bijvoor­beeld Coca Cola. Tenslotte moeten ze hun spullen zien te verkopen.
   Dat mag.
   Maar ik heb er wat moeite mee om een kant van Brazil­ië te lat­en zien die alleen maar gezel­ligheid laat zien. Daarmee doen ze onrecht aan de mensen die van­wege het WK uit hun huizen wor­den gezet of ander­szins er meer last dan profi­jt van gaan hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets