Slapend fit worden

Bij de aan­koop van mijn nieu­we ren­schoe­nen kreeg ik een gra­tis exem­plaar van Runner’s World mee­ge­le­verd. Een aar­dig gebaar. Ik ken­de het blad al omdat ik op de nieuws­brief gea­bon­neerd ben. In de laat­ste edi­tie werd er ver­we­zen naar een arti­kel over het belang van een goe­de nacht­rust1:

Als hard­lo­per moet je vol­doen­de tijd door­bren­gen in de der­de en vier­de slaap­cy­cli (die­pe slaap) van de nacht. Dat is de peri­o­de waar­in het men­se­lijk groei­hor­moon vrij­komt, waar­door weef­sels in je lichaam gere­pa­reerd en opge­bouwd wor­den. Te wei­nig slaap kan dit pro­ces tegengaan.

Wat is ‘te wei­nig slaap’?2 Zelf duik ik nooit voor mid­der­nacht in mijn bed en rol er gewoon­lijk rond zes uur alweer uit. Ook wan­neer ik niet hoef te wer­ken. Maar ik merk de laat­ste dagen dat ik vroe­ger op de avond al een dip krijg. Ik ver­moed dat het te maken heeft met mijn opge­voer­de fre­quen­tie van het hard­lo­pen. Deze week is het alweer de vijf­de week op rij dat ik om de ande­re dag mij­zelf in de sport­kle­ding hijs en erop­uit trek om mini­maal acht kilo­me­ter te gaan ren­nen. Dat hakt er toch wel in, merk ik.

Zo moest ik van­avond de vol­gen­de oefe­ning vol­bren­gen in mijn stre­ven om een hal­ve mara­thon te gaan lopen:

Week 2
Trai­ning 2 3×15 min. D3 (pau­ze = 5 min.)
D3 = snel­le duur­loop (ca. 5.30–6.00 minu­ten per km)

Het ging naar omstan­dig­he­den goed. Inclu­sief alle knop­jes en instel­lin­gen op mijn spor­t­hor­lo­ge. Dus ik kan betrouw­ba­re gege­vens overleggen:

  1. 2,71 km in 15:05 min; gem. 5:34 min/km en hart­slag 149
  2. 2,77 km in 15:03 min; gem. 5:26 min/km en hart­slag 155
  3. 2,66 km in 15:01 min; gem. 5:39 min/km en hart­slag 159

Na afloop was ik best moe. En aan mijn oplo­pen­de gemid­del­de hart­slag valt af te lezen dat ik me voor elke rond­je meer inspan­ning moest getroos­ten. Ech­ter bin­nen de kort­ste keren was ik weer her­steld. Of ik ech­ter een vier­de rond­je van 15 minu­ten zou heb­ben kun­nen uit­lo­pen betwij­fel ik. Een inter­val trai­ning is iets wat ik niet al te vaak heb gedaan sinds ik enke­le jaren gele­den seri­eus met hard­lo­pen ben begon­nen. Daar moet ik aan zien te wen­nen de komen­de tijd.

Toen ik rond elf uur ’s avonds gapend en wel op de bank hing, dacht ik aller­eerst dat dit te wij­ten was aan de trai­nings­ar­beid. Op weg naar boven werd ik gecon­fron­teerd met de puin­hoop ver­oor­zaakt door de gron­di­ge reno­va­tie van Inge’s werk­ka­mer die momen­teel gaan­de is. En het schoot me te bin­nen dat het zomaar kan zijn dat ik voor­al ver­moeid ben door het vele gesjouw en gesloop van de afge­lo­pen dagen.

Hoe dan ook. Sla­pen zal ik. Want over­mor­gen moet ik weer aan de bak. Ook het belang van regel­maat is me inmid­dels dank­zij dat­zelf­de Runner’s World dui­de­lijk gewor­den3:

Het bewijs is over­tui­gend. Onder­staan­de gra­fiek is hel­der. […] Het zijn de resul­ta­ten van een vijf­tien weken durend trai­nings­pro­gram­ma. De Uni­ver­si­teit van Hous­ton vroeg aan proef­per­so­nen om drie keer per week der­tig minu­ten aan duur­sport te doen.
De proef­ko­nij­nen die zich keu­rig hiel­den aan het trai­nings­pro­to­col zie je terug in de groe­ne resul­ta­ten. […] De cij­fers van de men­sen die af en toe een trai­ning over­sloe­gen, zijn roze gekleurd.

~ ~ ~


  1. Runner’s World: Sla­pen is het nieu­we trai­nen 

  2. Het ant­woord in het arti­kel: Hoe­veel uur jij exact nodig hebt is afhan­ke­lijk van je per­soon­lijk behoef­te en leef­tijd. Streef naar mini­maal zeven uur per dag. 

  3. Runner’s World: Regel­maat loont enorm