Mijn geheim

Ter­wijl ik nog in afwach­ting ben om voor 20 dagen mijn wei­nig ener­ve­ren­de leven te delen met iemand die ik hele­maal niet ken, las ik van­daag een bericht over een soci­aal net­werk waar je ano­niem upda­tes kunt pos­ten: Secret

In een kor­te toe­lich­ting op Medi­um schrij­ven de makers het vol­gen­de over hun beweegredenen:

As soci­al net­wor­king has beco­me uni­ver­sal, we’ve beco­me incre­a­sin­gly sen­si­ti­ve to what we sha­re onli­ne. […] As a result, we tend to sha­re only our proudest moments in an attempt to port­ray our best sel­ves. We fil­ter too much, and with that, lose real human con­nec­ti­on.
We built Secret for peo­p­le to be them­sel­ves and sha­re any­thing they’re thin­king and fee­ling with their friends wit­hout judg­ment. We did this by eli­mi­na­ting pro­fi­le pho­tos and names and by put­ting the emp­ha­sis enti­re­ly on the words and ima­ges being shared.

[lees het com­ple­te arti­kel op Medium.com]

Van­zelf­spre­kend dat ik hier niet ga ver­tel­len of ik een account heb aan­ge­maakt. Dat blijft geheim.

Het zag er alle­maal wel uit­no­di­gend uit toen ik even een kijk­je ging nemen. Niks geen gedoe met het maken van een catchy ava of onder­schei­den­de bio. Maar met­een to the point kor­te tekst­jes intik­ken die je altijd al eens wil­de delen met de rest van wereld. Zon­der dat je daar­bij reke­ning hoeft te hou­den met wat je vrien­den, vol­gers of stie­ke­me stal­kers daar van zou­den vin­den. Een bevrij­dend gevoel.

Lijkt me.


Reacties

 1. Linda Kwakernaat

  Lol, ik moet er niet aan denken!
  Alles wat geheim moet blij­ven denk ik wel

  1. Peter Pellenaars

   Alles wat geheim moet blij­ven wordt uit­ein­de­lijk open­baar. Hoe dan ook.

 2. Weerzinwekkend

  Wil je dit soort zaken/ontdekkingen niet delen waar ik ze ook kan lezen? Je wéét hoe ver­sla­vings­ge­voe­lig ik ben en wat mijn bezwa­ren waren tegen voor­gaan­de soci­al troep. Dus! Doe het niet! Ver­tel mij niet van het bestaan van deze din­gen! It’s dangerous.

  1. Peter Pellenaars

   En? Heb je al een account aangemaakt?