20140608

#Yes­All­Man­kind: 

Van­och­tend las ik een blog­post met als titel ‘Vrou­wen moe­ten altijd op hun hoe­de zijn’. De schrijf­ster (Noor Labans­doch­ter) somt een aan­tal slech­te erva­rin­gen op die zij heeft gehad met man­nen. Niet zozeer in of beperkt tot een rela­tie, maar net zo goed in het dage­lijks leven, bij­voor­beeld het plot­se­ling ‘opge­slo­ten’ zit­ten als vrouw in een trein­cou­pé vol met opge­won­den voetbalsupporters.

Het stuk was een reac­tie op een blog­post waar­in werd aan­ge­haald dat niet alle man­nen sek­sis­tisch zijn in de manier waar­op de #Yes­Al­l­Wo­men bewe­ging (die is ont­staan na de Isla Vis­ta Kil­ling) dat schijn­baar pro­beert dui­de­lijk te maken. Zelf heb ik dat gevoel niet wan­neer ik inci­den­teel lees wat er onder die hashtag gepost wordt. De aan­lei­ding is rond­uit ver­schrik­ke­lijk en ik heb dan ook geen enke­le moei­te met affi­ches waar­in dui­de­lijk wordt gemaakt dat vrou­wen er niet om vra­gen ver­kracht te wor­den. Nooit. Zelfs niet door de soort van kle­ding die ze dragen.

Bij de reac­ties onder de blog­post kwam ik het vol­gen­de tegen:

You say not all men are mon­sters?
Ima­gi­ne a bowl of M&Ms.
10% of them are poi­so­ned.
Go ahead, eat a hand­ful.
Not all M&Ms are poi­son.
#Yes­Al­l­Wo­men

Ik wist niet pre­cies wat ik hier nu van moest den­ken. Staat hier nu dat alle man­nen mon­ster zijn, of juist niet? Mijn ant­woord, los van deze aan­ge­haal­de stel­ling, is dat niet alle man­nen mon­sters zijn in de zin dat ze het liefst een vrouw ver­krach­ten mocht zich de gele­gen­heid voor­doen. Dat is te kort door de bocht. Maar juist het feit dat er wel dege­lijk man­nen rond­lo­pen die vrou­wen kwaad wil­len doen in wel­ke vorm dan ook, maakt het zo moei­lijk om er op een cor­rec­te manier over te discussiëren.

Het werd nog gecom­pli­ceer­der bij de reac­ties onder de blog­post toen er gesug­ge­reerd werd om ‘men’ (de man­nen dus) in het citaat te ver­van­gen door bij­voor­beeld ‘joden’ of ‘mos­lims’. Dit om aan te tonen dat de logi­ca die #Yes­Al­l­Wo­men gebruikt ver­dacht veel lijkt op wat bepaal­de extre­mis­ten doen om hele bevol­kings­groe­pen in een ver­doem­hok­je te plaatsen.

Dit vond ik ergens wel jam­mer omdat het in de blog­post voor­al ging over de in mijn ogen terech­te angst die er bij vrou­wen heerst ten opzich­te van man­nen. Er werd ten­slot­te niet beweerd (ik heb het althans niet zo gele­zen) dat alle man­nen ‘fout’ zijn. Maar wel dat alle vrou­wen in the­o­rie moe­ten oppas­sen omdat ze altijd wel een man tegen kun­nen komen die ‘fout’ is.

Ja, ik besef dat dit een nega­tief beeld is wat ik zo schets. Ech­ter als man zijn­de kan ik niet zon­der de waar­heid (of mis­schien beter, ‘mijn rea­li­teit’) geweld aan te doen, bewe­ren dat vrou­wen zich geen zor­gen hoe­ven te maken en dat ze gerust bij nacht en ontij in hun een­tje over straat kun­nen gaan. Daar­voor heb ik genoeg man­nen ont­moet die bij een bier­tje (teveel) mij soms deel­ge­noot maak­ten wat hun beeld was van ‘de vrouw­tjes’. En dan heb ik niet eens de extre­me vari­an­ten van mijn gendercollega’s leren ken­nen. Daar­voor hoef je alleen maar elke dag de nieuws­be­rich­ten te volgen.

