20140611

Vin­den en zoeken: 

Jezelf opnieuw uit­vin­den. Ik heb me er ook regel­ma­tig aan bezon­digd. Ach­ter­af bezien waren het peri­o­des in mijn leven dat ik min­der sterk in mijn schoe­nen stond. Het roer moest om. Ik pro­beer­de orde op zaken te stel­len. Dat soort spraak. Je kent het wel. Altijd gedoemd te mis­luk­ken. Voor­al omdat ik niet bezig was mezelf (uit) te vin­den. Maar eer­der een ver­sie van mezelf neer te zet­ten die breed geac­cep­teerd moest wor­den. Peter the Plea­ser. Zoiets.

Ter­wijl in mijn goeie peri­o­des (ten­min­ste zo zie ik het nu) ik aan de slag ging om al die bui­ten­kant, al dat aan­ge­leer­de er weer af te slo­pen. Onder het mot­to van terug naar de basis. Daad­wer­ke­lijk een poging om Peter te vin­den. De ware, zeg maar. Niet nood­za­ke­lijk de ver­sie die alge­me­ne goed­keu­ring zou kun­nen ver­krij­gen. Maar wel een exem­plaar dat mij beter zou pas­sen. Een­tje die veel meer lak aan alles heeft. Wat min­der bezig is om zich te con­for­me­ren aan zijn omge­ving. Met de gevol­gen van­dien. Als­of ‘m dat zou kun­nen schelen.

Maar elke keer wan­neer ik bij die basis (in de buurt) kwam, dan sloeg de twij­fel toe. Ben ik wel sterk genoeg? Zou mijn hart niet bre­ken wan­neer ik de men­sen die ik lief had van me zou ver­vreem­den? En wat als ik mezelf hele­maal niet zag zit­ten? Dat ik ver­teerd zou wor­den door een exis­ten­ti­ë­le afkeer van de oer-Peter zoals deze ooit bedoeld was? Kon ik nog wel zijn wie ik ooit was? Wil­de ik het echt wel zo hevig als ik het deed voor­ko­men? Ten­slot­te was ik niet voor niets ver­an­derd. Toch?

Deze groei­en­de twij­fel vorm­de een vrucht­ba­re voe­dings­bo­dem voor het idee om het deze keer eens com­pleet anders aan te pak­ken. Mis­schien werd het tijd om een com­pleet nieu­we Peter aan de wereld te tonen. The new Me! Een­tje die (nog) wat meer zijn best zou doen om zich open te stel­len voor de men­sen om hem heen. Inte­res­se tonen. Aan­dacht schen­ken. Mee­le­ven. Altijd klaar staan.

Naar­stig begon ik op te schrij­ven waar deze soci­a­le uit­voe­ring van mezelf aan moest gaan vol­doen. Ik had er zin in en acti­veer­de alvast nieu­we accounts op facebook en goog­le+ zodat mijn toe­kom­sti­ge vrien­den me zou­den weten te vinden.