Ieder voor zich

De vrouw van Lau­rens gaat vreemd. Niet dat Lau­rens dat weet, maar ik ver­tel het jul­lie alvast. Ik zag haar eer­der van­daag een hotel uit­ko­men in gezel­schap van een keu­rig gekle­de man van mid­del­ba­re leef­tijd. Al wat grij­zend aan de sla­pen. Voor­dat ze ieder in hun eigen auto stap­ten gaven ze elkaar nog een vluch­ti­ge kus, bang her­kend te wor­den door beken­den die een hap­je aan het eten waren in het res­tau­rant dat bij het hotel hoor­de. Zul je net zien.

Lau­rens is bezig met het avond­eten. Hij heeft van­daag thuis­ge­werkt. ’s Och­tends heb­ben Lau­rens en zijn vrouw samen ont­be­ten, daar­na ver­trok zij voor een 1‑daagse cur­sus die niet op kan­toor gehou­den werd maar in een hotel in het mid­den van het land. Op Lau­rens vraag of dat inclu­sief diner was ant­woord­de Suzan (zo heet de vrouw van Lau­rens) ont­ken­nend. Jam­mer, dacht Lau­rens. Anders had hij voor zich­zelf een bak nasi of bami kun­nen gaan halen bij de chi­nees op de hoek. Suzan houdt niet van afhaal­chi­nees. Daar­om is Lau­rens nu bezig met het avondeten.

Hoe was de cur­sus? vraagt Lau­rens belang­stel­lend nadat ze na het eten nog even op de bank zit­ten met een kop­je kof­fie. De tv staat afge­stemd op het 8‑uur jour­naal maar het geluid is uit. Op een ande­re zen­der is voet­bal, zo weet Lau­rens. De wed­strijd is al een kwar­tier­tje aan de gang. Mis­schien is er wel iets gebeurd waar­door de aan­vang uit­ge­steld is. Of heeft de scheids­rech­ter van­we­ge een naakt­lo­per de wed­strijd tij­de­lijk stil moe­ten leg­gen. Wat bezielt een man om naakt over een veld te gaan lopen? Een vrouw zou dat niet zo snel doen. Lau­rens kijkt naar Suzan die met haar kop­je kof­fie in de hand afwe­zig naar de tv staart. Zou zij ook lie­ver het voet­bal wil­len zien? Hij durft het haar niet te vra­gen. Hoe lang is het gele­den dat hij haar naakt heeft zien lopen?

Wan­neer hij later op de avond in bed stapt draait Suzan zich om in haar slaap. Ze zat al heel vroeg voor haar doen opval­lend te gapen en was toen gaan dou­chen. Daar­na kwam ze in haar nacht­ja­pon de werk­ka­mer van Lau­rens in gelo­pen om te zeg­gen dat ze met­een naar bed ging. De cur­sus was erg ver­moei­end geweest. Lau­rens knik­te. Hij bedacht dat het voet­bal nu wel bij­na afge­lo­pen was. Toen van­uit de slaap­ka­mer het zach­te gesnurk van Suzan weer­klonk open­de Lau­rens op zijn pc een por­no site en ging op zoek naar film­pjes waar man­nen hun vrouw deel­den met ande­re man­nen. Voor­al de film­pjes met vrou­wen die erg op Suzan leken won­den hem op. Lau­rens mom­pel­de aller­lei schun­nig­he­den maar zorg­de er wel voor dat Suzan niet wak­ker van hem werd.

Voor­dat Suzan in slaap viel over­dacht ze de afge­lo­pen uren. Ze staar­de naar het pla­fond dat ergens daar­bo­ven in het don­ker moest zijn. Even was ze bang dat de gebeur­te­nis­sen van van­daag haar mis­schien wel de hele nacht wak­ker zou­den hou­den. Dat was ver­keerd gedacht. Bin­nen enke­le minu­ten was ze ver­zon­ken in een droom­lo­ze slaap. Veel later voel­de ze hoe een man bij haar in bed stap­te. Wie was dat? Wat moest hij hier bij haar in bed? Toen begon ze als­nog te dromen.

~ ~ ~

Start van een nieuw expe­ri­ment. Het is mijn bedoe­ling om een serie los­jes samen­han­gen­de kor­te ver­ha­len te schrij­ven die zon­der al te veel voor­be­rei­ding tot stand komen. Dus heb ik een idee hoe het ver­der moet en heb ik de tijd, dan pro­beer ik het met­een in één keer uit te schrij­ven en te pos­ten. Ook voor mij is het aldus een ver­ras­sing hoe dit ver­haal ver­der gaat en hoe het zal ein­di­gen. Dat houdt het voor ons alle­maal spannend.
Alle feed­back is wel­kom en input voor hoe het ver­der moet mag altijd.

5 reacties

Eef 1 september 2014 Reageer

Hah, mooi expe­ri­ment. In één keer uit­ge­le­zen, dit eer­ste deel. En met­een aller­lei eigen gedach­ten over wat er aan de hand is. Heerlijk 🙂

Kimasho 1 september 2014 Reageer

Ben benieuwd naar het vervolg.

Frédérique van Egmond 4 september 2014 Reageer

Het mooie is dat je zelf al met­een in je hoofd hebt zit­ten hoe het ver­haal ver­der zou kun­nen gaan 🙂 Ben erg benieuwd!

Monique 13 oktober 2014 Reageer

Hmm, nu moet ik toch op zoek naar het ver­volg. Is dat er idd van geko­men (voor ik over­al door­heen scrol)? 😉

Peter Pellenaars 19 oktober 2014 Reageer

Zeker. Op dit moment staan er 5 deel­tjes online.

Geef een antwoord