Dat gezegd heb­ben­de ben ik aldus som­ber gestemd voor wat betreft dat gedach­te-expe­ri­ment om ‘man­nen’ te ver­van­gen door ‘joden’ of ‘mos­lims’. Of door elke groep van men­sen die een ver­dach­te sta­tus heb­ben (terecht of onte­recht). Want ik denk dat het waar is. Het bete­kent niet dat de aan­ge­haal­de groep (man­nen, joden of mos­lims) in zijn geheel een gevaar vormt. Nee, er wordt gezegd dat er bin­nen die groep exem­pla­ren kun­nen zijn die een gevaar vor­men. Niet per se van­we­ge hun man, jood of mos­lim zijn. Nee, van­we­ge hun zijn op zich. Men is name­lijk niet alleen maar man, jood of moslim.

Er lopen meer mon­sters rond op deze wereld dan we mis­schien geneigd zijn toe te geven. De gra­da­tie van het mon­ster-zijn kan hoog­uit ver­schil­len, helaas maakt dat het gege­ven niet min­der triest dat hoe men de groe­pen ook indeelt, er altijd wel één of meer­de­re rot­te appels tus­sen zitten.

We moe­ten dus altijd op onze hoe­de zijn. Voor de ander. Het is jam­mer genoeg nog steeds niet zo dat ieder­een te ver­trou­wen is.

Life is like a box of M&M’s.
You never know what you’­re gon­na get.
#Yes­All­Man­kind


5 reacties op “20140608”

 1. Onlangs werd ook man­nen­mis­han­de­ling onder de aan­dacht gebracht, onder meer door dit film­pje: https://www.youtube.com/watch?v=u3PgH86OyEM
  Het klopt inder­daad dat ik me als meis­je af en toe wat onvei­lig voel over straat en dat ik niet graag ’s nachts alleen naar huis fiets in Gent (enke­le jaren gele­den werd ik eens tegen­ge­hou­den door 4 jon­ge man­nen die de weg naar de hoe­ren zochten…)
  Ik heb ove­ri­gens geen erg dui­de­lij­ke mening over zo’n vrou­wen­groe­pen. Er wor­den bij­voor­beeld ook veel klach­ten gemeld over man­nen die naar vrou­wen flui­ten. Dan denk ik: tsjah, dat is een com­pli­ment. Maar tege­lij­ker­tijd denk ik ook: van vrou­wen wordt niet ver­on­der­stel dat ze naar man­nen fluiten.
  Sowie­so dus nog een lan­ge weg te gaan…

  1. Ik denk ook dat er een lan­ge weg is te gaan voor­dat de uit­ban­ning van wel­ke vorm van mis­han­de­ling dan ook een feit is. Mijn punt is voor­al dat je de ‘mis­han­de­laars’ niet zozeer moet zoe­ken door bepaal­de groe­pen te iden­ti­fi­ce­ren waar ze in voor zou­den komen en dan ver­vol­gens de hele groep ver­dacht maken.

   1. Ik geef je vol­ko­men gelijk wat betreft die ver­al­ge­me­ning! ‘k Heb hier­bo­ven een beet­je naast de kwes­tie geant­woord — ‘k Moest eigen­lijk gewoon aan dit film­pje den­ken omdat altijd de man­nen gevi­seerd worden.

  1. Dank je 🙂
   Ik vind het een moei­lijk onder­werp, en ik denk altijd weer dat ik als man niet sek­sis­tisch ben. Of dat waar is zul je aan de vrou­wen moe­ten vra­gen waar ik in mijn leven mee in con­tact ben geko­men. En het is iets waar je con­stant op alert dient te zijn. Bij jezelf maar ook bij anderen.

Reacties zijn uitgeschakeld.