20140519

20 dagen vreem­de­ling: 
Deze ‘oproep’ kwam ik zojuist tegen op de web­si­te 20 Day Stran­ger:

20 Day Stran­ger is an expe­ri­ment from the MIT Media Lab’s Play­ful Sys­tems Group, and the Dalai Lama Cen­ter for Trans­for­ma­ti­ve Ethics. It is a mobi­le app that cre­a­tes an inti­ma­te and ano­ny­mous con­nec­ti­on bet­ween you and ano­ther person. 

For 20 days, you get con­ti­nuous upda­tes about whe­re they are, what they are doing, and even­tu­al­ly how they are fee­ling, and them like­wi­se about you. But you will never know who this per­son is.

Does this chan­ge the way you think about other peo­p­le you see through out your day, any one of which could be your stranger?

Het bij­be­ho­ren­de pro­mo­tie­film­pje laat zoals gewoon­lijk frag­men­ten zien uit levens waar­van wij loon­sla­ven slechts kun­nen dro­men. Daar­om leek het me een goed idee mezelf op te geven zodat er hope­lijk meer bewust­wor­ding ont­staat bij de makers ach­ter deze iPho­ne app met betrek­king tot het leven van een door­snee busi­ness sys­tems ana­lyst wan­neer vrij­wil­li­ger na vrij­wil­li­ger afhaakt nadat ze aan mijn saaie leven­tje wor­den gekop­peld. Mis­schien kan ik er zelfs een wed­den­schap aan ver­bin­den: wie lukt het om mijn leven 20 dagen vol te houden?


4 reacties op “20140519”

  1. Wat een span­nend expe­ri­ment. Houd je ons ver­der op de hoogte?
    En jam­mer dat het alleen met een iPho­ne is anders had ik me er ook wel aan wil­len wagen. Twin­tig dagen is te overzien.

    1. Tot nu toe nog geen uit­no­di­ging ont­van­gen om mee te doen. Ik denk dat het alleen maar bewijst dat mijn leven niet ‘sexy’ genoeg is voor een der­ge­lijk expe­ri­ment. En ik had er juist zo’n zin in.

  2. Wat ze dezer dagen alle­maal niet uit­vin­den. Niks voor mij. Ik vind name­lijk mijn eigen leven bij tijd en wij­len vreemd genoeg 🙂

Reacties zijn uitgeschakeld.