Zaterdag, 23 augustus 2014

Reis mee op rou­te 2666

In mijn boe­ken­kast staan een aan­tal boe­ken die de vorm (en het gewicht) van een bak­steen heb­ben. Met ont­zag haal ik er gere­geld een­tje tevoor­schijn, bla­der er door­heen, lees ergens een pas­sa­ge en zet ‘m dan weer terug. Meest­al omdat ik weet dat ik het boek ofwel niet uit­lees van­we­ge ander lees­werk dat pri­o­ri­teit heeft, ofwel omdat al het ande­re lees­werk dat pri­o­ri­teit hoort te heb­ben blijft liggen.

Toch weet ik af en toe mezelf over te halen (om tegen beter weten in) aan zo’n bak­steen te beginnen.

Ook van­avond lijkt dit weer het geval nadat ik een blog­post1 heb gele­zen over het boek 2666 door Rober­to Bola­ño2. In deze blog­post beschrij­ven Tre­vor3 en Lee4 (geen idee wie ze zijn, het was de eer­ste keer dat ik op de site The Mook­se and the Gri­pes terecht kwam) waar­om ze van plan zijn om dit boek opnieuw te gaan lezen.

Lee: In anyone’s rea­ding life the­re are monu­ments that sit omi­nous­ly in the sha­dows of their per­so­nal litera­ry lands­ca­pe that ine­vi­ta­bly pass judg­ment on eve­ry other encoun­te­red book, echo­ing per­ni­cious­ly through the pages of les­ser efforts, enri­ching others. They are omni­pre­sent and ali­ve. They alter, per­haps, the mind­set of tho­se invo­lun­ta­ri­ly under their unen­ding spell, and con­ti­nue to grow. Some­ti­mes they demand a re-read.

Tre­vor: Yes, my mind­set was defi­ni­te­ly alte­red! I’m exci­ted to go back now and, with you and may­be some others, exa­mi­ne what hap­pe­ned to me!

In tegen­stel­ling tot Tre­vor en Lee heb ik dit boek nog nooit eer­der gele­zen, maar het lijkt me han­dig om er juist nu aan te begin­nen met deze twee gid­sen die me hope­lijk zul­len hel­pen om deze lan­ge reis (de Neder­lands­ta­li­ge uit­ga­ve die ik bezit bestaat uit 1070 pagi­na’s) tot een goed ein­de te brengen.

Het lees­sche­ma wat ze han­te­ren ziet er als volgt uit:

  1. het deel van de cri­ti­ci (p.7–193) — 19 september
  2. het deel van Amal­fi­ta­no (p.195–273) — 3 oktober
  3. het deel van Fate (p.275–413) — 17 oktober
  4. het deel van de mis­da­den (p.415–749) — 7 november
  5. het deel van Archim­bol­di (p.751‑1065) — 28 november

Op deze data zul­len zij hun lees­er­va­rin­gen delen op de site The Mook­se and the Gri­pes. Iets soort­ge­lijks zal ik ook pro­be­ren mocht ik niet al teveel in de knel komen met de boek­re­cen­sies voor Een per­fec­te dag voor literatuur.

Iemand zin om mee te rei­zen op rou­te 2666?

Vier lite­ra­tuurfa­na­ten delen een ontem­ba­re fas­ci­na­tie voor de mys­te­ri­eu­ze schrij­ver Ben­no von Archim­bol­di. Deze zou zich ophou­den in San­ta Tere­sa, een stuk nie­mands­land op de grens van Mexi­co en de Ver­e­nig­de Sta­ten, dat het decor is van hon­der­den onop­ge­hel­der­de moor­den op vrouwen.
Met dit ware mis­daad­ge­ge­ven als ver­trek­punt schreef Rober­to Bola­ño een alles­om­vat­ten­de roman over onbe­re­de­neerd geweld, seks, doods­drift en de kunst die ons als eni­ge uit de die­pe afgron­den van een cor­rup­te wereld kan red­den. Nie­mand weet zo tref­fend als Bola­ño te ver­woor­den hoe het er met onze wereld voorstaat.

2666
Rober­to Bolaño
Uit­ge­ve­rij Meulenhoff
ISBN 9789029085687


  1. Klik hier voor de blog­post Read-along: Rober­to Bolaño’s 2666 

  2. Klik hier voor de wiki­pe­dia pagi­na over Rober­to Bola­ño 

  3. Klik hier voor de blog­posts van Tre­vor op The Mook­se and the Gri­pes 

  4. Klik hier voor de blog­posts van Lee op The Mook­se and the Gri­pes