Beetje dom of beetje pech?

Zon­dag­och­tend ging ik op m’n gemak nog eens alles na voor­dat ik defi­ni­tief op ‘Inschrij­ven’ klik­te, maar toen ik dat een­maal gedaan had was er ineens een nieu­we rea­li­teit: op zon­dag 26 okto­ber ga ik deel­ne­men aan de Hal­ve Mara­thon van Doe­tin­chem1:

Web­si­te Hal­ve Mara­thon Doetinchem

Al bij­na vijf weken volg ik nauw­ge­zet een trai­nings­sche­ma dat mij in twaalf weken hal­ve-mara­thon-gereed moet ‘sto­men’. En pre­cies op de zon­dag van die twaalf­de week is de Hal­ve Mara­thon van Doe­tin­chem gepland.

Kan er spra­ke zijn van een mooi­e­re timing?

Dat vroeg ik mij dus af. Moest ik niet wat extra week­jes inbou­wen voor het geval mijn trai­nings­voort­gang niet zo voor­spoe­dig zou ver­lo­pen? Of indien ik van­we­ge druk­te op het werk enke­le trai­nings­da­gen ging mis­sen? En dan had ik het nog niet gehad over het gevaar van een klei­ne bles­su­re, wat altijd op de loer ligt. Maar ik besloot niet moei­lijk te doen en me gewoon in te schrij­ven. Het inschrijf­geld van 10 euro hielp me uit­ein­de­lijk over de drem­pel. Mocht ik op het laat­ste moment moe­ten afzeg­gen dan was er finan­ci­eel gezien geen man over­boord in hui­ze Pellenaars.

Ik klik­te op ‘Inschrij­ven’ en even later was ik de 101ste deelnemer.

Hier­na sloeg de twij­fel toe. Was mijn hui­di­ge trai­nings­sche­ma wel ambi­ti­eus genoeg om mij over ruim zeven weken de finish te doen halen? Het is wel meer dan een­en­twin­tig kilo­me­ter2! Ik had niet het gevoel dat ik al ech­te pro­gres­sie had gemaakt. Kon ik nog van sche­ma ver­an­de­ren? De trai­nings­ar­beid opschroeven?

Ik keek wat rond op inter­net en vond een sche­ma om de hal­ve mara­thon bin­nen 2 uur te kun­nen lopen3.

Als ik over zou stap­pen op dit sche­ma dan stond er voor de zon­dag­mid­dag een loop van 13 km op het pro­gram­ma. In een tem­po van 6:27 minu­ten per kilo­me­ter. Ter­wijl ik me had inge­steld op 50 minu­ten ren­nen in een tem­po van 6:30–7:00 minu­ten per kilometer.

Dat moest te doen zijn, zo dacht ik. De rest van de twaalf weken ziet er als volgt uit:

Week 6 (totaal 31 km):
Dra­ven: 3 km in 6:06 min/km
Snel­heids­werk: 11 km (incl 3x1600 in 8:19 min)
Dra­ven: 3 km in 6:06 min/km
Duur­loop: 14,5 km in 6:27 min/km

 Week 7 (totaal 34 km):
Dra­ven: 5 km in 6:06 min/km
Tem­po­loop: 9,5 km (incl 6,5 km in 5:32 min/km)
Dra­ven: 5 km in 6:06 min/km
Duur­loop: 14,5 km in 6:27 min/km

Week 8 (totaal 26 km):
Dra­ven: 6,5 km in 6:06 min/km
Dra­ven: 6,5 km in 6:06 min/km
Dra­ven: 6,5 km in 6:06 min/km
Dra­ven: 6,5 km in 6:06 min/km

Week 9 (totaal 35 km):
Dra­ven: 5 km in 6:02 min/km
Tem­po­loop: 11 km (incl 8 km in 5:31 min/km)
Dra­ven: 3 km in 6:02 min/km
Duur­loop: 16 km in 6:23 min/km

Week 10 (totaal 37 km):
Dra­ven: 5 km in 6:02 min/km
Snel­heids­werk: 13 km (incl 4x1600 in 8:14 min)
Dra­ven: 3 km in 6:02 min/km
Duur­loop: 16 km in 6:23 min/km

Week 11 (totaal 39 km):
Dra­ven: 5 km in 6:02 min/km
Tem­po­loop: 11 km (incl 8 km in 5:31 min/km)
Dra­ven: 5 km in 6:02 min/km
Duur­loop: 17,5 km in 6:23 min/km

Week 12 (totaal 39 km):
Dra­ven: 5 km in 6:09 min/km
Dra­ven: 5 km in 6:09 min/km
Tem­po­loop: 8 km (incl 5 km in  5:32 min)
Wed­strijd: Hal­ve Mara­thon van Doe­tin­chem in 2 uur (5:41 min/km)!

Enthou­si­ast trok ik mijn hard­loop­schoe­nen aan. Niet veel later ver­zwik­te ik tij­dens de war­ming-up mijn lin­ker­voet4.

~ ~ ~

UITGELICHT want SHARING is CARING

Wij­chen, roze vlucht­heu­vels en mooie men­sen — Jacob Jan Voerman

Ini­ti­a­tie­ven genoeg, hier in Wij­chen (ja die van de roze vluchtheuvels).
Het werkt! Bijvoorbeeld.
Werk­zoe­ken­den die hun eigen net­werk­bij­een­kom­sten en work­shops regelen.
Op zo’n net­werk­bij­een­komst heb ik van­daag samen met Anne­miek Reith (arbeids­psy­cho­lo­ge) een pre­sen­ta­tie gegeven.

Jacob Jan is niet alleen zelf een mooi mens, hij maakt ook nog eens mooie mensen!

~ ~ ~


  1. Klik hier voor meer infor­ma­tie (rou­te, inschrij­ven, deel­ne­mers) over de Hal­ve Mara­thon van Doe­tin­chem 

  2. 97,5 meter om pre­cies te zijn 

  3. Mijn nieu­we trai­nings­sche­ma heb ik gevon­den op de site van Runner’s World waar een arti­kel stond over de Mizu­no Hal­ve Mara­thon van Amster­dam. Ik heb geko­zen voor het begin­ners niveau. Er staan ook nog schema’s voor geoe­fen­de en gevor­der­de lopers 

  4. Uit­ein­de­lijk heb ik toch nog 10 kilo­me­ter gelo­pen tot­dat het teveel pijn ging doen. Op maan­dag kon ik bij­na de trap niet af. Het leek of er iets mis was met mijn achil­les­pees. Geluk­kig kon ik de gehe­le dag voor­na­me­lijk zit­tend door­bren­gen. Van­daag heb ik na mijn werk vol­gens sche­ma 3 kilo­me­ter in 5:56 min/km gelo­pen. Hoe­wel niet pijn­vrij ging het rede­lijk. Mis­schien dat de bles­su­re mee­valt 

2 reacties op “Beetje dom of beetje pech?”

Reacties zijn uitgeschakeld.