Met twee maten lopen

Op de dag dat ik besloot nieu­we ren­schoe­nen aan te schaf­fen ver­tel­de een col­le­ga mij dat zijn ene voet kor­ter is dan de ander. Of de ande­re lan­ger was dan de ene. Daar wil ik van­af zijn. In ieder geval had hij wel eens over­wo­gen om twee paar schoe­nen te kopen wan­neer ze heel erg lek­ker zaten. Natuur­lijk met een ver­schil­len­de maat. Zodat hij van elk paar het pas­sen­de exem­plaar kon gebrui­ken. Want hij was nog geen enke­le keer een ver­ko­per tegen­ge­ko­men die hem had aan­ge­bo­den een lin­ker en rech­ter schoen van ver­schil­len­de maat te verkopen.

Een dag nadat ik mijn nieu­we ren­schoe­nen ’s avonds had uit­ge­pro­beerd tij­dens trai­nings­dag 2 als voor­be­rei­ding om een hal­ve mara­thon te lopen kreeg ik een mail­tje van Runner’s world met het vrien­de­lij­ke ver­zoek mijn schoe­nen te con­tro­le­ren op de maat. Het kon mis­schien zijn dat ik per onge­luk twee ver­schil­len­de maten had mee­ge­le­verd gekre­gen. Een­maal thuis na een laat­ste werk­dag op kan­toor voor­dat mijn zomer­va­kan­tie kon begin­nen was dit het eer­ste wat ik ging con­tro­le­ren. En inder­daad. Links was UK maat 9,5 en rechts 8,5. Ik had er niets van gemerkt tij­dens het hard­lo­pen maar nu ik er aan­dach­tig naar keek viel het toch wel op. Mis­schien had ik voor mijn vori­ge blog­post toch alle­bei de schoe­nen moe­ten foto­gra­fe­ren en plaat­sen. Dan had ik het hoogst­waar­schijn­lijk zelf eer­der gezien.

Van­daag ben ik terug­ge­gaan naar de win­kel en is alles weer in orde en ieder­een blij. Om het onge­mak en extra kilo­me­ters rij­den tege­moet te komen heeft Runner’s World mij een mooie aan­bie­ding gedaan door flin­ke kor­ting te geven op een nieuw GPS spor­t­hor­lo­ge waar­naar ik nog op zoek was. Voor de prijs van de Tomtom GPS Run­ner Car­dio mocht ik de Tomtom GPS Mul­ti­sport Car­dio mee naar huis nemen. Een prijs­ver­schil van meer dan der­tig euro. Het had voor mij niet gehoe­ven maar ik heb er geen nee tegen gezegd.

Met deze keer wel twee iden­tie­ke schoen­ma­ten aan mijn voe­ten en een spor­t­hor­lo­ge met inge­bouw­de hart­slag­me­ter om mijn pols heb ik dezelf­de avond de trai­ning voor dag 3 vol­bracht. De opdracht was:

Trai­ning 3 50 min. D2
D2 = nor­ma­le duur­loop (ca. 6.30–7.00 minu­ten per km)

Omdat ik nog wat moest wen­nen aan het spor­t­hor­lo­ge (opnieuw heb ik niet hele­maal geleefd in de geest van ‘be pre­pa­red’) liep de tijd door tot 57 minu­ten voor­dat ik door had hoe ik de gestar­te acti­vi­teit moest stop­pen. Helaas kon ik de afge­leg­de afstand niet zien. Toen ik thuis het hor­lo­ge aan de pc hing werd wel de gelo­pen rou­te getoond wat wil zeg­gen dat de GPS z’n werk had gedaan, maar nog steeds werd niet aan­ge­ge­ven hoe­veel km dit was. Geluk­kig is het een rou­te die ik vaker heb gelo­pen dus in mijn oude run app kon ik zien dat het 9,5 km was. Dat wil zeg­gen dat ik een gemid­del­de van 6:00 minu­ten per kilo­me­ter heb gelopen.

Weer een te hoog tem­po. Het blijft dus wen­nen. Maar ik heb het idee dat dit beter zal gaan wan­neer ik de komen­de weken lan­ge­re afstan­den moet gaan lopen. Voor­lo­pig gaat het in ieder geval alle­maal naar wens. Nog elf weken en dan is het zover!