20 dagen vreemdeling

Deze ‘oproep’ kwam ik zojuist tegen op de web­site 20 Day Stranger:

20 Day Stranger is an exper­i­ment from the MIT Media Lab’s Play­ful Sys­tems Group, and the Dalai Lama Cen­ter for Trans­for­ma­tive Ethics. It is a mobile app that cre­ates an inti­mate and anony­mous con­nec­tion between you and anoth­er per­son.

For 20 days, you get con­tin­u­ous updates about where they are, what they are doing, and even­tu­al­ly how they are feel­ing, and them like­wise about you. But you will nev­er know who this per­son is.

Does this change the way you think about oth­er peo­ple you see through out your day, any one of which could be your stranger?

Het bijbe­horende pro­motiefilm­p­je laat zoals gewoon­lijk frag­menten zien uit lev­ens waar­van wij loon­slaven slechts kun­nen dromen. Daarom leek het me een goed idee mezelf op te geven zodat er hopelijk meer bewust­word­ing ontstaat bij de mak­ers achter deze iPhone app met betrekking tot het lev­en van een doorsnee busi­ness sys­tems ana­lyst wan­neer vri­jwilliger na vri­jwilliger afhaakt nadat ze aan mijn saaie lev­en­t­je wor­den gekop­peld. Miss­chien kan ik er zelfs een wed­den­schap aan verbinden: wie lukt het om mijn lev­en 20 dagen vol te houden?


~ ~ ~

4 Comments

Wat een span­nend exper­i­ment. Houd je ons verder op de hoogte?
En jam­mer dat het alleen met een iPhone is anders had ik me er ook wel aan willen wagen. Twintig dagen is te overzien.

Tot nu toe nog geen uitn­odig­ing ont­van­gen om mee te doen. Ik denk dat het alleen maar bewi­jst dat mijn lev­en niet ‘sexy’ genoeg is voor een dergelijk exper­i­ment. En ik had er juist zo’n zin in.

Geef een reactie