De 80 mannen — 20 vrouwen regel

Soms vroeg hij zich af of hij niet gewoon vrouw-onvrien­delijk was. In de loop der jaren had­den ver­schil­lende vrouwen geklaagd dat bij­na alle schri­jvers die hij bewon­derde niet alleen dood en blank waren, maar ook man­nen. Hoewel ze hem daarop wezen met het leed­ver­maak van een aan­klager, hechtte Nate er niet veel waarde aan. Vrouwen waren door de eeuwen heen sys­tem­a­tisch tegengew­erkt wat betre­ft onder­wi­js en kansen. Ze had­den domweg niet zo veel geschreven.
Wat hij niet zei — waarom zou je de aan­klager in de kaart spe­len? — was dat de schri­jf­sti­jl die hem het beste lag blijk­baar man­nelijk was. De schri­jvers van wie hij het meest onder de indruk was, wer­den niet gedreven door per­soon­lijke ran­cune. (Ze zouden bijvoor­beeld niet snel een gedicht met de titel ‘Mama’ schri­jven.) Dat was natu­urlijk geen nauwkeurige karak­teris­er­ing van alles, of van het meeste, wat door vrouwen werd geschreven. Toch was het een feit dat als hij iets las wat zijn bewon­der­ing wek­te, iets wat recen­telijk was geschreven — fic­tie, non-fic­tie, dat maak­te niet uit — er zo’n tachtig pro­cent kans was dat de schri­jver een man was.

[p.75–76, Het liefdesleven van Nathaniel P., Adelle Wald­man]

Natu­urlijk moest ik de proef op de som nemen hoe die ver­houd­ing bij mij zou uit­vallen. Of het rep­re­sen­tatief is dat durf ik niet te zeggen want ik heb natu­urlijk veel meer gelezen dan wat nu in mijn boekenkast staat, maar ik heb alle auteurs geturfd die ik in mijn verza­mel­ing heb. En wan­neer ik ver­vol­gens de verdel­ing maak op basis van ges­lacht, dan kom ik uit op de vol­gende verdel­ing:

80% man­nen
20% vrouwen

I plead guilty…

~ ~ ~

Blog­da­tum: 15 juni 2014

~ ~ ~

4 Comments

Natu­urlijk heb ik dat gedaan. Als een gede­gen (gewetens)onderzoeker.
Hoe de ver­houd­ing ligt bij de blog­gers die ik volg is iets waar ik hoogst­waarschi­jn­lijk vanavond wat over ga onthullen.
PS: Ik probeerde weer eens een reac­tie bij je laat­ste blog­post achter te lat­en. Maar zoals zo vaak luk­te me dat weer niet. Het is een hels for­muli­er bij Blog­ger om ter rea­geren. Net of ze het niet op pri­js stellen.
Any­way, ik heb er toen maar een mooie tweet van gemaakt 😉

Geef een reactie