Vernieuwde tijdlijn

Tot voor kort liep deze blog terug in de tijd tot ergens in 2008. De eer­ste of oud­ste blog­post gaat over het feit dat onze zoon Tri­s­tan zo gek nog niet bezig was toen hij ‘vroe­ger’ de eier­snij­der ook gebruik­te voor cham­pig­nons. Dat was niet lui, zoals wij toen von­den, maar inven­tief. Ten­min­ste, dat werd ons plots­klaps dui­de­lijk bij het zien van een adver­ten­tie voor een IT-bedrijf.

Wan­neer je nu even de moei­te zou wil­len nemen om mijn blo­gar­chief door te nemen dan zal opval­len dat er inmid­dels publi­ca­ties zijn ver­sche­nen die ver­der terug­gaan in de tijd. Van­daag heb ik bij­voor­beeld een impres­sie geplaatst van een kor­te vakan­tie in Tur­kije waar we in juli 2002 een week­je heb­ben door­ge­bracht. De foto’s kwam ik dit week­end tegen toen ik op zoek ging naar geschikt mate­ri­aal voor een open dag die we deze namid­dag had­den op de lage­re school van onze jong­ste klein­zoon. Ons was gevraagd wat familiefoto’s mee te nemen.

Ter­wijl ik daar­mee bezig was kwam ik vanal­les tegen wat ik in de afge­lo­pen jaren onder ande­re op soci­al plat­forms zoals hyves, facebook, flickr, goog­le+ en dias­po­ra had gepost. Aan­ge­zien ik de mees­te van deze accounts  alweer had gede­ac­ti­veerd vroeg ik me af of het mis­schien niet een idee zou zijn om het op mijn eigen site te plaat­sen. Ten­slot­te zal ik hier voor­lo­pig nog niet weg­gaan. Niet zolang ik het hier zelf voor het zeg­gen heb.

En dus heb ik als een ware Mark Zuc­ker­berg beslo­ten om het beleid van deze mijn eigen­ste site gron­dig op z’n kop te gooi­en. Van­zelf­spre­kend zon­der voor­aan­kon­di­ging. Het is al begon­nen, dus wen d’r maar aan dat van­af nu (of eigen­lijk, van­af afge­lo­pen week­end) er nieu­we blog­post kun­nen ver­schij­nen die qua datum ver in het ver­le­den lig­gen. Op deze manier zal de tijd­lijn van dit blog lang­zaam­aan samen­val­len met de tijd­lijn van mijn leven. Voor­be­hou­den dat ik er een digi­ta­le arti­fact van heb of van kan maken.

Ik rea­li­seer me dat deze nieu­we blog­posts niet echt zul­len opval­len (ten­zij je een abon­ne­ment neemt op de auto­ma­ti­sche upda­tes via mail) omdat ze niet boven­aan ver­schij­nen en hoogst­waar­schijn­lijk (hoe­wel ik dat niet zeker weet) ook niet in de rss feed getoond zul­len wor­den. Dat is niet anders. In ieder geval zal ik mijn best doen er regel­ma­tig naar te lin­ken of ze op een ande­re manier onder de aan­dacht te bren­gen. Eerst maar eens zien of ik dit zoveel­ste mega­lo­ma­ne pro­ject van de grond weet te krijgen.