Categorieën
Blogpost

Diaspora* — update

Gis­ter zag ik een bericht­je op twit­ter voor­bij komen of iemand een alter­na­tief wist voor facebook. In een impuls gaf ik door dat mis­schien Dias­po­ra* het pro­be­ren waard was. Niet veel later kreeg ik mel­ding dat de per­soon in kwes­tie een pro­fiel1 had aan­ge­maakt en vrien­den wil­de wor­den. Het was even zoe­ken naar mijn inlog­ge­ge­vens maar al snel zat ik zelf weer eens na lan­ge tijd op dit soci­al media plat­form rond te kij­ken en was opnieuw aan­ge­naam ver­rast door de rus­ti­ge vorm­ge­ving. Dias­po­ra* heeft de ‘look and feel’ van facebook, ter­wijl de wer­king (bv het gebruik van hasht­ags en men­ti­ons) weer meer op twit­ter en goog­le+ (aspec­ten ver­ge­lijk­baar met krin­gen) lijkt. Maar het belang­rijk­ste is mis­schien wel de ‘pri­va­cy poli­cy’ die gehan­teerd wordt:

Dias­po­ra (typo­gra­fi­sche vorm­ge­ving DIASPORA*) is een gedis­tri­bu­eerd soci­aal net­werk dat draait met behulp van de gelijk­na­mi­ge opens­our­ce­soft­wa­re. De lei­den­de gedach­te in het ont­werp is dat de gebrui­ker vol­le­dig zelf kan bepa­len wat hij aan per­soon­lij­ke infor­ma­tie deelt, en met wie hij dat deelt.
[…]
Hoe­wel de Dias­po­ra­soft­wa­re ont­wik­keld en beheerd wordt door de Dias­po­ra Foun­da­ti­on, heeft het soci­aal net­werk zelf geen eige­naar. Het kan daar­door ook niet over­ge­no­men wor­den, en het biedt bescher­ming tegen ver­koop of over­dracht van per­soon­lij­ke gege­vens aan bij­voor­beeld adver­teer­ders. Voor de ver­wer­ving van inkom­sten is de orga­ni­sa­tie afhan­ke­lijk van dona­ties en ande­re fond­sen­wer­ving. Als onder­deel van de plan­nen om de con­ti­nu­ï­teit te waar­bor­gen, heeft de Dias­po­ra Foun­da­ti­on zelf zich laten regi­stre­ren als een orga­ni­sa­tie met winstoogmerk.
Dias­po­ra staat het gebruik van pseu­do­nie­men toe. Daar­in wijkt het af van Facebook, dat ver­langt dat gebrui­kers hun ech­te naam gebrui­ken, en van Goog­le+, dat toe­la­ting van pseu­do­nie­men nog overweegt.
[wiki­pe­dia]

Het was voor mij één van de rede­nen om in 2011 over te stap­pen naar dit soci­a­le net­werk omdat ik steeds meer geïr­ri­teerd raak­te door het ondoor­zich­ti­ge pri­va­cy beleid by facebook en hoe ze con­ti­nu onge­vraagd aller­lei instel­lin­gen op de ach­ter­grond wis­ten te ver­an­de­ren waar­door ik geen con­tro­le op mijn tijd­lijn wist te krij­gen. Dat ik trou­wens bij Dias­po­ra* terecht kwam, was naar aan­lei­ding van het arti­kel ‘Why you should join Dias­po­ra now, like your free­dom depends on it2 waar ik bij toe­val terecht kwam. In gro­te lij­nen is het nog steeds actueel.

Net als in 2011 is het nog steeds rede­lijk leeg op Dias­po­ra*. Omdat er geen cen­tra­le ser­ver is waar alle gebrui­kers­ge­ge­vens opge­sla­gen zijn is het moei­lijk te ach­ter­ha­len hoe groot dit net­werk momen­teel is. Er is een voor­zich­tig begin gemaakt met een inven­ta­ri­sa­tie door de sta­tis­ti­sche gege­vens van de ver­schil­len­de aan­ge­slo­ten ser­vers te ver­za­me­len. Dit gaat op basis van opt-in en vrij­blij­vend­heid dus er is geen zeker­heid dat de cij­fers vol­le­dig zijn. Tot nu toe staat de tel­ler net iets boven het mil­joen, waar­bij aan­ge­te­kend moet wor­den dat het aan­tal actie­ve gebrui­kers stuk­ken lager ligt: 40K afge­lo­pen zes maan­den; 14K afge­lo­pen maand.3

Er valt aldus nog veel zen­de­lin­gen­werk te ver­rich­ten voor­al­eer het net­werk een vol­waar­di­ge plaats kan inne­men naast de ande­re gro­te gigan­ten die momen­teel het soci­al media land­schap domineren.

