Een pleidooi voor het analoge logboek

Met de intrede van het dig­i­tale tijd­perk is er in een hoog tem­po veel veran­derd. Ook voor mij. Maar waar ik nog steeds niet van ben afgestapt is het aan­tekenin­gen mak­en in een log­boek op A4-for­maat. Per­soon­lijk vind ik het fijn­er om tij­dens een ver­gader­ing op het werk met een pen of pot­lood in de hand aan­dachtig te luis­teren naar wat er gezegd wordt en tegelijk­er­ti­jd in korte zin­nen of schema­tis­che krabbels een en ander vast te leggen, dan dat ik dit doe op een lap­top of tablet. Wat me natu­urlijk niet belet om op een lat­er tijd­stip som­mige van deze aan­tekenin­gen dig­i­taal verder uit te werken.

Regel­matig kri­jg ik grap­pig bedoelde opmerkin­gen naar mijn hoofd ges­lingerd dat het toch niet meer van deze tijd is wan­neer ik weer eens met mijn log­boek kom aanzetten. Meestal vol­s­ta ik dan door een van de vele artike­len door te sturen die aan­to­nen dat het beter is om aan­tekenin­gen met de hand te mak­en dan recht­streeks op de lap­top.1

In de loop der jaren heb ik een voor mijzelf uiterst overzichtelijke en effi­ciente manier gevon­den om deze aan­tekenin­gen en daaruit voortvloeiende acties, alsook andere to-do lijst­jes en toekom­stige afsprak­en te inte­gr­eren in een en het­zelfde log­boek. Echter hele­maal tevre­den ben ik nog steeds niet. Er zijn momenten dat ik achter raak met het bijhouden van mijn log­boek en dan kan het gebeuren dat ik een vorm van ‘lock-up’ dreig te ger­ak­en. Een sit­u­atie dat ik eerst de voor­gaande dagen moet ver­w­erken voor­dat ik met het nieuwe verder kan.

Dit week­end heb ik miss­chien de oploss­ing gevon­den op de site van Bul­let Jour­nal:

For the list-mak­ers, the note-tak­ers, the Post-It note pilots, the track-keep­ers, and the dab­bling doo­dlers. Bul­let jour­nal is for those who feel there are few plat­forms as pow­er­ful as the blank paper page. It’s an ana­log sys­tem for the dig­i­tal age that will help you orga­nize the present, record the past, and plan for the future.

De komende week ga ik me er wat meer in verdiepen om te zien of het de moeite waard is deze meth­ode te inte­gr­eren in mijn huidi­ge sys­tem­atiek. Wat ik er tot nu toe van gezien heb maakt me in ieder geval erg ent­hou­si­ast.

~ ~ ~


  1. Zie bijvoor­beeld hier voor het artikel Why you should take notes by hand — not on a lap­top op Vox.com 

  • Bij ons op kan­toor is met de hand in een schrift schri­jven nog heel nor­maal. Ik schri­jf heel veel, om din­gen te onthouden als een col­le­ga tegen me praat en om gedacht­en te orde­nen. Je kunt er makke­lijk tekeninget­jes en schema’s in maken.Een schrift meen­e­men als je naar een col­le­ga loopt ziet er toch vrien­delijk­er uit dan dat je onder­tussen op je tablet gaat zit­ten typen, vind ik. En een lap­top­scherm schermt je af van de anderen waarmee je ver­gadert. Kor­tom, ik ben ook voor het schrift 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets