Slecht nieuws

Een uur­tje of zo gele­den kreeg ik een bericht­je bin­nen op mijn iPho­ne. Het was van de NOS:

Gebouw Twee­de Kamer bestormd

Min­der dan een dag gele­den kreeg ik ook nog een ander bericht­je met hoge pri­o­ri­teit door de NOS opgestuurd:

Eer­ste test: geen ebo­la bij man in Dordrecht

De laat­ste tijd lijkt het wel of de NOS de fre­quen­tie van deze spe­ci­a­le bericht­jes ver­hoogd heeft. Of het kan ook zijn dat ze de cri­te­ria waar­aan een gebeur­te­nis moet vol­doen om ver­meld te wor­den begin dit jaar heb­ben ver­laagd. In ieder geval komen er veel meer voor­bij dan ik gewend was toen ik besloot om de optie aan te vin­ken dat ik deze bij­zon­de­re bericht­ge­ving wil­de acti­ve­ren. Van­avond heb ik de moei­te geno­men om op te zoe­ken waar deze optie ver­bor­gen is en het vin­kje verwijderd.

Het is ech­ter niet zozeer dat ik van de bericht­ge­ving ver­schoond wil blij­ven. Inte­gen­deel. Veel van het gemel­de nieuws wil ik eigen­lijk best wel lezen wan­neer het popupje op mijn scherm zicht­baar is. Dat is nu juist het pro­bleem. Ik krijg het niet te lezen. Met­een nadat ik me via een rou­ti­neu­ze swi­pe-bewe­ging toe­gang tot het nieuws­be­richt wil ver­schaf­fen krijg ik niet meer te zien dan een wit scherm. Met daar­bo­ven het NOS logo. Dat is het. Soms kost het me een reset om mijn iPho­ne weer nor­maal te kun­nen gebruiken.

Blijk­baar is het push-bericht voor enke­le mil­joe­nen ande­re nieuws­gie­ri­gen ook aan­lei­ding geweest om bij­na gelijk­tij­dig, als een wave in een voet­bal­sta­di­on, al swi­pend naar de NOS-app te gaan. En daar kan de NOS ser­ver dus niet tegen. Denk ik. En ver­der denk ik dat ze bij de NOS dan nog­al dom moe­ten zijn mocht dit inder­daad het geval zijn. Want waar­om heel Neder­land plots­klaps alert maken op Zeer Belang­rijk Nieuws om ver­vol­gens hoe­ge­naamd ver­rast te zijn wan­neer de aan­ge­schre­ve­nen mas­saal gaan rea­ge­ren via het daar­toe bedoel­de kanaal?

Ik erger me daar iede­re keer weer opnieuw aan. Van­daar dat ik het vin­kje de vrij­heid heb gege­ven. De vele NOS upda­tes zal ik daar­door niet gaan mis­sen want we wor­den tegen­woor­dig stee­vast door meer dan vol­doen­de smartpho­nes omringd zodat ik de bliep­jes en tril­ler­tjes echt wel mee­krijg. Door­dat mijn scherm­pje leeg blijft, blijft ook mijn Pav­lov swi­pe-actie uit en hoef ik alleen maar het geduld op te bren­gen om enke­le minu­ten later de NOS-app op te star­ten wan­neer half Neder­land het nieuws al gele­zen heeft. Is het ook nog eens dub­bel span­nend wat ik te zien ga krijgen.

~ ~ ~

UITGELICHT want SHARING is CARING

De inge­los­te belof­ten na 16 jaar Goog­le: nul resul­ta­ten — door Mau­rits Mar­tijn via De Correspondent

Van­daag bestaat Goog­le zes­tien jaar. Een revo­lu­ti­o­nair bedrijf met een revo­lu­ti­o­nair busi­ness­mo­del dat ons leven heeft ver­rijkt en de wereld heeft ver­an­derd. Het suc­ces­ver­haal van Goog­le is al vaak ver­teld. Maar er is ook een ande­re geschie­de­nis. De geschie­de­nis van de ver­bro­ken beloften.

~ ~ ~