Maar zou­den we dat moe­ten willen?

Waar­om niet gewoon met een klei­ne groep eens­ge­zin­den de over­stap maken naar Dias­po­ra* en daar de dis­cus­sies voort­zet­ten? Wan­neer je een­maal een com­mu­ni­ty van men­sen om je heen ver­za­meld hebt (en even­tu­eel opge­deeld vol­gens de flexi­bel in te stel­len ‘aspec­ten’) dan kun je als van­ouds ver­der met delen en sha­ren, maar dan zon­der alle erger­nis­wek­ken­de expe­ri­men­ten waar twit­ter4 en facebook5 zo hun best mee doen om hun trou­we gebrui­kers weg te jagen.

Ik wil daar­om bij deze een oproep doen aan mijn blog­le­zers en twit­ter­vol­gers (gro­ter is mijn bereik ten­slot­te niet) om een kijk­je te nemen op Dias­po­ra* en even­tu­eel een pro­fiel aan te maken om het een tijd­je uit te pro­be­ren. Wie weet smaakt het naar meer.

Je kunt je aan­mel­den via de vol­gen­de link => JOIN DIASPORA*

Wil je wat inzicht krij­gen in hoe het werkt, neem dan een kijk­je op de Get Star­ted pagina.

En je kunt mij vin­den (hoeft niet, mag wel) via deze link => Peter Pel­le­naars

Mis­schien is het een idee om bij de com­ments hier­on­der aan te geven indien je een pro­fiel hebt aan­ge­maakt (inclu­sief de link) zodat we je kun­nen opzoe­ken. Of waar­om je denkt dat Dias­po­ra* (en elk ander ini­ti­a­tief voor o.a. facebook) geen kans van sla­gen heeft.

~ ~ ~

[upda­te]

Net nadat ik mijn blog­post gepu­bli­ceerd heb, ver­schijnt er op Dias­po­ra* een upda­te van HQ met de vol­gen­de tekst die ik hier inte­graal over­neem. Wel­licht dat het de twij­fe­laars onder jul­lie weet te over­tui­gen om het toch eens een kans te geven:

Hello and a big

welcome

to everyone new to diaspora*

Lots of you have been sig­ning up over the past few days. We’­re real­ly plea­sed you’­ve joi­ned us!

Here’s a few tips for get­ting started:

  • The­re are some step-by-step tuto­ri­als on our pro­ject web­si­te cove­ring the basics of how dias­po­ra* works, and how to get con­nec­ted with peo­p­le. There’s a link to the­se in the side-bar, should you ever want to read them in future.
  • You can search for peo­p­le by name or by dias­po­ra* ID (which looks like an email address), if you know it, from the search field in the hea­der bar. You can invi­te peo­p­le to join you in dias­po­ra* by sen­ding them a link to our pro­ject web­si­te, from whe­re they can choo­se their own pod to regis­ter with. Your friends don’t need to be on the same pod as you in order to con­nect and com­mu­ni­ca­te with you.
  • One good way to start get­ting con­nec­ted with peo­p­le is to start fol­lo­wing some #tags of sub­jects that inte­rest you (may­be #music#pho­to­grap­hy#linux, or #acti­vism … wha­te­ver inte­rests you) so that you will see con­tent on tho­se topics in your stream. You can then start fol­lo­wing peo­p­le who­se posts you find inte­res­ting, by pla­cing them into one of your aspects.
  • If you have any ques­ti­ons, post some­thing with the #ques­ti­on or #help tag, and peo­p­le will try to help you. Make sure to make your post public so any­o­ne who can help is able to see it!

We’­re so plea­sed that you’­ve all deci­ded to give dias­po­ra* a try, and hope that you quick­ly find your way here, and enjoy get­ting con­nec­ted with peo­p­le and content.


  1. voor­uit, ik zal maar ver­klap­pen dat het Lui­sa Bati­s­ta is 

  2. Lees hier het arti­kel geschre­ven door Ter­ry Han­cock 

  3. zie How many users are the­re in the dias­po­ra* net­work en de Dias­po­ra* sta­tis­tics hub pagi­na voor meer details 

  4. Zie bij­voor­beeld een recent ini­ti­a­tief waar twit­ter van plan is om in jouw tijd­lijn te laten zien wat ande­ren aan­mer­ken als favo­riet, of tweets van per­so­nen die jij niet volgt maar die wel gevolgd wor­den door per­so­nen die jij op je beurt volgt. Ik begrijp het indien je me niet meer kunt vol­gen 

  5. In janu­a­ri van dit jaar kon­dig­de facebook tus­sen neus en lip­pen aan dat ont­wik­ke­laars van exter­ne soft­wa­re bedrij­ven toe­gang zou­den krij­gen tot de adres­sen en tele­foon­num­mers van de facebook gebrui­kers 

23 reacties op “Diaspora* — update”

Net me aan­ge­meld onder de naam Niek Chen maar ik kan er nog niet hele­maal wijs uit wor­den. Bij FB word ik hele­maal ture­luurs en ben daar niet graag. Het is dat ande­ren daar zijn dat ik er nog wel eens een kijk­je neem. Dus ik wil dit Dias­po­ra graag eens proberen.

Zie nu dat ik dit alle­maal al gedaan heb. En ik volg jou nu ook. Zal nog wat rond­klik­ken om ver­der ont­dek­kin­gen te doen.

nee hoor, niet te snel. Maar ik vrees dat het voor mij alleen maar weer een extra medi­um is, geen ver­van­ger van Twit­ter of Facebook. En dat komt dan voor­al door de diver­si­teit aan volgers/ vrienden

Kan ik me voor­stel­len. Het heeft natuur­lijk een bepaal­de kri­ti­sche mas­sa nodig voor­dat het inte­res­sant gaat wor­den. Maar mij spreekt voor­na­me­lijk het feit aan dat het decen­traal geor­ga­ni­seerd is en niet ‘iemand’ van boven­af tel­kens zit in te grij­pen in je instel­lin­gen. Ik raak hele­maal gestoord van die bemoeizucht.

begrijp ik, spreekt mij op zich ook wel aan. Maar ik gebruik soci­al media bij­na alleen om mijn blogs te pro­mo­ten en veel lezers rea­ge­ren daar­op. Als ik iets zou ver­van­gen­dan ben ik moge­lijk wat vol­gers kwijt

En toch spreekt mij, dit aan, “Dias­po­ra”, Twit­ter werkt pri­ma voor mij, mis ik niets aan (al vind ik de 140 tekens soms een uit­da­ging) maar Facebook gaat mij steeds meer tegen staan en dan met name mijn pri­vé Facebook.
1) de her­haal­de vriend­schaps­ver­zoe­ken (van 1 per­soon, waar­bij ik denk, ik wei­ger de 1e keer, wat denk je er zelf van, na 3 keer voegt zij mij toe?), je kunt ze niet uit­zet­ten (al staat dat nu al op vrien­den van vrien­den kun­nen vriend­schaps­ver­zoe­ken stu­ren en niet wildvreemden).
2) op Facebook zijn din­gen veel te mak­ke­lijk te wij­zi­gen, je volgt een FBpa­gi­na die een schrij­ver heeft aan­ge­maakt voor zijn boek, opeens is die pagi­na omge­doopt in de naam van de schrij­ver (hoe­zo kán dit zomaar Facebook?). Ik volg­de het boek, aan het geklets van de schrij­ver (koe­tjes en kalf­jes) heb ik geen behoef­te dus ont­volgd, maar het laat zien dat je sim­pel­weg men­sen voor de gek kunt hou­den met zo’n pagina.
3) al die ver­zoe­ken om bloem­ko­len en snoep­jes (spel­le­tjes waar ik niet aan mee doe), waaaaah vreselijk.
4) het feit dat Facebook met eni­ge regel­maat iets ver­an­derd waar­door een bepaal­de ‑door jou inge­stel­de instelling‑, niet meer werkt.
5) die her­haal­de vriend­schaps­ver­zoe­ken, had ik dat al gemeld? V.r.e.s.e.l.i.j.k. 😛

Hmz.… dus Dias­po­ra spreekt mij aan, ik ga deze week alles eens uit­ge­breid bestu­de­ren, kij­ken of het voor­lo­pig niet naast Facebook kan draai­en voor mij en wie weet kan ik mijn Facebook account dan het raam uit gooien.

Het is inder­daad best wel de moei­te waard om het een tijd­je naast je fb-account te gebrui­ken. Kun je zien wat de ver­schil­len zijn.
Natuur­lijk is het groot­ste ver­schil de hoe­veel­heid gebrui­kers. Bij dias­po­ra zal het voor­als­nog erg ‘stil’ zijn. Pas wan­neer we er in sla­gen wat meer vrien­den over te halen om ook dias­po­ra te gebrui­ken zal er leven in de brou­we­rij komen.

Mooi. En van dat er af en toe niet kun­nen inko­men, daar heb ik soms ook last van. Later blijkt dat ik toch al was inge­logd of ik moet opnieuw inlog­gen en dan lukt het wel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *