Eens in de vier jaar zijn er vier speciale weken

Sor­ry, maar heel af en toe wil ik hier ook een keer­tje mijn gal spu­gen. Graag zou ik het op deze plek gezel­lig hou­den, maar toen ik afge­lo­pen week een com­mer­ci­al van Coca Cola voor­bij zag komen kreeg ik spon­taan jeuk over heel mijn lijf. Het is de arro­gan­tie ten top. Hypo­cri­sie in het kwadraat.

Je weet niet waar ik op doel? Dan moet je eerst maar het film­pje bekij­ken zodat je mis­schien iets begrijpt van mijn irritatie.

 

“Zou de wereld mis­schien iets meer zoals de World Cup moe­ten zijn…?”

Tja, het ligt eraan wie je dit vraagt. Natuur­lijk zul­len er een hoop men­sen zijn die graag meer dan vier weken per jaar van ‘ontel­ba­re omhel­zin­gen en mil­joe­nen inten­se emo­ties’ zou­den wil­len genie­ten. Ook in Bra­zi­lië. Maar als dat bete­kent dat ze daar­voor door rege­rings­troe­pen veel­al hard­han­dig en zon­der vol­doen­de com­pen­sa­tie ver­wij­derd moe­ten wor­den uit de woon­wij­ken waar ze al hun hele leven heb­ben door­ge­bracht om plaats te maken voor de voet­bal­sup­por­ters, dan brengt dat toch heel ande­re emo­ties en omhel­zin­gen met zich mee.

Zie hier een wil­le­keu­ri­ge repor­ta­ge over hoe er wordt omge­gaan met de arm­ste bevol­king in die Bra­zi­li­aan­se ste­den wel­ke het geluk heb­ben in het mid­del­punt te staan tij­dens deze vier spe­ci­a­le weken waar­in ons glas half­vol is en we voor even één zijn. De pro­tes­ten tegen deze oneer­lij­ke behan­de­ling nemen de laat­ste maan­den in omvang en hef­tig­heid toe. Men vraagt zich waar­om al die mil­jar­den die nu naar het voet­bal­eve­ne­ment gaan, niet gebruikt wor­den om de woon­si­tu­a­tie van veel Bra­zi­li­a­nen te verbeteren.

 

Geluk­kig is daar dan nog altijd een orga­ni­sa­tie als Amne­sty Inter­na­ti­o­nal die het opneemt voor deze onder­druk­ten en mid­dels een ludie­ke actie de Bra­zi­li­aan­se over­heid een gele kaart geeft. Hier een gedeel­te uit de ver­kla­ring waar­om dit geen onzin­ni­ge actie is:

PROTEST IS NOT A CRIME

The lead up to the World Cup has promp­ted lar­ge sca­le demon­stra­ti­ons and public pro­tests to which the poli­ce have res­pon­ded with use of for­ce, and in some cases “less lethal” weapons such as tear gas and rub­ber bullets.

Pro­tests are like­ly to con­ti­nue in coming weeks and the Bra­zi­li­an Con­gress is con­si­de­ring new laws that could be used to crack down on pro­tes­ters. Addi­ti­o­nal­ly, ina­de­qua­te regu­la­ti­ons and trai­ning for poli­cing demon­stra­ti­ons pose a risk of more inju­ries to pro­tes­ters due to exces­si­ve use of for­ce by police.

Eve­ry­o­ne has the right to pea­ce­ful pro­test – to exer­ci­se their human rights to free­dom of expres­si­on and pea­ce­ful assem­bly — and the Bra­zi­li­an Govern­ment has a duty to ensu­re that they can. That’s why we are giving the Bra­zi­li­an Govern­ment a yel­low card!

Together we can use our free­dom of expres­si­on to send them a warning.
Join us and take acti­on now.

Com­ple­te the form on the right and we will sub­mit your name along with thou­sands of others from around the globe.

Volg hun voor­beeld om te laten zien dat ‘The world is ours’ geen zin­lo­ze kreet is.

 

Als afslui­ting een film­pje hoe het dage­lijks leven in een van de groot­ste favela’s er uit ziet. Je moet wel over gren­ze­loos opti­mis­me beschik­ken om de ove­ri­ge 52 minus 4 weken met een zon­nig toe­komst­beeld te over­le­ven ter­wijl je glas dan weer half­leeg (als je geluk hebt) is. Je zou bij­na wil­len rui­len. Toch?