Waarom hier niets staat

Ooit, toen ik wat seri­eu­zer met blog­gen begon heb ik mezelf voor­ge­no­men niet of nau­we­lijks over mijn werk te schrij­ven. Daar sta ik nog steeds ach­ter. En de con­se­quen­tie is dat jul­lie daar­om op deze plaats niet kun­nen lezen waar ik de laat­ste maan­den zo druk mee ben geweest. Als­of iemand zit te wach­ten hoe het ons met een onder­be­zet team in Ede gelukt is de ver­schil­len­de soft­wa­re imple­men­ta­ties in Roe­me­nië en Hon­ga­rije suc­ces­vol af te ronden.

Ook de onder­steu­ning die ik lever aan de web­si­te van mijn Inge is iets waar ik ver­der niet al te vaak bij wil stil­staan. Dat ik vele dagen kwijt ben geweest om de site te her­stel­len nadat de pro­vi­der hem uit de lucht had gehaald wegens een hef­ti­ge virus­in­fec­tie is een onder­werp waar­over genoeg op ande­re plaat­sen te lezen is. Mits je er in geïn­te­res­seerd mocht zijn. Net zoals dat opgaat met betrek­king tot de inspan­nin­gen van de laat­ste weken om een com­pleet nieu­we oplei­dings­agen­da met inschrijf­for­mu­lie­ren op haar web­si­te te lanceren.

Het zijn zaken die me veel tijd kos­ten en even­zo­veel vol­doe­ning ople­ve­ren wan­neer het goed uit­pakt. Maar erover blog­gen? Nee, dan blog ik lie­ver over de boe­ken die ik lees. Alleen luk­te het me niet om veel meer te lezen dan de titels die we voor onze blog­ger­slees­club op de agen­da had­den staan. ‘Geluk­kig’ heb­ben we nu een maand­je lees­pau­ze van­we­ge de zomer­pe­ri­o­de en kan ik alle vrij­ge­val­len tijd en aan­dacht aan mijn Tsun­do­ku wijden.

Deze mid­dag ben ik begon­nen in The Raw Shark Text, geschre­ven door Ste­ven Hall. Ik heb het vorig jaar aan­ge­schaft naar aan­lei­ding van vraag 16 uit de #50books reeks, waar deze titel het ant­woord van Ruud Kete­laar was op de vraag ‘Welk boek kreeg je bij­na niet uit­ge­le­zen omdat het je de stui­pen op het lijf joeg?’ Inmid­dels ben ik gevor­derd tot op een kwart van de in totaal 400 blad­zij­des, hoe­wel dat te betwis­ten valt vol­gens een aan­te­ke­ning van de auteur in een soort van nawoord:

For eve­ry chap­ter bound into this book, the­re is an un-chap­ter, a nega­ti­ve, exis­ting some­whe­re beyond its covers. Some are seve­r­al pages in length, some just a cou­ple of lines. Some are much lon­ger than any chap­ter in the novel. Some are onli­ne, hiding. Some are out the­re in the real world, wai­ting to be found. By now, some are lost fore­ver. But all of them are as much a part of The Raw Shark Texts as the thirty-six chap­ters inclu­ded here.

Graag zou ik hier uit­leg­gen waar­om ik de keu­ze van Ruud hele­maal kan onder­schrij­ven. Maar helaas heb ik eer­der deze week beloofd dat ik eigen­lijk aan Tonio van A.F.Th. van der Heij­den zou begin­nen. Dus om te voor­ko­men dat Jes­si­ca Men­hee­re en Hen­drik-Jan de Wit erach­ter komen dat ik hun goed­be­doel­de advies niet opvolg lijkt het me beter dat ik voor­lo­pig hier nog maar niets plaats. Hoe graag ik ook wil.

~ ~ ~