Beetje dom of beetje pech?

Zondagocht­end ging ik op m’n gemak nog eens alles na voor­dat ik defin­i­tief op ‘Inschri­jven’ klik­te, maar toen ik dat een­maal gedaan had was er ineens een nieuwe realiteit: op zondag 26 okto­ber ga ik deel­ne­men aan de Halve Marathon van Doet­inchem1:

Web­site Halve Marathon Doet­inchem

Al bij­na vijf weken volg ik nauwgezet een train­ingss­chema dat mij in twaalf weken halve-marathon-gereed moet ‘stomen’. En pre­cies op de zondag van die twaalfde week is de Halve Marathon van Doet­inchem gep­land.

Kan er sprake zijn van een mooiere tim­ing?

Dat vroeg ik mij dus af. Moest ik niet wat extra week­jes inbouwen voor het geval mijn train­ingsvoort­gang niet zo voor­spoedig zou ver­lopen? Of indi­en ik van­wege druk­te op het werk enkele train­ings­da­gen ging mis­sen? En dan had ik het nog niet gehad over het gevaar van een kleine blessure, wat alti­jd op de loer ligt. Maar ik besloot niet moeil­ijk te doen en me gewoon in te schri­jven. Het inschri­jfgeld van 10 euro hielp me uitein­delijk over de drem­pel. Mocht ik op het laat­ste moment moeten afzeggen dan was er finan­cieel gezien geen man over­bo­ord in huize Pel­lenaars.

Ik klik­te op ‘Inschri­jven’ en even lat­er was ik de 101ste deel­ne­mer.

Hier­na sloeg de twi­jfel toe. Was mijn huidi­ge train­ingss­chema wel ambitieus genoeg om mij over ruim zeven weken de fin­ish te doen halen? Het is wel meer dan eenen­twintig kilo­me­ter2! Ik had niet het gevoel dat ik al echte pro­gressie had gemaakt. Kon ik nog van schema veran­deren? De train­ingsar­beid opschroeven? Ik keek wat rond op inter­net en vond een schema om de halve marathon bin­nen 2 uur te kun­nen lopen3. Als ik over zou stap­pen op dit schema dan stond er voor de zondag­mid­dag een loop van 13 km op het pro­gram­ma. In een tem­po van 6:27 minuten per kilo­me­ter. Ter­wi­jl ik me had ingesteld op 50 minuten ren­nen in een tem­po van 6:30–7:00 minuten per kilo­me­ter.

Dat moest te doen zijn, zo dacht ik. De rest van de twaalf weken ziet er als vol­gt uit:

Week 6 (totaal 31 km):
Draven: 3 km in 6:06 min/km
Snel­hei­dswerk: 11 km (incl 3x1600 in 8:19 min)
Draven: 3 km in 6:06 min/km
Duur­loop: 14,5 km in 6:27 min/km

 Week 7 (totaal 34 km):
Draven: 5 km in 6:06 min/km
Tem­poloop: 9,5 km (incl 6,5 km in 5:32 min/km)
Draven: 5 km in 6:06 min/km
Duur­loop: 14,5 km in 6:27 min/km

Week 8 (totaal 26 km):
Draven: 6,5 km in 6:06 min/km
Draven: 6,5 km in 6:06 min/km
Draven: 6,5 km in 6:06 min/km
Draven: 6,5 km in 6:06 min/km

Week 9 (totaal 35 km):
Draven: 5 km in 6:02 min/km
Tem­poloop: 11 km (incl 8 km in 5:31 min/km)
Draven: 3 km in 6:02 min/km
Duur­loop: 16 km in 6:23 min/km

Week 10 (totaal 37 km):
Draven: 5 km in 6:02 min/km
Snel­hei­dswerk: 13 km (incl 4x1600 in 8:14 min)
Draven: 3 km in 6:02 min/km
Duur­loop: 16 km in 6:23 min/km

Week 11 (totaal 39 km):
Draven: 5 km in 6:02 min/km
Tem­poloop: 11 km (incl 8 km in 5:31 min/km)
Draven: 5 km in 6:02 min/km
Duur­loop: 17,5 km in 6:23 min/km

Week 12 (totaal 39 km):
Draven: 5 km in 6:09 min/km
Draven: 5 km in 6:09 min/km
Tem­poloop: 8 km (incl 5 km in  5:32 min)
Wed­stri­jd: Halve Marathon van Doet­inchem in 2 uur (5:41 min/km)!

Ent­hou­si­ast trok ik mijn hard­loop­schoe­nen aan. Niet veel lat­er verzwik­te ik tij­dens de warm­ing-up mijn link­er­voet4.

~ ~ ~

UITGELICHT want SHARING is CARING

Wijchen, roze vluchtheuvels en mooie mensen — Jacob Jan Voer­man

Ini­ti­atieven genoeg, hier in Wijchen (ja die van de roze vluchtheuvels).
Het werkt! Bijvoor­beeld.
Werk­zoek­enden die hun eigen netwerk­bi­jeenkom­sten en work­shops rege­len.
Op zo’n netwerk­bi­jeenkomst heb ik van­daag samen met Anne­miek Rei­th (arbei­d­spsy­chologe) een pre­sen­tatie gegeven.

Jacob Jan is niet alleen zelf een mooi mens, hij maakt ook nog eens mooie mensen!

~ ~ ~


  1. Klik hier voor meer infor­matie (route, inschri­jven, deel­ne­mers) over de Halve Marathon van Doet­inchem 

  2. 97,5 meter om pre­cies te zijn 

  3. Mijn nieuwe train­ingss­chema heb ik gevon­den op de site van Runner’s World waar een artikel stond over de Mizuno Halve Marathon van Ams­ter­dam. Ik heb gekozen voor het begin­ners niveau. Er staan ook nog schema’s voor geoe­fende en gevorderde lop­ers 

  4. Uitein­delijk heb ik toch nog 10 kilo­me­ter gelopen tot­dat het teveel pijn ging doen. Op maandag kon ik bij­na de trap niet af. Het leek of er iets mis was met mijn achille­spees. Gelukkig kon ik de gehele dag voor­namelijk zit­tend door­bren­gen. Van­daag heb ik na mijn werk vol­gens schema 3 kilo­me­ter in 5:56 min/km gelopen. Hoewel niet pijn­vrij ging het redelijk. Miss­chien dat de blessure mee­valt 

2 Comments

Geef een reactie