Hartslag gemist

Van­daag zou alles moe­ten klop­pen. Bei­de schoe­nen in een gelij­ke maat. Fris gewas­sen sport­kle­ding. En de hand­lei­ding van mijn GPS spor­t­hor­lo­ge van A tot Z en weer terug door­ge­no­men. Ik was klaar voor dag 4 van mijn trai­ning op weg naar een hal­ve mara­thon ergens eind okto­ber begin november.

Wat stond me te doen?

Week 2
Trai­ning 1 60 min. D1
D1 = lang­za­me duur­loop (ca. 7.00–7.30 minu­ten per km)

Deze lang­za­me duur­loop wordt in de 12 weken lang­zaam opge­bouwd naar een maxi­ma­le tijd van 100 minu­ten. Het tem­po is zoda­nig dat je hart­slag aan de lage kant zou moe­ten blij­ven. In mijn geval zou dat ergens rond de 150 — 155 moe­ten zijn. De bedoe­ling is dat je een goe­de basis krijgt om een lan­ge­re afstand te kun­nen over­brug­gen. In com­bi­na­tie met de inter­val en cli­max trai­nin­gen werk je op deze manier aan ver­be­te­ring van uit­hou­ding en snelheid.

Tot nu loop ik meest­al niet lan­ger dan 60 minu­ten met heel af en toe een uit­schie­ter. Door­dat ik vaak in een impuls hal­ver­we­ge een rond­je ren­nen besluit om lan­ger te blij­ven dra­ven zit daar geen plan ach­ter. Waar­door ik ach­ter­af niet echt kan beoor­de­len of het goed is gegaan. Van­daar dat ik eens plan­ma­tig aan mijn loop­vor­de­rin­gen wil wer­ken in plaats van zomaar wat rond te ren­nen als een kip zon­der kop.

Hoe ging het van­daag dan met deze duur­loop van 60 minuten?

Wel, ik heb gemerkt dat lang­zaam lopen wel mijn ding is, maar niet zo lang­zaam als aan­ge­ge­ven. Dat had ik op dag 1 ook al gemerkt. Zoals gewoon­lijk liep ik weer te hard van sta­pel in het begin, maar ik wist daar­na al snel af te rem­men rich­ting de 6:30 minu­ten per kilo­me­ter. Lang­za­mer luk­te me niet. Dan leek het als­of ik aan het wan­de­len was. Bij deze 6:30 heb ik het ver­vol­gens gela­ten en heb mijn rond­je ver­der net­jes uit­ge­lo­pen waar­bij ik alleen op het eind niet kon laten om het tem­po iets­jes te verhogen.

Dit resul­teer­de in de vol­gen­de tussentijd:
9,4 km gelo­pen in 60 minu­ten met een gemid­del­de van 6:24 minu­ten per kilometer.

Omdat ik na 60 minu­ten lopen ergens mid­den in het veld stond, moest ik nog wat ver­der voor­dat ik klaar thuis was en door het laat­ste stuk­je wat har­der te gaan heb ik in totaal 10,7 km gelo­pen in 1 uur en 8 minu­ten, met een gemid­del­de van 6:21 min/km.

Ik was alleen een essen­ti­eel din­ge­tje ver­ge­ten. Om te zien of ik niet teveel gefor­ceerd had zou het han­dig zijn om te weten wat mijn hart­slag gedu­ren­de de trai­ning was geweest. Laat ik nou de sen­sor niet geac­ti­veerd heb­ben bij de start. Die stond name­lijk nog uit om de bat­te­rij te sparen.

~ ~ ~

2 reacties op “Hartslag gemist”

  1. Haha, ik schrok al toen ik de titel las. Peter zal toch geen hart­klach­ten hebben?
    Nee hoor, geluk­kig niet, hij heeft alleen maar geheugenklachten. 😀

Reacties zijn uitgeschakeld.